info@sapalomera.cat | (+34) 972 350 909 

iEducació Institut Sa Palomera | Moodle ESO i BAT Weeras | Moodle Cicles QBid - Programa Empresa + Escola | Saga - Departament d'Ensenyament

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX)

Calendari

 • Portes Obertes: 26 d’abril de 2024 a les 18:30
 • Preinscripció: del 24 al 30 de maig de 2024
 • Llista provisional: 26 de juny de 2024
 • Presentació de reclamacions: del 26 de juny a l’1 de juliol de 2024
 • Llista de places assignades (1a tanda): 11 juliol de 2024
 • Matriculació (1a tanda): del 15 al 18 de juliol de 2024
 • Llista de places assignades (2a tanda): 30 juliol de 2024
 • Matriculació (2a tanda): del 2 al 6 de setembre de 2024

Més informació

 

Competència general

Aquests estudis postobligatoris capaciten per configurar, administrar i mantenir els sistemes
informàtics i per garantir la funcionalitat, la integritat i els serveis del sistema. Garanteixen la
qualificació tècnica adequada exigida com a requisit per ser empresa instal·ladora
d’infraestructures comunes de telecomunicacions.

Aquest estudi substitueix el cicle Administració de sistemes informàtics (LOGSE).

 

Més informació del títol al portal Tria Educativa

Important

 • Cicle en modalitat DUAL
 • 9 mesos remunerats a l’empresa
 • Alta inserció laboral
 • Es potencia molt la part de virtualització i infrestructura al núvol
 • Preu: 475€/curs (pel segon curs) i de 505€ (per primer curs, inclosos els llibres d’anglès)
 • L’alumnat haurà de dur el seu propi ordinador portàtil

Organització

Aquesta titulació s’ofereix  amb una durada de 2.000 hores de formació (1.683h lectives en el centre educatiu i 317h en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Actualment el mercat laboral de tècnic de sistemes no només es basa crear i mantenir infraestructures físiques a l’empresa (On Premise) sinó que actualment les empreses tenen molta part d’aquesta infraestructura en el núvol (cloud). En el nostre centre preparem tècnics perquè puguin desenvolupar-se en aquest tipus de serveis com Amazon Web Services, Windows Azure, Open Stack,… així com les noves tendències de virtualització i desplegament com VMWare, Docker, Swarm, etc…

La metodologia utilitzada en les nostres activitats es basa molt en l’ús d’activitats pràctiques, reptes i mini projectes perquè els alumnes assoleixin els coneixments d’una manera semblant el que es trobaran en l’entorn  laboral.

El nostre objectiu com a centre és promocionar alumnes amb la cultura de DevOps intentant que cursin els cicles d’ASIX i DAW, aquest últim en modalitat dual, donant així més versatilitat a l’alumne i afaborint-ne la inserció laboral.

Tal com s’ha dit en el paràgraf anterior es pot considerar la possibilitat de cursar el cicle de tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions web (DAW) en modalitat dual amb un any més i així aconseguir dos cicles (ASIX+ DAW) en 3 cursos acadèmics sense canviar de centre, gràcies a que l’Institut Sa Palomera ofereix aquestes dues titulacions.

Accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic de formació professional.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Per obtenir més informació respecte la documentació i els criteris de prioritat

Horari

 • 1r curs: Íntegrament en el centre educatiu a la  tarda (14.00h a 20.30h, excepte un dia que es comença a les 13h)
 • 2n curs:  Íntegrament en el centre educatiu a la tarda (15:00h – 20:30h) de dilluns a divendres. Al matí és l’espai horari on es realitzaran les pràctiques a l’empresa o l’estada DUAL

Preinscripció i matrícula

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·lititud. Enguany es presentarà de forma telemàtica tal com marca el web http://queestudiar.gencat.cat/

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Ensenyament són:

 • En el cas de matricular-se a un curs complert: 360 €
 • En el cas de matricula parcial, per cada unitat formativa: 25 €
 • Per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 €
 • Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics.
Com a concepte de material es requerirà un import de 475€ (pel segon curs) i de 505€ (per primer curs, inclosos els llibres d’anglès) juntament amb un ordinador portàtil (requisits tècnics) per poder desenvolupar el cicle.

Continguts

 • Implantació de sistemes operatius
 • Gestió de bases de dades
 • Programació
 • Llenguatges de Marques i Sistemes de Gestió d’Informació
 • Fonaments de Maquinari
 • Administració de Sistemes Operatius
 • Planificació i Administració de Xarxes
 • Serveis de Xarxa i Internet
 • Implantació d’Aplicacions Web
 • Administració de Sistemes Gestors de Bases de Dades
 • Seguretat i Alta Disponibilitat
 • Anglès professional
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat I *
 • Itinerari personal per a l’ocupabilitat II *
 • Digitalització aplicada a sectors productius
 • Sostenibilitat aplicada al sistema productiu
 • Projecte intermodular d’administració de sistemes informàtics en xarxa
 • Formació en Centres de Treball

*Mòduls convalidable si es té FOL o EIE d’un cicle de formació professional LOE

Sortides professionals

Els titulats en el CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa poden incorporar-se a organitzacions públiques o privades, o desenvolupar una carrera per compte propi creant la pròpia empresa.

L’àmbit de treball és dins de departaments de sistemes o operacions.

Algunes de les posicions que poden ocupar són:

 • Tècnic/a en administració i manteniment de sistemes.
 • Tècnic/a en administració i manteniment de serveis d’Internet (web, correu electrònic, DNS,…)
 • Tècnic/a en administració i manteniment de bases de dades, xarxes i serveis de comunicacions.
 • Tècnic/a de suport tècnic o Helpdesk.
 • Tècnic/a de deslegament d’aplicacions i control de qualitat.

Sortides acadèmiques

Amb el títol de CFGS en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa podràs accedir:

 • Un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Un estudi universitari oficial de grau de forma directa (sense prova d’accés).

Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS depenent de la universitat. Pots trobar informació sobre la correspondència de crèdits en aquest web. Hi has de cercar l’estudi de grau que vols cursar a la universitat on desitges fer-lo.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Itinerari recomanat en el nostre centre

Logo FP DUAL