Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

F

FAQ

Frequently Asked Questions (Preguntes Frequentes) - FAQs són documents que enlistan i responen les preguntes més comunes d'un tema en particular. Existeixen centenars o milers de FAQs de milers de distints temes.


Fibra Òptica

Tipus de cable que es basa en la transmissió d'informació per tècniques optoeléctricas mitjançant una combinació de vidre i materials plàstics. A diferència del cable coaxial i del parell trenat no es recolza en els impulsos elèctrics, sinó que transmet per mitjà d'impulsos lluminosos. És el mitjà físic per mitjà del com es poden connectar diverses computadores i es caracteritza per un elevat ample de banda i, per tant, una alta velocitat de transmissió amb poca pèrdua de senyal.

Filtre

Opció que solen oferixen les aplicacions de correu electrònic en virtut de la qual es realitzen de forma automàtica determinades accions de selecció sobre els missatges d'entrada o de sortida (copiar a un destinatari o transferir a una carpeta, eliminar, etc.) en funció del contingut d'un o més camps o zones d'aquests missatges ("Subject:", "From:", "To:", cos del missatge, etc.). És molt útil quan es vol deixar de veure el correu enviat per una determinada persona particularment indesitjable o des d'una adreça des de la qual són enviats missatges no sol·licitats o sense importància.

Finestra de Recepció

Paràmetre de TCP que determina la quantitat màxima de dades que pot rebre l'ordinador que actua com receptor.


Firefox

Mozilla Firefox (originalment conegut com Phoenix i Mozilla Firebird) és un navegador de web grafico, gratuït, desenvolupat per la Fundació Mozilla i centenars de col·laboradors en el món. La version 1.0 salio el 9 de novembre de 2004. Instalable en els sistemes operatius Windows, Linux i686 i Mac Us X. Es pot aconseguir una còpia gratuïta, en www.Mozilla.org

Firewall

Combinació de maquinari i programari la qual separa una xarxa d'àrea local (LAN) en dues o mes parts amb propòsits de seguretat. El seu objectiu bàsic és assegurar que totes les comunicacions entre aquesta xarxa i Internet es realitzin conforme a les polítiques de seguretat de l'organització que ho instal·la. A més, aquests sistemes solen incorporar elements de privadesa, autenticació, etc.

Firmware

Programari emmagatzemat en memòria. Programes essencials que romanen fins i tot quan s'apaga el sistema. El firmware és més fàcil de canviar que el maquinari però més permanent que el programari emmagatzemat en un disc.

Flash

Creat per Macromedia, aquesta tecnologia permet la creació d'animacions, entre altres coses, utilitzant menys ample de banda que altres formats, com AVI o MPEG.

Fòrums de Discussió

Servei automatitzat de missatges, sovint moderat per un propietari, en el qual els subscriptors reben missatges deixats per altres subscriptors per un tema donat. Els missatges s'envien per correu electrònic.

FQDN

Nom de Domini Totalment Qualificat. Nom complet d'un sistema i no solament el nom del sistema. Per exemple, "panamacom" és un nom de sistema i "panamacom.com" és un FQDN.

Frame

Opció que oferix el llenguatge HTML de dividir una pàgina web en diverses zones. Cadascuna de les quals pot tenir un contingut independent de les altres de manera que cada zona és així mateix un frame. Un frame també es defineix la capa d'enllaç de dades (datalink) que conté la informació de capçalera i cua que requereix una determinada xarxa de comunicacions.

Frame Relay

Protocol d'enllaç mitjançant circuit virtual permanent molt usat per a donar connexió directa a Internet.

Freenet

Sistema comunitari de comunicació Internet amb llocs web, correu electrònic, serveis d'informació, comunicacions interactives i conferències. Les "xarxes lliures" són finançades i gestionades sovint per voluntaris. En Estats Units formen part de la NPTN (National Public Telecomputing Network, Xarxa Nacional Publica de Telecomputación), organització dedicada a aconseguir que les telecomunicacions a través d'ordinador i els serveis de xarxes siguin gratuïts com les biblioteques públiques.

Freeware

Programes de Domini Públic Aplicacions que poden obtenir-se directament d'Internet amb la característica que no és necessari pagar per la seva utilització.

FTP

Protocol de transferència d'arxius. S'usen programes per a FTP com són CuteFTP o LeapFTP per a Windows, per exemple, que permeten la conección entre dues computadores, usant en general el port 21 per a connectar-se (encara que es oueden usar altres ports). Per mitjà del Protocol de transferència d'arxius es poden uploadear i downloadear arxius entre el client i el host.

Full d'Estil en Cascada

Conjunt d'instruccions HTML que defineixen l'aparença d'un o més elements d'un conjunt de pàgines web amb l'objectiu d'uniformitzar el seu disseny.

Fundació per al Programari Lliure

Entitat que busca eliminar les restriccions d'ús, còpia, modificació i distribució del programari. Dóna suport el desenvolupament de sistemes operatius (Linux), compilador GNU C (GCC), PERL, etc. Promou, desenvolupa l'ús del programari lliure en totes les àrees de la computació. Específicament, la Fundació posa a la disposició de tot el món un complet i integrat sistema de programari cridat GNU. La major part d'aquest sistema està ja sent utilitzat i distribuït. El cost del programari únicament aquesta determinat pel cost del material utilitzat per a distribuir-lo.

FYI

For your information (per a la seva informació) -- Abreviatura usada en missatges de correu electrònic. També són una subserie de RFCs els quals no són estàndards tècnics ni descripcions ni protocols; però contenen informació general sobre temes relacionats amb TCP/IP o Internet.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES