info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

ESO (Educació Secundària Obligatòria)

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és gratuïta i incia els ensenyaments secundaris. Consta de quatre cursos acadèmics. Com el seu nom indica, és una etapa obligatòria, és a dir, que tots els alumnes l’han de cursar entre els 12 i 16 anys.
Les prioritats de l’Institut Sa Palomera afavorir l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels alumnes i garantir d’aquesta manera l’equitat i la cohesió social. Ens proposem que la majoria de l’alumnat acrediti els estudis que estigui cursant per tal que esdevingui un ciutadà actiu i pugui desenvolupar les seves perspectives professionals i personals.
Aquestes prioritats es concreten en els objectius educatius els quals també s’emmarquen en l’estratègia Europa 2020 adoptada per la Unió Europea (UE):
 1. Treballar les competències lingüístiques i matemàtiques des de les diferents matèries del currículum per tal de millorar la qualitat i l’eficàcia de l’educació obligatòria.
 2. Promoure l’excel·lència de l’alumnat desenvolupant la seva autonomia i la seva capacitat d’aprendre a aprendre.
 3. Reduir l’abandonament d’estudis potenciant la continuïtat de la formació postobligatòria
 4. Facilitar la mobilitat de l’alumnat a partir de l’aprenentatge de llengües estrangeres.
 5. Desenvolupar en l’alumnat l’interès per a la cultura i per a la diversitat cultural a partir de la programació d’activitats escolars.
 6. Fomentar l’ús de metodologies actives i innovadores entre el professorat per a l’ensenyament de les diferents matèries així com la coordinació entre els
  docents d’un mateix departament i entre els que imparteixen classe en un mateix nivell.
Des del centre treballem amb un Projecte Lingüístic a on:
 • Totes les matèries impartides al centre treballen la comprensió lectora, l’expressió oral i l’expressió escrita, considerant els aprenentatges lingüístics una competència tranversal.
 • Potenciem la llengua anglesa tenint com objectiu utilitzar-la en matèries no lingüístiques. A més el centre preparem els alumnes per a l’obtenció de les titulacions oficials de Cambridge permeten la realització d’aquests exàmens certificats en el mateix centre.
 • Introduïm l’aprenentatge d’una segona o tercera llengua estrangera. Des de 1r d’ESO l’alumne pot escollir francès o alemany com a segona llengua estrangera. Realitzem intercanvis culturals amb França, Alemanya i Anglaterra

L’Institut Sa Palomera ens definim com una escola inclusiva i per això planteja cada curs una organització del tractament de la diversitat en funció de les necessitats dels alumnes que estudien en el centre.

Des del centre som conscients que l’accés a les tecnologies de la informació són indispensables per a l’actualització dels coneixements; i per això els recursos informàtics i telemàtics són utilitzats com a eines didàctiques habituals en totes les àrees. L’accés a múltiples fonts d’informació requereix educar la competència per seleccionar i processar la informació amb una actitud crítica i reflexiva

En l’apartat d’orientació acadèmcia trobareu informació respecte 3r i 4t d’ESO.

Matèries dels tres primers cursos

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el treball de síntesi i el servei comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia; física i química
 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Música
 • Tecnologia
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Tutoria

Matèries optatives (enguany)

 • Alemany 1/Alemany 2
 • Francès 1/ Francès 2
 • Taller de visual i plàstica
 • Taller de tecnologia
 • Psicopedagogia
 • Cultura clàssica
 • Emprenedoria

Matèries de quart curs

Els alumnes cursen matèries comunes, matèries optatives, el projecte de recerca i el servei comunitari.

Matèries comunes

 • Ciències socials: geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques acadèmiques – aplicades
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Tutoria

Matèries optatives (enguany)

 • Alemany
 • Francès
 • Física i química
 • Bilogia i geologia
 • Llatí
 • Economia
 • Emprenedoria
 • Taller de visual i plàstica
 • Filosofia
 • Tecnologia i Informàtica