Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

R

RAM

RAM és l'acrònim anglès de Random Access Memory (memòria d'accés aleatori).

Es tracta d'una memòria de semiconductor en la qual es pot tant llegir com escriure. És una memòria volàtil, és a dir, perd el seu contingut al desconnectar l'energia elèctrica. S'utilitza normalment com memòria temporal per a emmagatzemar resultats intermedis i dades similars no permanents.

La seva denominació sorgeix en contraposició a les denominades memòries d'accés seqüencial. Degut al fet que en els començaments de la computació les memòries principals (o primàries) dels ordinadors eren sempre de tipus RAM i les memòries secundàries (o massives) eren d'accés seqüencial (cintes o targetes perforades), és freqüent que es parli de memòria RAM per a fer referència a la memòria principal d'un ordinador.

En aquestes memòries s'accedeix a cada cel·la (generalment es direcciona a nivell de bytes) mitjançant un cablejat intern, és a dir, cada byte té un camí prefixat per a entrar i sortir, a diferència d'altres tipus d'emmagatzematge, en les quals hi ha un cap "lectograbador" que ha de situar-se en la posició desitjada abans de llegir la dada desitjada.

Es diuen "d'accés aleatori" perquè els diferents accessos són independents entre si. Per exemple: si un disc rígid ha de fer dos accessos consecutius a sectors allunyats físicament entre si, es perd un temps a moure el cap fins a la pista desitjada (o esperar que el sector passi per sota, si ambdós estan en la mateixa pista), temps que no es perd en la RAM.

Les RAMs es divideixen en estàtiques i dinàmiques. Una memòria RAM estàtica manté el seu contingut inalterat mentre estigui alimentada. La informació continguda en una memòria RAM dinàmica es degrada amb el temps, arribant aquesta a desaparèixer, a pesar d'estar alimentada. Per a evitar-lo cal restaurar la informació continguda en les seves cel·les a intervals regulars, operació denominada refresc.

Les memòries s'agrupen en mòduls, que es connecten a la placa base de l'ordinador. Segons els tipus de connectors que duguin els mòduls, es classifiquen en Mòduls SIMM (Single Inline Memory Module), amb 30 o 72 contactes, i mòduls DIMM (Dual Inline Memory Module), amb 168 contactes.

Rastrejador de Paquets Internet

Programa utilitzat per a comprovar si un Host està disponible degut al fet que envia paquets de control per a comprovar si dita host està actiu i els retorna.

Rastrejador de Seguretat d'Internet (ISS)

Programa que busca punts vulnerables de la xarxa en relació amb la seguretat.

Ratolí (Mouse)

Dispositiu electrònic de petita grandària operable amb la mà i mitjançant el qual es poden donar instruccions la computaora, perquè porti a terme una determinada acció.

Real Àudio

Programa desenvolupat per l'empresa nord-americana RealNetworks el qual permet als usuaris de la WWW escoltar arxius multimèdia (àudio i video, o solament àudio) en temps real (o gairebé real depenent del temps de resposta).

Realitat Virtual

Terme futurista el qual pretén descriure la interacció dels éssers humans en mons virtuals o simulats creats per programes com el VMRL.

Rebot

Situació en la qual un missatge de correu electrònic és retornat a causa de un error en el lliurament al destinatari. Generalment es presenta quan l'adreça del destinatari és inexistent, està mal escrita; o el servidor que rep els missatges del destinatari no està connectat a l'Internet.

Registre d'Internet

Qualsevol dels organismes delegats per ICANN per a temes relacionats amb adreces de la xarxa.

Revista Electrònica (i-zine)

Qualsevol revista publicada en Internet però molt especialment es refereix a aquelles que solament es publiquen en Internet.

RFC

Sèrie de documents iniciada en 1967 la qual descriu el conjunt de protocols d'Internet i experiments similars. No tots els RFC (en realitat molt pocs d'ells) descriuen estàndards d'Internet però tots els estàndards Internet estan escrits en format RFC. La sèrie de documents RFC és inusual quan els protocols que descriuen són elaborats per la comunitat Internet que desenvolupa i investiga, en contrast amb els protocols revisats i estandarditzats formalment que són promoguts per organitzacions com CCITT i ANSI.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES