Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES

E

e-mail

Originari de les paraules angleses electronic mail. Significa correu electrònic i és una aplicació mitjançant la qual es poden intercanviar missatges entre usuaris o grups, a través de la xarxa. Per a això és necessari disposar d'una adreça de correu electrònic, composta pel nom de l'usuari, un signe "@" i el nom del servidor de correu.

L'e-mail, o correu electrònic, és un dels serveis més usats en Internet, i és el mitjà de comunicació de més ràpid creixement en la història de la humanitat.

E-mail Màrqueting

Correu electrònic aplicat al camp del màrqueting el qual és dirigit a persones que sol·liciten informació.

EBCDIC

Codi Ampliat de Caràcters Decimals Codificats en Binari per a l'Intercanvi d'Informació. Conjunt de normes de codificació binària de caràcters mitjançant nombres utilitzat sobretot per ordinadors IBM.

Editor de Web (Webpublisher)

Persona que s'encarrega de gestionar i organitzar els continguts d'un lloc web. Si fem al·lusió a un periòdic, l'editor del web seria el director o el cap de redacció mentre que l'administrador de web seria el director tècnic o el cap de rotatives.

EEPROM

(Electrically Erasable Progammable Read Only Memory) Memòria de només lectura programable i borrable elèctricament. Xip de memòria que reté el seu contingut sense energia. Pot esborrar-se, tant dintre del computador com externament. En general requereix més voltatge per a l'esborrat que el comú de +5 volts usat en circuits lògics. Funciona com RAM no volàtil, però gravar en EEPROM és molt més lent que fer-lo en RAM.

Emmagatzematge Secundari

L'emmagatzematge secundari és un mitjà d'emmagatzematge definitiu (no volàtil com el de la memòria RAM). El procés de transferència de dades a un equip de còmput se li crida procediment de lectura. El procés de transferència de dades des de la computadora cap a l'emmagatzematge es denomina procediment d'escriptura. En l'actualitat es poden usar principalment dues tecnologies per a emmagatzemar informació:
1.- Magnètic. (ex. disc dur, diskette)
2.- Òptic. (ex.
Alguns dispositius combinen ambdues tecnologies.

Emoticon

Símbol gràfic el qual normalment representa un rostre humà en les seves diverses expressions i permet que una persona pot mostrar el seu estat d'ànim en un mitjà "fred" com és l'ordinador.

Empresa a Client (B2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre una empresa i els seus usuaris finals.

Empresa a Empresa (B2B)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre empreses (una empresa i els seus proveïdors) i no amb usuaris finals.

En Línia (On line)

Condició d'estar connectat a una xarxa.

Encriptació (Xifrat)

Tractament d'un conjunt de dades, continguts o no en un paquet, a fi d'impedir que ningú excepte el destinatari dels mateixos pugui llegir-los. Hi ha molts tipus de xifrat de dades, que constituïxen la base de la seguretat de la xarxa.

ENIAC

Electronic Numerical Integrator and Computer -- Primera computadora digital, creada per comanda del Army nord-americà per a computar les taules de balistica de la II guerra mundial. S'acabo d'ensamblar en 1945.

EPROM

(Erasable Programmable ROM) ROM programable i borrable. Es presenta com un circuit integrat normal, però amb una coberta de quars al buit de manera que el xip pugui ser arribat a per les radiacions ultraviolades. Aquest tipus de memòries pot mantenir memoritzada la informació durant un mínim de 10 anys amb una pèrdua no superior al 20 per 100. S'esborren exposant-les durant uns minuts a llamps ultraviolats, que posen a 0 totes les cel·les de la memòria.

Ergonomía

Ciència que tracta de la punta de l'home en el seu entorn tècnic i laboral.

Estàndard de Xifrat de Dades (DONIS)

Algorisme de xifrat de dades el qual utilitza blocs de dades de 64 bits i una clau de 56 bits. Ha estat estandarditzat per l'administració d'EUA

Ethernet

Tipus de xarxa d'àrea local desenvolupada en forma conjunta per Xerox, Intel i Digital Equipment. Es recolza en la topologia de bus, té ample de banda de10 Mbps de manera que presenta una elevada velocitat de transmissió; i s'ha convertit en un estàndard de xarxa corporativa.

Excel

Programa molt popular el qual consisteix en una full de càlcul utilitzada per a realitzar desenvolupar fórmules matemàtiques i càlculs aritmètics exhaustius.

Extensions Multimèdia

Joc addicional d'instruccions que incorporen els microprocessadors Pentium amb la finalitat d'assolir una major velocitat d'execució d'aplicacions que processen o mouen grans blocs de dades.

Extranet (Extraxarxa)

Interconnexió entre dues o més organitzacions a través de sistemes basats en la tecnologia Internet. Web privada accessible externament mitjançant claus d'accés.


Pàgina:  1  2  (Següent)
  TOTES