info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Batxillerat nocturn

General

Al curs 1979-1980 van començar els estudis de batxillerat nocturn dirigit a persones de més de 18 anys que per motius laborals no podien seguir estudis reglats en règim diürn. Aquest batxillerat va significar que un sector important de la població treballadora de Blanes i el seu entorn podés accedir a estudis potsobligatoris i a la universitat.

 Només es poden matricular en règim nocturn les persones que tinguin divuit anys o més, i aquelles que, en edat compresa entre setze i divuit anys, acreditin per motius laborals o altres, la impossibilitat d’assistir a les classes en el règim diürn. Els estudis es poden cursos en un mínim de dos anys i un màxim de sis (a efectes d’aquest còmput, es tindran en compte els cursos en què la persona s’hagi matriculat en règim diürn).

Modalitats

El batxillerat és una etapa de l’ensenyament secundari postobligatori que té una durada de dos cursos acadèmics, però que es pot fer en un màxim de sis. Té com els estudis de diürn tres blocs de matèries: les comunes, les de modalitats i les optatives.

Durant el primer mes de classes, l’alumnat pot sol·licitar el canvi d’alguna de les matèries de modalitat que hagi triat, sempre que sigui compatible amb l’organització horària i de grups. En el cas de canvi de modalitat a l’inici de segon curs, l’alumnat haurà de preveure que, en acabar el batxillerat, haurà d’haver cursat almenys quatre matèries de la nova modalitat.

MATÈRIES COMUNES
1r curs Hores  2n curs Hores
Llengua i literatura catalana 2 Llengua i literatura catalana 2
Llengua i literatura castellana 2 Llengua i literatura castellana 2
Anglès 3 Anglès 3
Filosofia 2 Història de la filosofia 3
Matèries de modalitat 12 Història 3
Estada en empresa 2 Matèries de modalitat 12
Ciències del món contemporani 2 Treball de recerca
Total hores setmanals 25 Total hores setmanals 25

Les matèries de modalitat s’organitzen en itineraris diferents en funció dels estudis que l’alumne vol realitzar amb posterioritat.

BATXILLERAT D’HUMANITATS
1r curs Hores 2n curs Hores
Llatí 4 Llatí 4
H. del món contemporani 4 Geografia 4
Economia d’empresa 4 Literatura catalana (IOC)
Literatura castellana
4
Psicologia 2 Sociologia 2
Psicologia d’empresa 2 Estada a l’empresa 2

 

BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS
1r curs Hores 2n curs Hores
Matemàtiques CS 4 Matemàtiques CS 4
H. del món contemporani 4 Geografia 4
Economia d’empresa 4 Economia d’empresa 4
Psicologia 2 Sociologia 2
Psicologia d’empresa 2 Estada a l’empresa 2

 

BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
1r curs Hores 2n curs Hores
Matemàtiques 4 Matemàtiques 4
Química 4 Química 4
Biologia 4 Biologia 4
Psicologia 2 Sociologia 2
Psicologia d’empresa 2 Estada a l’empresa 2

Horari

  • 1r i 2n de batxillerat:
    • dilluns i dimarts de 17h a 22:20h
    • dimecres, dijous i divendres de 17h a 21:30h.

Títol de batxillerat

Per superar el Batxillerat, cal haver aprovat totes les matèries de 1r i 2n i el treball de recerca. La nota de Batxillerat s’obtindrà de la mitjana aritmètica de totes les matèries dels dos cursos, en funció del nombre de crèdits que tingui assignats cada una.

Treball de recerca

El treball de recerca s’ha d’haver realitzat i aprovat en acabar el batxillerat. El treball de recerca es realitza a segon de batxillerat es comença el mes d’octubre i s’ha de lliurar a finals d’abril per poder fer l’exposició oral al maig.
Els alumnes que procedeixin d’altres centres i tinguin el treball de recerca aprovat hauran de presentar una certificació de la nota obtinguda en el moment de matricular-se.

Assistència, baixes o anul·lació de matrícula

L’assistència és obligatòria, l’alumnat que falta injustificadament serà donat de baixa, després dels tràmits legals i de la comunicació adient. Si no es pot continuar fent el curs per impossibilitat d’assistir a classe, us heu de donar de baixa abans de finalitzar el més d’abril i fer-ho saber al tutor/a.

Assignatures pendents

L’alumnat de nocturn, a diferència del de diürn, només ha de repetir les assignatures no aprovades.