info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Cicle Formatiu de Grau Bàsic (FPB)

Calendari

 • Sol·licituds: del 16 al 25 de maig de 2023
 • Llista provisional: 31 de maig
 • Presentacions de reclamacions de l’1 al 7 de juny
 • Llista ordenada de sol·licituds amb la puntuació: 9 de juny
 • Llista de l’alumnat admès i llista d’espera: 14 de juny
 • Matriculació: del 15 al 21 de juny de 2023

Més informació

 

Competència general

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar operacions auxiliars de
muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de
comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operand amb
la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció
mediambiental corresponents i comunicant-se de forma oral i escrita en llengua
castellana i, si escau en la llengua cooficial pròpia així com en llengua anglesa.
Més informació del títol al portal Tria Educativa

 

Important

 • Permet l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària
  obligatòria i del títol de tècnica o tècnic bàsic en informàtica d’oficina, que acredita les competències professionals adquirides.
 • Preu: 115€/curs
 • El centre proporcionarà un portàtil de préstec a l’alumnat.

Organització

Els cicles formatius de grau bàsic complementen l’oferta formativa de la formació professional, conjuntament amb els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. L’educació primària, l’educació secundària obligatòria  i els cicles formatius de grau bàsic constitueixen l’educació bàsica.

La superació de la totalitat dels àmbits inclosos en un cicle formatiu de grau bàsic permet l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i del títol de tècnic bàsic en l’especialitat corresponent, que acredita les competències professionals adquirides.

Com a continuació dels estudis de grau bàsic es pot optar per a realitzar un cicle de grau mitjà.

En aquest centre es cursa la següent titulació de grau mitjà de la família d’informàtica:

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen tots els requisits següents:

 • Haver nascut al 2008
 • Haver cursat 3r ESO, pot haver excepcions
 • Haver rebut, el Consell orientador una recomanació del equip docent d’ESO

Per obtenir més informació respecte la documentació i els criteris de prioritat 

Horari

 • 1r curs: Íntegrament en el centre educatiu al matí (8:15h a 15:00h)
 • 2n curs: matí (8:15h a 15:00h).

Preinscripció i matrícula

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Aquest estudi és gratuït en concepte de matrícula en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Com a concepte de material es requerirà un import de 115€ 

Continguts

 • Ciències Aplicades I
 • Ciències Aplicades II
 • Comunicació i Societat I
 • Comunicació i Societat II
 • Entorn Laboral
 • Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics
 • Instal·lacions de Telecomunicacions
 • Operacions Auxiliars per a la Configuració i l’Explotació
 • Ofimàtica i Arxiu de Documents
 • Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Ajudant de muntador o muntadora de sistemes microinformàtics,
 • Ajudant de manteniment de sistemes informàtics,
 • Ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes informàtics,
 • Ajudant d’instal·lador o instal·ladora de sistemes per a la transmissió de dades,
 • Auxiliar d’oficina,
 • Auxiliar de serveis generals,
 • Gravador o gravadora o verificador o verificadora de dades,
 • Auxiliar de digitalització, i
 • Operador o operadora documental.

Sortides acadèmiques

Amb el títol de CFGB en Informàtica d’oficina en Sistemes Microinformàtics i Xarxes podràs accedir a:

 • Batxillerat
 • Cicles Formatius de grau mitjà