info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Batxibac – Baccalauréat

L’Institut Sa Palomera és l’únic centre públic de la Selva que imparteix el currículum mixt relatiu a la doble titulació de batxillerat i baccalauréat

Què és?

El Batxibac és un programa d’excel·lència que permet obtenir una doble titulació de Batxillerat català i de Baccalauréat francès.
Aquesta doble titulació atorga als estudiants l’obtenció del certificat B2 del Marc Europeu de Referència de les Llengües i dóna accés directe a universitats espanyoles i franceses.
És fruit d’un acord entre el Govern espanyol i el Govern francès

Criteris d’admissió de l’alumnat al programa

El criteri d’admissió de l’alumnat de primer curs de batxillerat que participi en aquest programa ha de ser un dels següents:

 • Haver cursat la matèria de llengua francesa com a primera o segona llengua estrangera durant l’educació secundaria obligatòria o tenir un nivell bàsic de francès que li permeti seguir aquests ensenyaments.
 • Estar en possessió de la titulació del nivell B1 o superior en llengua francesa del Marc comú europeu.
 • Si l’alumne/a que participi en el Programa no té la titulació equivalent al B1, haurà de passar unes proves en el mateix centre, les quals són equivalents al nivell B1 del Marc comú europeu.
 • Comprometre’s a assistir al taller de francès de la tarda que organitzarà l’institut en cas de no haver obtingut el nivell suficient a la prova interna de centre.
 • Motivació i esforç

Titulació

Doble titulació

Per obtenir la doble titulació cal:

 • Superar totes les matèries del batxillerat
 • Superar les proves externes del baccalauréat

La prova externa

Exàmens íntegrament en francés

 • Prova de llengua i literatura francesa ( Exercici escrit i Exercici oral).
 • Prova d’Història d’Espanya i França (Exercici escrit).

Avaluació prova externa

La qualificació global de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques.
Per superar la prova externa, cal obtenir un mínim de 5 punts de mitjana i una nota mínima de 5 punts en la prova de llengua i literatura francesa.

Qualificacions finals

 • La nota final de batxillerat està formada pel 90% de la mitjana aritmètica de les matèries cursades + 10% del treball recerca.
 • La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa.

Objectius

El Batxibac vol afavorir:

 • La formació multilingüe
 • La mobilitat i l’intercanvi cultural
 • La inserció professionalPermet acreditar, per part dels alumnes, una formaci
 • ó bicultural i bilingüe.

El currículum mixt del batxibac

Al Batxibac s’ha de cursar una tercera part del currículum en francès, per la qual cosa incorpora a les matèries comunes i específiques de qualsevol itinerari del Batxillerat les matèries següents:

 • Francès com a primera llengua estrangera.
 • Tutoria en francès
 • Matèries de Literatura Francesa i Història de França. Aquestes matèries substitueixen la matèria específica de 1r i 2n de cada itinerariTreball de recerca en francès.
 • Intercanvi, a primer o a començament de segon amb el Lycée La Roque de Rodez (Aveyron)

Altres activitats curriculars

L’alumnat que participi en aquest Programa, a més de participar en l’intercanvi, portarà a terme altres activitats curriculars en llengua francesa:

 • Cinefòrum: visionat de pel·lícules de producció francesa i debat posterior per prepara la presentació oral del nivell B2.
 • Participació de l’alumnat mitjançant actuacions de música, teatre i dansa, entre altres
 • Activitats d’immersió lingüística i cultural franceses, conferències a càrrec d’especialistes en literatura i història franceses, debats sobre temes relacionats amb el currículum

Matèries Batxibac

 

Matèries 1r 2n
  Llengua catalana i literatura 2 2
  Llengua castellana i literatura 2 2
  Llengua estrangera francès 3 3
  Filosofia 2
  Ciències del món contemporani 2
  Educació física 2
  Història de la filosofia 3
  Història 3
  Tutoria en francès 1 1
  Treball de recerca en francès
  Matèria comuna d’opció 4 4
  Matèria de modalitat 4 4
  Matèria de modalitat 4 4
  Matèria de modalitat o específica en francès 4 o 2+2 4 o 2+2
  TOTAL 30 30

Accés a la Universitat

Els alumnes podran tenir dues notes per accedir a la universitat i fer servir la que els sigui més avantatjosa en qualsevol dels dos països.

Càlcul nota d’accés Batxillerat BatxiBac
Mitjana batxillerat 90% currículum + 10% Treball de recerca 90% currículum + 10% Treball de recerca
Selectivitat Fa mitjana a partir de 4
Prova externa Baccalauréat Cal un 5 de mitjana
Nota accés universitat 60 % Mitjana + 40 % Selectivitat 70% Mitjana + 30 % Prova externa

Els estudiants del currículum mixt batxibac (títol de Batxiller + títol de Baccalauréat) per accedir als estudis universitaris espanyols tenen les següents opcions:

 1. No fer les PAU. Amb la nota del Diplôme du Baccalauréat, sense la realització de les proves de les PAU. En aquest cas la nota d’accés als estudis universitaris es la nota del Baccalauréat. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 10.
 2. Fer només la part específica de les PAU. La nota accés al estudis universitaris és la nota del Baccalauréat més les notes dels exàmens de la part específica una vegada ponderades. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14.
 3. Fer les PAU (fase general i, de manera voluntària, l’específica). Amb la nota del Batxillerat i la de les PAU, es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14

(Recordeu que si NO es supera la prova externa i no es disposa del títol de Baccalauréat cal examinar-se de la fase general de les PAU i, de manera voluntària, de la fase específica).