Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  48  (Següent)
  TOTES

D

Domini

Sistema de denominació de hosts en Internet el qual està format per un conjunt de caràcters el qual identifica un lloc de la xarxa accessible per un usuari. Els dominis van separats per un punt i jeràrquicament estan organitzats de dreta a esquerra. Comprenen una xarxa de computadores que comparteixen una característica comuna, com l'estar en el mateix país, en la mateixa organització o en el mateix departament. Cada domini és administrat per un servidor de dominis. Els dominis s'estableixen d'acord a l'ús que se li dóna a la computadora i al lloc on es trobi. Els més comuns són .com, .edu, .net, .org i .gov; la majoria dels països tenen el seu propi domini, i en l'actualitat s'estan oferint molts dominis nous a causa de la saturació dels dominis .com (utilitzats moltes per empreses).

Domini d'Alt Nivell

Caràcters que figuren en últim lloc en una adreça d'Internet els quals van precedits d'un punt (.). Per exemple, en els dominis d'alt nivell són "gob" i "pa".

Domini Públic

Espai, informació o programa a disposició lliure dels usuaris.

Duplex

Capacitat d'un dispositiu per a operar de dues maneres. En comunicacions es refereix normalment a la capacitat d'un dispositiu per a rebre/ transmetre qualsevol tipus d'informació. Existeixen dues modalitats HALF-DUPLEX quan pot rebre i transmetre alternativament i FULL-DUPLEX quan pot fer ambdues coses simultàniament.

DVD

Digital Versatile Disc (Disc Versàtil Digital), és un suport per a l'emmagatzematge de dades binàries d'igual funcionament i grandària que el CDROM, encara que amb pistes més fines, la qual cosa augmenta la densitat de la informació grabable en la superfície i per tant li dóna una major capacitat d'emmagatzematge que el CDROM.

Igual que en els CD, hi ha distintes variants segons si només pot llegir, llegir i escriure, etc.: DVD-ROM, DVD-RAM, etc. La capacitat d'un DVD va des dels 4,7 Gb (una cara, una capa) fins als 17 Gb (doble cara, doble capa).

E

e-mail

Originari de les paraules angleses electronic mail. Significa correu electrònic i és una aplicació mitjançant la qual es poden intercanviar missatges entre usuaris o grups, a través de la xarxa. Per a això és necessari disposar d'una adreça de correu electrònic, composta pel nom de l'usuari, un signe "@" i el nom del servidor de correu.

L'e-mail, o correu electrònic, és un dels serveis més usats en Internet, i és el mitjà de comunicació de més ràpid creixement en la història de la humanitat.

E-mail Màrqueting

Correu electrònic aplicat al camp del màrqueting el qual és dirigit a persones que sol·liciten informació.

EBCDIC

Codi Ampliat de Caràcters Decimals Codificats en Binari per a l'Intercanvi d'Informació. Conjunt de normes de codificació binària de caràcters mitjançant nombres utilitzat sobretot per ordinadors IBM.

Editor de Web (Webpublisher)

Persona que s'encarrega de gestionar i organitzar els continguts d'un lloc web. Si fem al·lusió a un periòdic, l'editor del web seria el director o el cap de redacció mentre que l'administrador de web seria el director tècnic o el cap de rotatives.

EEPROM

(Electrically Erasable Progammable Read Only Memory) Memòria de només lectura programable i borrable elèctricament. Xip de memòria que reté el seu contingut sense energia. Pot esborrar-se, tant dintre del computador com externament. En general requereix més voltatge per a l'esborrat que el comú de +5 volts usat en circuits lògics. Funciona com RAM no volàtil, però gravar en EEPROM és molt més lent que fer-lo en RAM.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  48  (Següent)
  TOTES