Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

P

Pàgina Web

Resultat en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del WWW després d'obtenir la informació sol·licitada. El seu contingut pot anar des d'un text curt a un voluminós conjunt de textos, gràfics estàtics o en moviment, so, etc. Algunes vegades el citat terme és utilitzat incorrectament en ordre de designar el contingut global d'un lloc web, quan en aquest cas hauria d'hauria de dir-se "lloc web".

Palmtop

De l'anglès, palmell de la mà. Petita computadora que es controla sense teclat, per mitjà de pantalla tàctil i a més d'altres funcions, permet la connexió amb Internet.

PAP

(Password Authentication Protocol) Protocol d'Autenticació per Password. Protocol que permet al sistema verificar la identitat de l'altre punt de la connexió mitjançant una contrasenya.

Paquet

Unitat de dades que s'envia a través d'una xarxa la qual es compon d'un conjunt de bits que viatgen junts. En Internet la informació transmesa és dividida en paquets que es reagrupen per a ser rebuts en la seva destinació.

Parell Trenat

Dispositiu semblant al cable telefònic el qual conté una major quantitat de cables. És el mitjà físic pel qual poden connectar-se diverses computadores.

Password

Codi utilitzat per a accesar un sistema restringit. Poden contenir caràcters alfanumèrics i fins i tot alguns altres símbols.

PCMCIA

Targeta estandarditzada d'expansió, de la grandària d'una targeta de crèdit, utilitzada en ordinadors personals. En telecomunicacions, un dels seus principals usos és la transmissió de missatges, dades i faxos a través de computadores portàtils i telèfons mòbils.

PDA

Personal Digital Assitant (Assistent Digital Personal) - Ordinador de petita grandària la principal funció de la qual era, en principi, mantenir una agenda electrònica. No obstant això, cada vegada més es va confonent amb els ordinadors de mà i de palmell.

PDC

(Personal Digital Cel·lular). Cel·lular Digital Personal. Estàndard japonès per a la telefonia mòbil digital en les bandes de 800 MHz i 1500 MHz.

PDF

Portable Document Format (Format de Document Portable) -- Format gràfic creat per l'empresa Adobi el qual reproduïx qualsevol tipus de document en forma digital idèntica, facsímil, permetent així la distribució electrònica dels mateixos a través de la xarxa en forma d'arxius PDF. El programa gratuït Acrobat Reader, d'Atovó, permet la visualització dels mateixos.

Peer-to-Peer

Comunicació bilateral exclusiva entre dues persones a través d'Internet per a l'intercanvi d'informació en general i d'arxius en particular (Napster).

Per a

Línia que componen la capçalera d'un missatge de correu electrònic la finalitat del qual és designar al destinatari o destinataris principals d'aquest missatge.

PERL

Practical Extraction and Report Language -- Llenguatge de programació molt utilitzat per a l'elaboració d'aplicacions CGI, principalment per a realitzar consultes a bases de dades com Oracle, SQL-Server, SyBase, etc, o a eines locals com WAIS. Perl és un llenguatge per a manipular textos, arxius i processos, proporciona una forma fàcil i llegible per a realitzar treballs que normalment es realitzarien en C o en un shell. Perl va néixer i s'ha difós sota el sistema operatiu UNIX, encara que existeix per a altres plataformes. Perl va ser desenvolupat per Larry Wall, i està distribuït lliurement sota la filosofia de la GNU.

Petabyte

Unitat de mesura de la capacitat de memòria i de dispositius d'emmagatzematge informàtic (disquet, disc dur, CDROM, DVD, etc.). Un PB correspon a 1.024 bilions (2^50) de bytes. Encara no s'han desenvolupat memòries ni dispositius d'emmagatzematge d'aquesta capacitat.

PGP

Pretty Good Privacy - Privadesa Bastant Bona. Conegut programa de lliure distribució, escrit per Phil Zimmermann, el qual impedeix, mitjançant tècniques de criptografia, que arxius i missatges de correu electrònic puguin ser llegits per uns altres. La seva finalitat és protegir la informació distribuïda a través d'Internet mitjançant l'ús de criptografia de clau pública, així com facilitar l'autenticació de documents gràcies a signatures digitals.

Pharming

Es denomina Pharming a l'acte d'explotar una vulnerabilitat en el programari d'un servidor de DNS, que permet que una persona es "ensenyoreixi" del domini d'un website, per exemple, i redirigeixi el trafico cap a altre lloc.

Phishing

"Phishing" (pronunciat com "fishing", "pescar" en anglès) es refereix a comunicacions fraudulentes dissenyades per a induir als consumidors a divulgar informació personal, financera o sobre el seu compte, incloent nom d'usuari i contrasenya, informació sobre targetes de crèdit, entre uns altres. El correu electrònic comunament és utilitzat com una eina de "phishing" a causa de el seu baix cost, major anonimat per a qui ho envia, l'habilitat d'arribar a instantàniament a un grup gran d'usuaris, i el potencial de sol·licitar una resposta immediata. No obstant això, els estafadores també han usat finestres "pop-up", correu directe i cridades telefòniques. Aquest tipus de correus electrònics generalment semblen provenir d'institucions financeres, companyies d'assegurances o minoristes legítims.

Tècniques tals com una adreça "De" o "From" falsa, l'ús de logotips aparentment autèntics d'institucions financeres, o gràfics i lligues a llocs, solen ser usats per a enganyar als clients i fer-los creure que estan tractant amb una comanda legítima sobre la seva informació personal. Aquests correus electrònics fraudulents usualment creen un fals sentit d'urgència destinat a provocar que el destinatari prengui una acció immediata; per exemple, freqüentment conviden als destinataris a validar o actualitzar informació del seu compte, o a portar a terme una cancel·lació.

Photoshop

Programa fet per Atovó per a disseny i maneig de gràfiques.

PHP

(Hypertext Preprocessor) Llenguatge de script dissenyat per a la creació de pàgines web actives (similars a ".ASP" en el món MS Windows), molt popular en entorns Unix, encara que existeix també versió per a sistemes Microsoft. Concebut en el tercer trimestre de 1994 per Rasmus Lerdorf, és usat principalment per a la programació de CGIs per a pàgines web, destaca per la seva capacitat de ser embegut en el codi HTML. Aquesta pàgina, per exemple, aquesta programada en PHP sota un sistema operatiu Linux.

Phracker

Pirata informàtic especialitzat a utilitzar les xarxes telefòniques per a accedir a sistemes aliens o sovint solament per a evitar pagar les factures telefòniques.

PIN

Sigles de Personal Identification Number (Numero d'Identificació Personal) -- Nombre secret associat a una persona o usuari d'un servei mitjançant el qual s'accedeix al mateix i podria dir-se que és una contrasenya numèrica.

PINE

Programa de correu electrònic organitzat per mitjà de menús mitjançant els quals es poden llegir, enviar i administrar missatges electrònics.

Ping

Packet Internet Groper. Sense cap dubte en una xarxa el comando que més es pot arribar a utilitzar és ping. Aquest comando s'utilitza per a comprovar si una determinada interfície de xarxa, de la nostra computadora o d'una altra, es troba activa. La seva funció més habitual és simplement verificar si una màquina està encesa. El que s'està fent en realitat és manar paquets del tipus ``tiro request'', i per als quals es retornen són del tipus ``tiro reply''.

Píxel

Unitat de mesura relacionada a l'àrea ocupada per un banner en una pàgina web.

PKI

Infraestructura de Clau Pública. Procediment criptogràfic que utilitza dues claus, una pública i altra privada; la primera per a xifrar i la segona per a desxifrar. S'utilitza en Internet, que és una xarxa pública no segura, per a protegir aquelles comunicacions la confidencialitat de les quals es desitja garantir (exemple transaccions comercials o bancàries).

Placa base

La placa base, placa mare o targeta mare (en anglès motherboard) és la targeta de circuits impresos que conté, normalment: el microprocessador, circuits electrònics de suport, ranures per a connectar part o tota la RAM del sistema, la ROM i ranures especials (slots) que permeten la connexió de targetes adaptadores addicionals.

Aquestes targetes solen realitzar funcions de control de perifèrics tals com monitors, impressores, unitats de disc, etc. Es denomina placa base a un circuit elèctric amb capacitat de relacionar microprocessador, memòria RAM i dispositius d'entrada sortida sobre una targeta de circuit imprès. Es dissenya bàsicament per a realitzar tasques específiques vitals per al funcionament de l'ordinador, com per exemple les de:

  • Connexió física.
  • Administració, control i distribució d'energia elèctrica.
  • Comunicació de dades.
  • Temporització.
  • Sincronisme.
  • Control i monitoreig.

Plug and Play

Característica del sistema operatiu d'un PC en ordre de reconèixer els dispositius maquinari a ell connectats i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla. Aquesta capacitat es va popularitzar a partir de l'aparició del sistema operatiu Windows 95 de Microsoft, que la incorporava.

Plugins

Programes que s'agreguen a un navegador del WWW els quals realitzen funcions determinades. Produïxen la visualització d'arxius multimèdia i donen suport a arxius gràfics no estàndards amb el visualitzador.

PNG

El PNG, Gràfics Portàtils de Xarxa (Portable Network Graphics) és un format d'imatges gràfiques comprimides. El format GIF està patentat per Compuserve (actualment propietat de America Online), i el seu ús en programes de maneig d'imatges involucra la sol·licitud de llicències i altres consideracions legals. (Els usuaris de la Xarxa poden crear, veure i enviar imatges GIF lliurement, però no poden desenvolupar programes que les generin o tractin sense un acord amb Compuserve.) El format PNG, d'altra banda, va ser desenvolupat per un comitè d'Internet expressament per a estar lliure de patents. Proporciona diversos avantatges sobre el format GIF. Com un GIF, un arxiu PNG està comprimit de manera que no perdi informació (la qual cosa significa que tota la informació de la imatge queda restaurada quan l'arxiu es descomprimeix per a veure'l). L'arxiu PNG no pretén reemplaçar al format JPEG, que si és "de pèrdua", però permet al seu creador negociar entre la grandària de l'arxiu i la qualitat de la imatge quan es comprimeix la imatge. Comunament, una imatge en un arxiu PNG pot estar comprimida d'un 10 a un 30% més que en format GIF.

Pont

Dispositius que tenen usos definits com interconnectar segments de xarxa a través de mitjans físics diferents (és usual veure ponts entre un cable coaxial i altre de fibra òptica). A més, poden adaptar diferents protocols de baix nivell (capa d'enllaç de dades i física de model OSI).

POP

Post Office Protocol (Protocol d'Oficina de Correus). Programa client que es comunica amb el servidor de manera que identifica la presència de nous missatges, sol·licita l'entre dels mateixos i utilitza al servidor com oficina despachadora de correu electrònic quan l'usuari envia una carta. Els missatges enviats a l'aplicació client són immediatament eliminats del servidor, no obstant això, poden ometre aquest pas. L'última versió, POP3, és la més utilitzada.

Pop-Up

Format publicitari el qual consisteix en una finestra flotant desplegada en pantalla, sobre la pàgina visitada, al com s'ha de fer clic en alguna part de la mateixa. L'ús excessiu dels "pop-ups" ha creat un nínxol en el mercat, amb el llançament de programes "Pop-Up Stoppers", que permeten a l'usuari escollir cuales obrir i cuales no.

Port

Nombre que apareix després d'un nom de domini en una URL. Aquest nombre va precedit del signe (dos punts). Canal d'entrada/sortida d'una computadora.

Portal

Lloc web l'objectiu del qual és oferir a l'usuari, de forma fàcil i integrada, l'accés a una sèrie de recursos i de serveis, entre els quals solen trobar-se cercadors, fòrums, compra electrònica, etc.

Postmaster

Administrador de Correus. Persona responsable de solucionar problemes en el correu electrònic, respondre a preguntes sobre usuaris així com altres assumptes d'una determinada instal·lació.

Programa (Programari)

Conjunt d'instruccions escrites en un determinat llenguatge (COBOL, C+) que dirigeixen a un ordinador per a l'execució d'una sèrie d'operacions, amb l'objectiu de resoldre un problema que s'ha definit prèviament.

Programari

Conjunt de programes, documents, processaments i rutines associades amb l'operació d'un sistema de computadores, és a dir, la part intangible o lògica d'una computadora.

Programari Lliure

Programes desenvolupats i distribuïts segons la filosofia de donar a l'usuari la llibertat d'executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar aquests programa (Linux és un exemple d'aquesta filosofia). El programari lliure no és sempre programari gratuït (equivocació bastant habitual que té el seu origen que la paraula anglesa free significa tant "lliure" com "gratuït").

Protocol

Descripció formal de formats de missatge i de regles que dos ordinadors han de seguir per a intercanviar aquests missatges. Un protocol pot descriure detalls de baix nivell de les interfícies màquina a màquina o intercanvis d'alt nivell entre programes d'assignació de recursos.

Protocol Punt a punt (PPP)

Implementació del protocol TCP/IP per línies serials (com en el cas del mòdem). És mes recent i complex que ESLIP.

Proxy

Servidor especial encarregat, entre altres coses, de centralitzar el tràfic entre Internet i una xarxa privada, de manera que evita que cadascuna de les màquines de la xarxa interior hagi de disposar necessàriament d'una connexió directa a la xarxa. Al mateix temps conté mecanismes de seguretat (firewall o tallafocs) els quals impedeixen accessos no autoritzats des de l'exterior cap a la xarxa privada. També se li coneix com servidor cache.


Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES