Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

S

SAML

Acrònim de Security Assertion Markup Language. Entorn basat en XML dissenyat per a facilitar l'intercanvi d'informació d'autenticació i autorització entre els diferents components de la infraestructura de seguretat informàtica. Defineix els components necessaris per a garantir que qualsevol aplicació o entorn pugui intercanviar la informació sobre autenticació (identificació d'usuaris) i autorització (control d'accés). L'adopció d'aquest estàndard podria ser un gran pas per a facilitar l'adopció dels entorns de single sign-on (identificació única de l'usuari en un únic punt, independent de l'aplicació utilitzada).

Scanner

Aparell, el qual ha de ser connectat en un port específic, que fa possible la conversió a format digital de qualsevol document imprès o escrit.

Script

Seqüència de comandos que se li donen a un mòdem amb el propòsit de configurar-lo (velocitat, compressió de dades, etc) o per a realitzar tasques específiques (cridar al proveïdor, penjar, etc). De vegades és necessari modificar un script o cadena d'inici la qual establix les condicions inicials del mòdem (per exemple canviar ATDT que establix una línia telefònica per tons a ATDP que indica una línia telefònic per polsos, etc.).

SDSL

Línia Digital Simètrica d'Abonat. Sistema de transferència de dades d'alta velocitat en línies telefòniques normals.

Sector d'arrencada

Part d'un disc reservada per al bootstrap loader d'un sistema operatiu, un petit programa en llenguatge de màquina que resideix en la ROM i que s'executa automàticament quan la PC és reiniciada o apagada, després d'algunes proves bàsiques de maquinari el programa crida a altres programes majors que al seu torn criden al sistema operatiu.

Sendmail

Programa servidor de correu electrònic en servidors UNIX.

Servidor

Un node de xarxa que proporciona serveis a PCs clients; per exemple, accés a arxius, centre d'impressió o execució remota.

Servidor de Correu (Mail Server)

Dispositiu especialitzat en la gestió del tràfic de correu electrònic.

Servidor de Notícies

Servidor d'Internet la missió de la qual és distribuir els grups de notícies.

Servidor Segur

Tipus especial de servidor dissenyat amb el propòsit de dificultar, en la major mesura possible, l'accés de persones no autoritzades a la informació en ell continguda. Es destaca que un tipus de servidor segur especialment protegit és l'utilitzat en les transaccions de comerç electrònic.

Servidor Web

Computadora dedicada a gestionar l'ús de la xarxa per altres computadores cridades clients la qual conté arxius i recursos que poden ser accedits des d'altres computadores o terminals.

Servlet

Petita aplicació Java (applet) la qual s'executa en un servidor web i s'envia a l'usuari al costat d'una pàgina web a fi de realitzar determinades funcions, tals com l'accés a bases de dades o la personalització d'aquesta pàgines web.

Sessió Remota

Ús dels recursos d'una computadora des d'una terminal la qual no es troba propera a aquesta computadora.

Shareware

Programes que poden ser obtinguts per Internet en computadores amb arxius de domini públic. La regla del seu ús és que sol·licitar el seu pagament després d'un període d'avaluació (regularment 30 dies).

Signatura Digital

Informació xifrada que identifica a l'autor d'un document electrònic i autentica la seva identitat.

Sistema Amfitrió (Host System)

Servidor que ens proveïx de la informació que requerim per a realitzar algun procediment des d'una aplicació client a la qual tenim accés de diverses formes (Telnet, FTP, WWW, Correu Electrònic, etc.). Igual que qualsevol computadora connectada a Internet, ha de tenir una adreça o nombre IP i un nom.

Sistema Operatiu (OS)

Programa especial el qual es carrega en un ordinador després de ser encès i la funció del qual és gestionar els altres programes, o aplicacions, que s'executaran en aquest ordinador, com, per exemple, un processador de text o una full de càlcul, o la impressió d'un text en una impressora o una connexió a Internet.

Skype

Programari/servei que permet la comunicacion entre persones de punt a punt, per internet, de forma gratuïta. Aquesta enfocat en aquest proposito, per tant és molt efectiu fins i tot amb amples de banda relativament baixos (128k). Permet fer conferència. Si una persona aquesta en Panama, per exemple, i l'altra a Xina, amb skype poden parlar gratuïtament. Competència de skype és Google Talk, entre uns altres. www.skype.com
 

SMS

Sistema de Missatges Curts, servei d'enviament i recepció de missatges escrits de petita grandària a través del teclat i la pantalla dels cel·lulars. Gràcies a aquesta servei es pot enviar i rebre e-mails des d'un telèfon GSM.

