info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX)

Calendari

 • Portes Obertes: 25 d’abril de 2024 a les 18:30
 • Preinscripció (amb continuïtat escolarització): del 12 al 18 d’abril de 2023
 • Preinscripció (resta d’alumnat): del 9 al 15 de maig de 2023
 • Llista provisional al (a determinar) per a la realització de reclamacions
 • Llista de l’alumnat admès i llista d’espera: a determinar
 • Matriculació: del 3 al 7 de juliol de 2023

Més informació

 

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per instal·lar i mantenir serveis de xarxes fixes i mòbils,
serveis d’Internet i sistemes informàtics i també per prestar suport als usuaris i usuàries.

Aquest estudi substitueix el cicle Explotació de sistemes informàtics (LOGSE).

 

Més informació del títol al portal Tria Educativa

 

Important

 • Possibilitat de continuar estudis d’informàtica de grau superior (ASIX o DAW) en el mateix centre
 • Preu: 115€/curs
 • L’alumnat haurà de dur el seu propi ordinador portàtil

Presentació del cicle

Organització

Aquesta titulació s’ofereix amb una durada de 2.000 hores de formació (1.650h lectives en el centre educatiu i 350h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest cicle és l’únic cicle de grau mig de la família d’Informàtica i comunicacions. Els cicles formatius de grau mig per naturalesa són cicles molt manipulatius a on l’alumne aprèn fent (learing by doing)

Aquest cicle va destinat a tot aquella persona amb molta inquietud en l’àmbit de la informàtica, comunicacions, noves tecnologies i es veu treballant com a tècnic en un futur i que no vol passar pel Batxillerat.

La culminació d’aquest títol permet obtenir un títol de tècnic que permetrà incorporar-se en el món laboral o també iniciar un cicle de grau superior d’informàtica de manera directe,  però sense prioritat (tenen més prioritat els alumnes amb el títol de batxillerat o els qui hagin realitzat el curs d’accés de grau superior)

En aquest centre es cursen les següents titulacions de grau superior en la família d’informàtica:

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tentenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial
  (PQPI)
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior..

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Per obtenir més informació respecte la documentació i els criteris de prioritat

Horari

 • 1r curs: Íntegrament en el centre educatiu al matí (8:30h a 15:00h) o tarda (14:00 a 20:30h)
 • 2n curs: Tarda (15:00h a 20:30h). Al matí és l’espai horari on es realitzaran les 350h de pràctiques a l’empresa.

Preinscripció i matrícula

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d’admissió i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o
dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un
número de desempat que s’obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova
d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la
qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en concepte de matrícula en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.

Com a concepte de material es requerirà un import de 115€ juntament amb un ordinador portàtil (requisits tècnics) per poder desenvolupar el cicle.

Continguts

 • Introducció a la programació
 • Muntatge i Manteniment d’Equips
 • Sistemes Operatius Monolloc
 • Aplicacions Ofimàtiques
 • Sistemes Operatius en Xarxa
 • Xarxes Locals
 • Seguretat Informàtica
 • Serveis de Xarxa
 • Aplicacions Web
 • Formació i Orientació Laboral*
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora*
 • Anglès Tècnic
 • Síntesi
 • Formació en Centres de Treball

*Mòduls convalidable si es té un cicle de formació professional LOE

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Tècnic instal·lador i reparador o tècnica instal·ladora i reparadora d’equips informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de sistemes informàtics
 • Tècnic o tècnica en manteniment de serveis d’Internet
 • Tècnic o tècnica de suport informàtic
 • Tècnic o tècnica de xarxes de dades
 • Tècnic o tècnica en vendes de TIC per a sectors industrials
 • Reparador o reparadora de perifèrics de sistemes microinformàtics
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador o operadora de teleassistència
 • Operador o operadora de sistemes

Sortides acadèmiques

Amb el títol de CFGM en Sistemes Microinformàtics i Xarxes podràs accedir:

 • Al Batxillerat.
 • A un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà de forma directe.
Logo FP DUAL