Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES

I

Internet Service Provider

ISP. Organització que proveïx la connexió de computadores a Internet, ja sigui per línies dedicades o per línies commutades. És una entitat, habitualment amb ànim de lucre, que a més de donar accés a Internet a persones físiques i/o jurídiques, els oferix una sèrie de serveis (hospedaje de pàgines web, consultoria de disseny i implantació de webs i Intranets, etc.). Els factors que s'han de considerar per a triar un proveïdor d'Internet són:

  • Ample de Banda (velocitat oferta pel proveïdor per a transmetre dades).
  • Tipus de connexió (directa o commutada).
  • Cost per hora, mes o any (tant de la connexió com del registre del correu electrònic en un servidor).
  • Numero d'usuaris per línia disponible.
  • Seguretat (Confiança en l'ètica del proveïdor per a respectar les dades dels usuaris).

Internet2

Projecte que tracta de crear una nova Internet de majors i millors prestacions en l'àmbit de les universitats nord-americanes. Va ser llançat en 1996 per un grup d'aquestes universitats amb la col·laboració del Govern Federal i d'importants empreses del sector de la Informàtica i les Telecomunicacions.

InterNIC

Nom donat al conjunt de proveïdors de serveis de registre. El InterNIC defineix els noms de domini a nivell mundial.

Intranet

Xarxa privada dintre d'una companyia o organització que utilitza el mateix programari que es troba en Internet, però amb la diferència que és sol per a ús intern.

Intrús

Persona que té un coneixement profund sobre funcionament de xarxes de manera que pot advertir els errors i falles de seguretat del mateix. Igual que un cracker busca accedir per diverses vies als sistemes informàtics però amb fins de protagonisme.

IP

Internet Protocol, Protocol d'Internet. Conjunt de regles que regulen la transmissió de paquets de dades a través d'Internet. S'han desenvolupat diferents famílies de protocols per a comunicació per xarxa de dades per als sistemes UNIX. El més àmpliament utilitzat és l'Internet Protocol Suite, comunament conegut com TCP / IP. És un protocol DARPA que proporciona transmissió fiable de paquets de dades sobre xarxes. El nom TCP / IP prové de dos protocols importants de la família, el Transmission Control Protocol (TCP) i l'Internet Protocol (IP). Tots junts arriben a ser més de 100 protocols diferents.

IP és l'adreça numèrica d'una computadora en Internet de manera que cada adreça electrònica s'assigna a una computadora connectada a Internet i per tant és única. L'adreça IP aquesta composta de quatre octetos com per exemple, 132.248.53.10

iPod

Petit aparell creat per Apple, que permet la rapida transferència de Mp3 des de la computadora. Suporta, depenent del model, gigues de informacion, permetent tenir en un sol aparell mes noi que el palmell de la mà, milers de cançons. El iPod té accessoris addicionals per a connectar-lo al carro usant una freqüència de ràdio.

L'empresa SONY aquesta contraatacando amb un Walkman similar al iPod.

IRC

El IRC, acrònim d'Internet Relay Xat, en anglès, és un sistema de conversa en temps real per a usuaris d'Internet. Per a poder participar solament és necessari disposar d'un programa client de IRC (consulti la secció Clients de IRC) i una connexió a Internet. Tots els servidors s'interconnecten i passen els missatges de l'usuari a tota la xarxa de IRC. Un servidor pot connectar-se a diversos altres servidors i a centenars de clients. La xarxa de IRC és un lloc de reunió virtual on persones de tot el món poden trobar-se i poden "parlar". En IRC hi ha "canals" (sales, llocs virtuals, normalment amb un tema de conversa) per a parlar en grup, o privadament. No hi ha cap restricció en el nombre de persones que poden participar en una discussió donada, o en el nombre de canals que poden crear-se en IRC. La diferència fonamental entre IRC i USENET, és que irc és en temps real, mentre que usenet s'assembla més a una publicació en la qual cada usuari llegix el que han escrit els altres, podent inserir el seu article tot esperant que sigui llegit mes tarda, quan li arribi a la resta de subscriptors.

ISP

Internet Service Provider. Organització que proveïx la connexió de computadores a Internet, ja sigui per línies dedicades o per línies commutades. És una entitat, habitualment amb ànim de lucre, que a més de donar accés a Internet a persones físiques i/o jurídiques, els oferix una sèrie de serveis (hospedaje de pàgines web, consultoria de disseny i implantació de webs i Intranets, etc.). Els factors que s'han de considerar per a triar un proveïdor d'Internet són:

  • Ample de Banda (velocitat oferta pel proveïdor per a transmetre dades). b
  • Tipus de connexió (directa o commutada).
  • Cost per hora, mes o any (tant de la connexió com del registre del correu electrònic en un servidor).
  • Numero d'usuaris per línia disponible.
  • Seguretat (Confiança en l'ètica del proveïdor per a respectar les dades dels usuaris).


Pàgina: (Anterior)   1  2
  TOTES