Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

M

Macintosh

Sèrie de computadores de Apple Computer el sistema operatiu de les quals va ser el primer totalment gràfic i basat en finestres. L'entorn és intuïtiu, eliminant el teclat dels comandos del sistema de manera que a tots els objectes se li assigna una representació gràfica (icones).

MacOS

Sistema operatiu desenvolupat per l'empresa Apple Computer per a la PC Macintosh, aparegut en 1984.

Macro-Virus

Virus que utilitzen la funcion de macros de Word i Excel per exemple. Viatgen en plantilles d'arxius d'aplicació (Word, Excel, etc) i no en arxius binaris, com ho fan els virus tradicionals. No són molt problematicos i existeixen pegats creats per Microsoft per a contrarestar el seu efecte.

Mail

Programa en ambient UNIX per a l'edició lectura i resposta del correu electrònic.

Majordomo

Programa administrador de llistes de correu similar a Listserv el qual, en els servidors de llistes, s'encarrega de realitzar de forma automatitzada funcions de gestió tals com altes i baixes de subscriptors a les mateixes.

Malware

Qualsevol programa l'objectiu del qual sigui causar danys a ordinadors, sistemes o xarxes i, per extensió, als seus usuaris.

Mapa d'Imatge

Gràfic en la web que actua com un hotspot enllaçant les diferents àrees de contingut quan es fa clic sobre les distintes parts de la imatge.

Maquinari

Components físics d'una computadora o d'una xarxa, a diferència dels programes o elements lògics que els fan funcionar.

Màscara de subxarxa

Xifra de 32 bits que especifica els bits d'una adreça IP que correspon a una xarxa i a una subxarxa. Les adreces de bits no cobertes per la màscara corresponen a la part del host. També cridat màscara d'adreça.

Megabits per Segundo (Mbps)

Unitat de mesura de la capacitat de transmissió per una línia de telecomunicació on cada megabit està format per 1.048.576 bits.

Microprocessador (Xip)

Circuit integrat en un suport de silici el qual està format per transistors i altres elements electrònics miniaturitzats. És un dels elements essencials d'un ordinador.

Microsoft

Companyia creadora dels sistemes operatius Windows 95, 98, NT, 2000, XP; dels controls Activi X, i del navegador IE de WWW entre altres recursos. Fundat per Bill Gates. www.microsoft.com

mIRC

Popular programa shareware per a Windows, usat per a accesar i usar IRC.

Mirror (Mirall)

Terme utilitzat en Internet per a fer referència a un servidor FTP, pàgina web o qualsevol altre recurs el contingut del qual és una còpia exacta d'un altre. Aquests mirrors es realitzen automàticament i en una freqüència determinada de manera que pretenen tenir una còpia exacta del lloc del que fan mirror.

Mirroring

Acció de duplicar o replicar un lloc web.

Missatgeria Instantània

Sistema d'intercanvi de missatges escrits en temps real a través de la xarxa. S'usen programes com ICQ, Trillian o MSN Messenger, per esmentar alguns.

MNP5

Protocol de comprensió de dades que pot millorar l'enllaç de dades via mòdem fins a un 200%.

Mòdem

Equip utilitzat per a adequar els senyals digitals d'una computadora a una línia telefònica o a una xarxa digital de serveis integrats (ISDN), mitjançant un processos denominats modulació (per a transmetre informació) i demodulación (per a rebre informació). La velocitat màxima que pot arribar a un mòdem per a línia telefònica és de 33 kBps, no obstant això els més comercials actualment són els de 28 kBps. Un mòdem ha de complir amb els estàndards de MNP5 i V42.bis per a considerar la seva adquisició. Els mòdems poden ser en interns (els quals es col·loquen en una ranura de la computadora) i en externs (que es connecten a un port serial de la computadora).

Moderador

Persona amb la responsabilitat de moderar llistes de correu i grups de notícies de manera que prenen la decisió sobre els missatges de correu electrònic que poden incorporar-se a aquests grups i llistes.

Motherboard

Placa base. Coneguda en Espanyol com "Targeta Mare" o "Placa Mare", és una targeta de circuits sobre la qual van muntats els components electrònics principals d'una microcomputadora.

MP3

Estàndard MPEG derivat de compressió solament d'àudio (MPEG-1, capa 3). Molt eficaç, és capaç d'oferir gran qualitat amb una relacion de compresion de 12 a 1.

MPEG

Sistema de compressió de vídeo que permet la codificació digital d'imatges en moviment.

MPEG-4

MPEG-4 és un algorisme de compressió de videos i gràfiques, basat en la tecnologia MPEG-1, MPEG-2 i Apple Quick Estafi. Els arxius MPEG-4 basats en 'wavelet' són mes nois que JPEG o Quicktime, per tant són usats per a transmetre video i imagenes amb menys ample de banda, poden barrejar video amb text, graficas, i capes d'animació 2D i 3D. El format MPEG-4 s'estandarditzo a l'octubre de 1998 en el document ISO/IEC #14496.

MS-DOS

Sistema operatiu de Microsoft pertanyent a la família DUES. S'utilitzen els comandos per a treballar en ell i és molt difós com SOTA bàsic.

MSN Messenger

Programa de Comunicació Instantània de l'empresa Microsoft.

MTA - Message Transport Agent

Programes que s'encarreguen de distribuir els missatges generats en el sistema. El més popular és "sendmail", distribuït amb sistemes UNIX.

Multidifusió

Mètode de difusió d'informació en viu que permet que aquesta pugui ser rebuda per múltiples nodes de la xarxa i, per tant, per múltiples usuaris.

Multimèdia

Informació digitalitzada que combina text, gràfics, imatge fixa i en moviment; i so.

MySQL

My SQL és un dels Sistemes Gestors de Bases de dades més populars. Ho manté l'empresa sueca MySql AB sota la llicència GPL (GNU Public License); pot utilitzar-se gratuïtament i el seu codi font està disponible.

La seva enginyosa arquitectura ho fa extremadament ràpid i fàcil de personalitzar. L'extensiva reutilización del codi dintre del programari i una aproximació minimalística per a produir característiques altament funcionals, ha donat lloc a un sistema d'administració de base de dades d'alta velocitat, compactació, estabilitat i facilitat de desplegament. L'exclusiva separació del core server del manejador de taules, permet funcionar a MyQSL sota control estricte de transaccions o amb accés a disc no transaccional ultrarrápido.


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES