Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

I

i-book

(Llibre Electrònic) Llibre en format digital que, en alguns casos, requereix programes específics per a la seva lectura. Sol aprofitar les possibilitats del hipertext dels hiperenllaços i del multimèdia, i pot estar disponible en la xarxa .

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una organització sense fins de lucre que opera a nivell internacional, responsable d'assignar espai d'adreces numèriques de protocol d'Internet (IP), identificadors de protocol i de les funcions de gestió %[o administració] del sistema de noms de domini de primer nivell genèrics (gTLD) i de codis de països (ccTLD), així com de l'administració del sistema de servidors arrel. Encara que al principi aquests serveis els ocupava Internet Assigned Numbers Authority (IANA) i altres entitats sota contracte amb el govern d'EUA, actualment són responsabilitat de ICANN.

Icona

Símbol gràfic que apareix en la pantalla d'un ordinador amb la finalitat de representar ja sigui una determinada acció a realitzar per l'usuari (executar un programa, llegir una informació, imprimir un text, un document, un dispositiu, un estat del sistema, etc).

Identificació d'usuari

(Username) Conjunt de caràcters alfanumèrics els quals serveixen per a identificar a un usuari per al seu accés a la xarxa.

IMAP

Protocol d'Accés a Missatges d'Internet. IMAP és un acrònim anglès d'Internet Message Access Protocol. Dissenyat amb la finalitat de permetre la manipulació de bústies remotes com si fossin locals. IMAP requereix d'un servidor que faci les funcions d'oficina de correus però en lloc de llegir tot la bústia i esborrar-lo, sol·licita només els encapçalats de cada missatge. Es poden marcar missatges com esborrats sense suprimir-los completament, doncs aquests romanen en la bústia fins que l'usuari confirma la seva eliminació. Mitjançant IMAP es pot tenir accés al correu electrònic des de qualsevol equip que tingui una connexió a Internet. Una vegada configurada el compte IMAP, pot especificar les carpetes que desitja mostrar i les quals desitja ocultar, aquesta característica ho fa diferent del protocol POP.

Interfície

(Interface) Zona de contacte o connexió entre dos components de "maquinari"; entre dues aplicacions; o entre un usuari i una aplicació. Aparença externa d'una aplicació informàtica.

Interfície de Programació d'Aplicacions

API (de l'engonals Application Programming Interface - Interface de Programacion d'Aplicacions, interfície de programació de l'aplicació) és un conjunt d'especificacions de comunicació entre components programari que defineixen com se sol·licita un servei des d'un programa.

Interfície Gràfica d'Usuari

Component d'una aplicació informàtica que l'usuari visualitza i a través de la qual opera amb ella. Està formada per finestres, botons, menús i icones, entre altres elements.

Internet

Sistema que aglutina les xarxes de dades de tot món, unint milers d'elles mitjançant el protocol TCP/IP. El major conjunt que existeix d'informació, persones, ordinadors i programari funcionant de forma cooperativa. La i majúscula la diferència d'una internet convencional, que simplement uneix diverses xarxes. AL ser única la hi coneix també simplement per "la xarxa".

Internet Explorer

Navegador Web gratuït creat per Microsoft en l'any 1995 inicialment per al sistema operatiu Windows i posteriorment per a Apple Macintosh.

Internet Service Provider

ISP. Organització que proveïx la connexió de computadores a Internet, ja sigui per línies dedicades o per línies commutades. És una entitat, habitualment amb ànim de lucre, que a més de donar accés a Internet a persones físiques i/o jurídiques, els oferix una sèrie de serveis (hospedaje de pàgines web, consultoria de disseny i implantació de webs i Intranets, etc.). Els factors que s'han de considerar per a triar un proveïdor d'Internet són:

  • Ample de Banda (velocitat oferta pel proveïdor per a transmetre dades).
  • Tipus de connexió (directa o commutada).
  • Cost per hora, mes o any (tant de la connexió com del registre del correu electrònic en un servidor).
  • Numero d'usuaris per línia disponible.
  • Seguretat (Confiança en l'ètica del proveïdor per a respectar les dades dels usuaris).

Internet2

Projecte que tracta de crear una nova Internet de majors i millors prestacions en l'àmbit de les universitats nord-americanes. Va ser llançat en 1996 per un grup d'aquestes universitats amb la col·laboració del Govern Federal i d'importants empreses del sector de la Informàtica i les Telecomunicacions.

InterNIC

Nom donat al conjunt de proveïdors de serveis de registre. El InterNIC defineix els noms de domini a nivell mundial.

Intranet

Xarxa privada dintre d'una companyia o organització que utilitza el mateix programari que es troba en Internet, però amb la diferència que és sol per a ús intern.

Intrús

Persona que té un coneixement profund sobre funcionament de xarxes de manera que pot advertir els errors i falles de seguretat del mateix. Igual que un cracker busca accedir per diverses vies als sistemes informàtics però amb fins de protagonisme.

IP

Internet Protocol, Protocol d'Internet. Conjunt de regles que regulen la transmissió de paquets de dades a través d'Internet. S'han desenvolupat diferents famílies de protocols per a comunicació per xarxa de dades per als sistemes UNIX. El més àmpliament utilitzat és l'Internet Protocol Suite, comunament conegut com TCP / IP. És un protocol DARPA que proporciona transmissió fiable de paquets de dades sobre xarxes. El nom TCP / IP prové de dos protocols importants de la família, el Transmission Control Protocol (TCP) i l'Internet Protocol (IP). Tots junts arriben a ser més de 100 protocols diferents.

IP és l'adreça numèrica d'una computadora en Internet de manera que cada adreça electrònica s'assigna a una computadora connectada a Internet i per tant és única. L'adreça IP aquesta composta de quatre octetos com per exemple, 132.248.53.10

iPod

Petit aparell creat per Apple, que permet la rapida transferència de Mp3 des de la computadora. Suporta, depenent del model, gigues de informacion, permetent tenir en un sol aparell mes noi que el palmell de la mà, milers de cançons. El iPod té accessoris addicionals per a connectar-lo al carro usant una freqüència de ràdio.

L'empresa SONY aquesta contraatacando amb un Walkman similar al iPod.

IRC

El IRC, acrònim d'Internet Relay Xat, en anglès, és un sistema de conversa en temps real per a usuaris d'Internet. Per a poder participar solament és necessari disposar d'un programa client de IRC (consulti la secció Clients de IRC) i una connexió a Internet. Tots els servidors s'interconnecten i passen els missatges de l'usuari a tota la xarxa de IRC. Un servidor pot connectar-se a diversos altres servidors i a centenars de clients. La xarxa de IRC és un lloc de reunió virtual on persones de tot el món poden trobar-se i poden "parlar". En IRC hi ha "canals" (sales, llocs virtuals, normalment amb un tema de conversa) per a parlar en grup, o privadament. No hi ha cap restricció en el nombre de persones que poden participar en una discussió donada, o en el nombre de canals que poden crear-se en IRC. La diferència fonamental entre IRC i USENET, és que irc és en temps real, mentre que usenet s'assembla més a una publicació en la qual cada usuari llegix el que han escrit els altres, podent inserir el seu article tot esperant que sigui llegit mes tarda, quan li arribi a la resta de subscriptors.

ISP

Internet Service Provider. Organització que proveïx la connexió de computadores a Internet, ja sigui per línies dedicades o per línies commutades. És una entitat, habitualment amb ànim de lucre, que a més de donar accés a Internet a persones físiques i/o jurídiques, els oferix una sèrie de serveis (hospedaje de pàgines web, consultoria de disseny i implantació de webs i Intranets, etc.). Els factors que s'han de considerar per a triar un proveïdor d'Internet són:

  • Ample de Banda (velocitat oferta pel proveïdor per a transmetre dades). b
  • Tipus de connexió (directa o commutada).
  • Cost per hora, mes o any (tant de la connexió com del registre del correu electrònic en un servidor).
  • Numero d'usuaris per línia disponible.
  • Seguretat (Confiança en l'ètica del proveïdor per a respectar les dades dels usuaris).


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES