ASCII

American Standard Code for Information Interchange. És de facto l'estàndard del World Wide Web per al codi utilitzat per computadores per a representar totes les lletres (majúscules, minúscules, lletres llatines, nombres, signes de puntuació, etc.). El codi estàndard ASCII és de 128 lletres representades per un digito binari de 7 posicions (7 bits), de 0000000 a 1111111.

» Glossari d'Informàtica