Transportador d'angles

Instrument, normalment de plàstic, que serveix per mesurar i transportar angles. Té forma de semicercle, graduat en graus sexagesimals d'angle, des de 0º fins a 180º.

» Glossari de Tecnologia