Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

U

UDP

UDP

Protocol de Datagramas d'Usuari. Protocol que no demana confirmació de la validesa dels paquets enviats per la computadora emissora. Aquest protocol és actualment usat per a la transmissió de so i vídeo a través d'Internet. El UDP està dissenyat per a satisfer necessitats concretes d'ample de banda i com no reenvía les dades perdudes, és ideal per al tràfic de veu digitalitzada degut al fet que un paquet perdut no afecta la qualitat del so. Entre les aplicacions que utilitzen aquest protocol trobem a Real Àudio.
 

UMTS

Sistema multimèdia de banda ampla que suportarà tot el que actualment pot oferir la tecnologia amb o sense fils de manera que facilitarà informació, imatges i gràfics directament als usuaris.


Unicast

Comunicació establerta entre un sol emissor i un sol receptor en una xarxa.


Unitat Aritmètic / Lògica

Aquesta unitat realitza càlculs (suma, resta, multiplicació i divisió) i operacions lògiques (comparances). Transfereix les dades entre les posicions d'emmagatzematge. Té un registre molt important conegut com: Acumulador ACC AL realitzar operacions aritmètiques i lògiques, la UAL mou dades entre ella i l'emmagatzematge. Les dades usades en el processament es transfereixen de la seva posició en l'emmagatzematge a la UAL. Les dades es manipulen d'acord amb les instruccions del programa i regressen a l'emmagatzematge. Degut al fet que el processament no pot efectuar-se en l'àrea d'emmagatzematge, les dades han de transferir-se a la UAL. Per a acabar una operació pot succeir que les dades passin de la UAL a l'àrea de almacenamient o diverses vegades.


Unitat de control

És en essència la qual governa totes les activitats de la computadora, així com el CPU és el cervell de la computadora, es pot dir que la UC és el nucli del CPU. Supervisa l'execució dels programes Coordina i controla al sistema de còmput, és a dir, coordina activitats d'I/S. Determina que instrucció s'ha d'executar i posa a disposició les dades demanades per la instrucció. Determina on s'emmagatzemen les dades i els transfereix des de les posicions on estan emmagatzemat. Una vegada executada la instrucció la Unitat de Control ha de determinar on posarà el resultat per a sortida o per al seu ús posterior.
 

Unitat de Paquet

Petit programa situat entre la targeta de xarxa i el programa de TCP de manera que proporciona un interfície estàndard que els programes poden usar com si es tractés d'una unitat de disc.


Unitat Màxima de Recepció (MRU)

Es refereix a la màxima grandària del paquet de dades per a alguns protocols d'Internet.


Unitat Màxima de Transmissió (MTU)

Màxima grandària del paquet de dades en protocols IP com l'ESLIP.


UNIX

Sistema operatiu especialitzat en capacitats de multiusuario i multitarea. Va ser la base inicial d'Internet. Entre les seves característiques més importants es troben: Redireccionamiento d'Entrada/Sortida
Alta portabilidad a l'estar escrit en llenguatge C, el que ho fa independent del maquinari.
Interface simple i interactiu amb l'usuari Els seus components bàsics són:
Kernel Part del sistema operatiu que resideix permanentment en memòria. Dirigeix els recursos del sistema, memòria, I/S d'arxius i processos. Shell Intèrpret de comandos. Interpreta i activa els comandos o utilitats introduïts per l'usuari. És un programa ordinari (executable) la particularitat del qual és que serveix de interface entre el Kernel i l'usuari. És també un llenguatge de programació (similar al C), i com a tal permet l'usar variables, estructures sintàctiques, entrades/sortides etc.
Programes La shell és un cas especial de programa. Són programes que són parts estàndard d'Unix (comandos de sistema, utilitats, etc), programes d'usuari (compilats) i shell scripts (comandos i sentències interpretades per una shell). Per a més info. faci clic aqui


Unix to Unix Decoding (UUDECODE)

Programa utilitzat per a convertir arxius ASCII (arxiu de text) enviats per correu electrònic (codificats amb UUENCODE), a un format binari.Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES