Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  48  (Següent)
  TOTES

C

Clic-Through

Pulsació Pasante. Unitat de mesura bruta de l'eficàcia d'un banner publicitari la qual és obtinguda al calcular totes les entrades a un lloc web com resultat de fer clic en citat banner.

Client

Aplicació que permet a un usuari obtenir un servei d'un servidor localitzat en la xarxa. Sistema o procés el qual li sol·licita a altre sistema o procés la prestació d'un servei.

Client a Client (C2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre clients com, per exemple, els llocs on es realitzen subhastes.

Client-Servidor

Sistema que es recolza en terminals (clients) connectades a una computadora que els proveïx d'un recurs (servidor). D'aquesta manera els clients són els elements que necessiten serveis del recurs i el servidor és l'entitat que ho posseïx. Els clients, no obstant això, no depenen totalment del servidor degut al fet que poden realitzar els processaments per a desplegar la informació (per exemple en forma gràfica). El servidor els proveïx únicament de la informació sense fer-se càrrec d'altres processos de manera que el tràfic en la xarxa es veu alleugerit i les comunicacions entre les computadores es realitzen més ràpid.

CODEC

Codificador, DECodificador Dispositiu electrònic que converteix un senyal analògic com la veu o el vídeo, en un corrent digital, que la comprimeix i envia a una línia de xarxa digital.

Codi Font

(Source Code) - Conjunt d'instruccions que componen el programa informàtic mitjançant el qual s'elabora un lloc web. Aquests programes s'escriuen en determinats llenguatges com, per exemple, l'HTML.

Comerç Electrònic

i-commerce. Compra i venda de béns i serveis realitzat a través de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com és l'internet, habitualment amb el suport de plataformes i protocols de seguretat estandarditzats.

Commutació de Paquets

Paradigma de comunicacions mitjançant el qual cada paquet d'un missatge recorre una ruta entre sistemes amfitrions (hosts), sense que aquesta ruta (path) estigui prèviament definida

Compte d'Usuari

Procediment en el qual s'identifica a un usuari donat en un servidor d'Internet. Pot ser tant usuari de correu electrònic com d'accés al servidor en manera terminal.

Computadora Personal

Màquina electrònica capaç de processar informació. Computadora personal (en anglès Personal Computer o PC). Terme genèric utilitzat per a referir-se a microcomputadoras que són compatibles amb les especificació de IBM i usat de vegades per a referir-se a totes les computadores.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  48  (Següent)
  TOTES