info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Desenvolupament d’Aplicacions Web (DAW) DUAL

Calendari

 • Portes Obertes: 26 d’abril de 2024 a les 18:30
 • Preinscripció: del 26 al 1 de juny de 2023
 • Llista de l’alumnat admès: 7 de juliol de 2023
 • Matriculació: del 19 al 24 de juliol de 2023

Més informació

 

Competència general

Aquests estudis capaciten per desenvolupar implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies especifiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

 

Més informació del títol al portal Tria Educativa

Important

 • Cicle en modalitat DUAL
 • 9 mesos remunerats a l’empresa
 • Alta inserció laboral
 • Possibilitat de completar 2 cicles en 3 cursos (DAW+ASIX)
 • Preu: 445€/curs
 • L’alumnat haurà de dur el seu propi ordinador portàtil

Organització

Aquesta titulació s’ofereix en modalitat Dual, amb una durada de 2.363 hores de formació (1.320h lectives en un centre educatiu i 1.043h remunerades d’estada en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Logo FP DUAL

En aquesta modalitat de formació professional l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Aquest tipus de formació preten millorar la formació de l’aprenent, fent-lo participar en les activitats productives de l’empresa i contribuir a la millora dels recursos hhumans de les empreses facilitant la selecció i la captació de persones amb talent.

Un cop finalitzat aquest cicle es pot considerar la possibilitat de cursar el cicle de tècnic superior en administració de sistemes en xarxa (ASIX) amb un any més i així aconseguir dos cicles (DAW + ASIX) en 3 cursos acadèmics sense canviar de centre gràcies a que l’Institut Sa Palomera ofereix aquestes dues titulacions.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per obtenir més informació respecte la documentació i els criteris de prioritat

Preinscripció i matrícula

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·lititud. Enguany es presentarà de forma telemàtica tal com marca el web http://queestudiar.gencat.cat/

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:

 • En el cas de matricular-se a un curs complert: 360 €
 • En el cas de matricula parcial, per cada unitat formativa: 25 €
 • Per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 €
 • Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.

Com a concepte de material es requerirà un import de 85€ juntament amb un ordinador portàtil (requisits tècnics) per poder desenvolupar el cicle.

Horari

 • 1r curs: Íntegrament en el centre educatiu el matí (8:30h – 16:30h) de dilluns a divendres.
 • 2n curs: Íntegrament en el centre educatiu a la tarda (15:00h – 21:30h) de dilluns a divendres. Al matí és l’espai horari on es realitzaran les hores de pràctiques a l’empresa o l’estada DUAL.

Continguts

 • Sistemes Informàtics
 • Bases de Dades
 • Programació
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació
 • Entorns de Desenvolupament
 • Desenvolupament Web en Entorn Client
 • Desenvolupament Web en Entorn Servidor
 • Desplegament d’Aplicacions Web
 • Disseny d’Interfícies Web
 • Formació i Orientació Laboral*
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora*
 • Projecte de Desenvolupament d’Aplicacions Web
 • Formació en Centres de Treball

*Mòduls convalidable si es té un cicle de formació professional LOE

Sortides professionals

Els titulats en el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Web poden incorporar-se a organitzacions públiques o privades, o desenvolupar una carrera per compte propi creant la pròpia empresa.

L’àmbit de treball és dins el desenvolupament i manteniment d’aplicacions informàtiques relacionades amb entorns web (intranet, extranet i Internet).

Algunes de les posicions que poden ocupar són:

 • Programador d’aplicacions web i multimèdia
 • Tècnic en analítica, optimització i posicionament web
 • Programador web – part client (Front-End Developer)
 • Programador web – part servidor (Back-Office Developer)
 • Programador web – Full-Stack Developer.
 • Maquetador web

Sortides acadèmiques

Amb el títol de CFGS en Desenvolupament d’Aplicacions Web podràs accedir:

 • Un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Un estudi universitari oficial de grau de forma directa (sense prova d’accés).

Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS depenent de la universitat. Pots trobar informació sobre la correspondència de crèdits en aquest web. Hi has de cercar l’estudi de grau que vols cursar a la universitat on desitges fer-lo.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Itinerari recomanat en el nostre centre

Logo FP DUAL