SMTP

Protocol Simple de Transferència de Correu. És definit en STD 10, RFC 821, i s'usa per a la transferència de correu electrònic entre computadores. És un protocol de servidor a servidor, de manera que per a poder llegir els missatges s'han d'utilitzar altres protocols.

Sniffer (Husmeador)

Programa que busca una cadena numèrica o de caràcters en els paquets que travessen un node amb l'objectiu d'aconseguir alguna informació i normalment s'usa amb fins il·legals

SNMP

Acrònim de Simple Network Management Protocol. Protocol estàndard per a l'administració de xarxa en Internet. Pràcticament tots els sistemes operatius, routers, switches, mòdems cable o ADSL mòdem, firewalls, etc. s'oferixen amb aquest servei.

Spam

Enviament massiu, indiscriminat i no sol·licitat de publicitat a través de correu electrònic.

Spiders (o aranyes)

El més conegut és Google encara que també es troben aquí Altavista, Alltheweb, Mamma, MetaCrawler i altres. Cadascun consisteix en un programari i milers de servidors que rastregen tota la Internet baixant i guardant totes les pàgines que troben. El text de cada pàgina és "desarmat" i allotjat en una base de dades relacional. En un procés òbviament molt més complex que ho ara explicat, es correlaciona cada paraula (o grups de paraules) amb les adreces %[URL's] de les pàgines. Quan el navegant pregunta mitjançant una o diverses paraules, els servidors del spider situen aquestes paraules en les seves bases de dades i informen el llistat d'URL's que responen a la consulta. O sigui que això equival a una recerca en el text complet de la pàgina emmagatzemada. Tot es fa electrònicament. Ja sigui trobar, baixar i desarmar les pàgines com després trobar i informar les coincidències. Perquè el navegant pugui conèixer de quin es tracta un cert link, el spider li mostra una "descripció" que és un tros de text tallat de la pàgina als voltants de les paraules clau que s'han utilitzat en la recerca.

Spyware

Els Spywares o arxius espies són unes diminutes aplicacions l'objectiu de les quals és l'enviament de dades del sistema on estan instal·lats, mitjançant la utilització subrepticia de la connexió a la xarxa, a un lloc exterior, el qual en general resulta ser una empresa de publicitat d'Internet. Aquestes accions són portades a terme sense el coneixement de l'usuari.

SQL

Structured Query Language -- És un llenguatge especialitzat de programació que permet realitzar consultes (queries) a bases de dades. La majoria de les aplicacions de bases de dades complexes i moltes altres més petites poden ser manejades usant SQL. És un llenguatge de programació interactiu i estandarditzat per a extreure informació i actualitzar una base de dades.
Els origenes del SQL estan lligats als de les bases de dades relacionales. En 1970 Codd proposa el model relacional i associat a aquest un sublenguaje d'accés a les dades basat en el càlcul de predicats. Basant-se en aquestes idees els laboratoris de IBM defineixen el llenguatge SEQUEL (Structured English QUEry Language) que més tard seria àmpliament implementat pel SGBD experimental System R, desenvolupat en 1977 també per IBM. No obstant això, va anar Oracle qui ho va introduir per primera vegada en 1979 en un programa comercial.
El SEQUEL acabaria sent el predecessor de SQL.

Squid

Servidor caché/proxy (HTTP, FTP, WAIS i Gopher) d'alta capacitat i rendiment, amb codi font obert, molt utilitzat en entorns Unix i servidors dedicats.

SSL

Secure Socket Layer -- Protocol creat per Netscape amb la finalitat de fer possible la transmissió xifrada i segura d'informació a través de la xarxa degut al fet que només el servidor i el client podran entendre un determinat text. Utilitza una clau de 50 fins a 128 bits.

Subject (assumpte)

Línia que compon la capçalera d'un missatge de correu electrònic la qual està destinada a descriure en unes poques paraules el contingut d'aquest missatge i s'aconsella utilitzar-la per a fer més fàcil al destinatari el maneig del correu rebut.

SUO

Utilitat UNIX que possibilita delegar privilegis d'administrador a certs usuaris i per a certes tasques concretes. Es tracta d'un programa molt útil que permet atorgar privilegis especials molt específics sense proporcionar la clau d'administrador.

Sysop

System Operator -- Persona responsable del funcionament d'un sistema o d'una xarxa.


Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES