Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

A

AC3

Àudio Codec-3 . Aquest era el nom tècnic i original per a Dolby Digital. És un sistema que proporciona 5 canals independents (esquerre, dret, central, surround esquerre i sourround dret); tots ells reproduïxen una gamma de 20 a 20.000 Hz. i pot proporcionar un canal subwoofer opcional independent. A pesar que els cinc canals proporcionen un ample total de banda que abasta tot l'espectre audible, s'afegix un canal per als efectes sonors de Baixa Freqüència.

Accés Commutat

Connexió de xarxa la qual es pot crear i rebutjar segons es requereixi. Els enllaços de marcat per línia telefònica són la forma més senzilla de connexions amb accés commutat. Els protocols utilitzats generalment en aquest tipus de connexions són ESLIP i PPP.

Accés Directe

Connexió de xarxa que està integrada a una xarxa d'àrea local (LAN) i forma parteix d'Internet ja sigui per connexió directa o a través d'una xarxa d'àrea metropolitana (MAN).

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface, un sistema pel qual en les computadores més modernes es pot controlar el consum elèctric de la computadora per programari.

ACS

(Access Control List). És una taula que li diu a un sistema els drets d'accés que cada usuari posseïx per a un objecte determinat, com directoris, fitxers, ports, etc. Tècniques per a limitar l'accés als recursos segons la informació d'autenticitat i les normes d'accés.

Active X

Llenguatge desenvolupat per Microsoft amb la finalitat d'elaborar aplicacions exportables a la xarxa les quals han de ser capaces d'operar sobre qualsevol plataforma a través de navegadors WWW de manera que li dóna dinamisme a les pàgines web.

Adserver

Sistema de control d'insercions publicitàries "en línia" els programaris de la qual permeten rotar distintes campanyes per emplaçament de manera que la informació de contactes aconseguides és recopilada així com els "clic-thru" generats.

ADSL (Línia de Subscripció Asimètrica Digital)

ADSL (Línia de Subscripció Asimètrica Digital). Es refereix a una tecnologia per a millorar l'ample de banda dels fils del cablejat telefònic convencional que transporta fins a 16 Mbps (megabits per segon) gràcies a una sèrie de mètodes de compressió.

Alias

Sobrenom o Pseudònim - Nom usualment curt i fàcil de recordar que s'utilitza en lloc d'altre nom usualment llarg i difícil de memoritzar.

Altavista

Cercador d'Internet, que va a arribar a tenir la major quantitat de pàgines indexades en el web, més de 140 milions, al voltant de 1997/98 . Va ser adquirit per Overture a principis del 2003 . Es pot accesar per www.altavista.com

Ample de Banda (Bandwidth)

Quantitat de bits que poden viatjar per un mitjà físic (cable coaxial, parell trenat, fibra òptica, etc.) de manera que mentre major sigui l'ample de banda més ràpid s'obtindrà la informació. Es mesura en milions de bits per segon (Mbps) i les velocitats típiques avui dia varien de 10 Mbps a 100 Mbps.

ANSI

American National Standards Institute - Institut Nacional de Normes d'Estats Units.

ANSI Lumen

Norma definida pel ANSI per a mesurar la lluentor d'un monitor. La mesura representa el valor mig de 9 punts en la imatge projectada en la pantalla.

Antivirus

Programa la finalitat del qual és prevenir les infeccions produïdes pels virus informàtics així com guarir les ja produïdes. Perquè siguin realment efectius, donada la gran quantitat de virus que es creen contínuament, aquests programes han d'actualitzar-se periòdicament (cada 5 o 10 dies preferiblement). Entre els més famosos estan Norton (www.norton.com) i McAfee (www.mcafee.com) i Trend Micro Pccilin (www.antivirus.com).

Apache

Servidor HTTP de domini públic el qual està basat en el sistema operatiu Linux. Va ser desenvolupat en 1995 i actualment és un dels servidors HTTP més utilitzats en la xarxa. http://www.apache.org

Aplicació

Programa que porta a terme una funció específica per a un usuari en Internet tals com WWW, FTP, correu electrònic i Telnet.

Apple

Empresa fundada en 1976 per Steve Wozniak i Steve Jobs. Era la marca de computadores més famosa i creativa en els anys 80.
En l'actualitat té aprox. el 5% del mercat mundial de computadores. No obstant això segueix sent innovadora i tracta de tenir sempre els dissenys més elegants i innovadors del mercat, com la iMac, iPod o la Power Mac G5. Actualment, Microsoft té un alt percentatge d'accions de Apple.
 

Applet

Petita aplicació escrita en Java la qual es difon a través de la xarxa en ordre d'executar-se en el navegador client.

Area d'emmagatzematge Primari

La memòria dóna al processador emmagatzematge temporal per a programes i dades. Tots els programes i dades han de transferir-se a la memòria des d'un dispositiu d'entrada o des de l'emmagatzematge secundari (disquet), abans que els programes puguin executar-se o processar-se les dades. Les computadores usen 2 tipus de memòria primària:
ROM (read only memory), memòria de només lectura i RAM (Random Access Memory), memòria d'accés aleatori. Les dades proporcionades a la computadora romanen en l'emmagatzematge primari fins que s'utilitzen en el processament. Durant el processament, l'emmagatzematge primari emmagatzema les dades intermèdies i finals de totes les operacions a ritméticas i lògiques. L'emmagatzematge primari ha de guardar també les instruccions dels programes usats en el processament. La memòria està subdividida en cel·les individuals cadascuna de les quals té una capacitat similar per a emmagatzemar dades.


ARPANet

La xarxa d'ordinadors "ARPANET" (Advanced Research Projects Agency Network) va ser creada per encàrrec del Departament de Defensa dels Estats Units com a mitjà de comunicació per als diferents organismes del país. El primer node es va crear a la Universitat de Califòrnia i va ser l'eix central d'Internet fins el 1990, després de finalitzar la transició al protocol TCP/IP al 1983.

Arrel (Root)

Directori inicial d'un sistema d'arxius mentre que en entorns UNIX també es refereix a l'usuari principal.

Arxiu

Unitat significativa d'informació la qual pot ser manipulada pel sistema operatiu d'un ordinador degut al fet que té una identificació única formada per un "nom" i un "cognom". El nom sol ser de lliure elecció de l'usuari i el cognom ha d'identificar el contingut o el tipus d'arxiu. A manera d'informació, els arxius word tenen el cognom .doc; els de excel tenen .xls; els executables .exe, els de text .txt i així successivament.

Arxiu de Text: Utilitza solament caràcters de l'estàndard ASCII i pot ser enviat per email sense cap tipus de modificació.

Arxius Binaris: Conté codis i caràcters els quals només poden ser utilitzats per a un tipus específic de programari. Els més comuns són els arxius executables, gràfics i documents amb format.
 

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. És de facto l'estàndard del World Wide Web per al codi utilitzat per computadores per a representar totes les lletres (majúscules, minúscules, lletres llatines, nombres, signes de puntuació, etc.). El codi estàndard ASCII és de 128 lletres representades per un digito binari de 7 posicions (7 bits), de 0000000 a 1111111.

ASP

(Pàgina de Servidor Actiu). Les pàgines ASP, són un tipus d'HTML que a més de contenir els codis i etiquetes tradicionals, compte amb programes (o scripts) que s'executen en un servidor Microsoft Internet Information Server abans que es despleguin en la pantalla de l'usuari. En general aquest tipus de programes realitzen consultes a bases de dades, sent els resultats d'aquestes els quals el ususario final obté. L'extensió d'aquests arxius és ".asp."

Assumpte (Subject)

Línia que compon la capçalera d'un missatge de correu electrònic la qual està destinada a descriure en unes poques paraules el contingut d'aquest missatge i s'aconsella utilitzar-la per a fer més fàcil al destinatari el maneig del correu rebut.

Atari

Casa fabricadora de computadores i programari, avui desapareguda, que va desenvolupar programari d'arquejada, consoles de joc, computadores de 8 bits (com el 400 i el 800), de 16 bits (com la sèrie ST) i va tenir una petita incursió en el mercat de les PC. En els noranta va intentar incursionar en el mercat de les consoles de joc, dominat per Nintendo i Playstation, amb la primera consola 64bits en el mercat, Jaguar. Lastimosamente no va tenir bona recepció, i fins i tot, va estar avançat a la seva època. Decidim llistar a Atari en el nostre llistat com dada històrica ja que l'empresa va jugar un rol important en l'evolució de la informàtica i els video jocs.

ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Una tecnologia de xarxes d'alta velocitat que transmet múltiples tipus d'informació (veu, vídeo, dades) mitjançant la creació de "paquets de dades?.

Attachment - Adjunt

Adjunt. Arxiu que s'envia al costat d'un missatge de correu electrònic el qual pot contenir qualsevol objecte en format digital (text, gràfics, fulls de càlcul, imatges fixes o en moviment, so, etc).

Autopista de la informació

(Information Highway)
Terme encunyat pel ex vicepresident Nord-americà AL Gore en 1991, amb l'objectiu de definir una estructura de comunicació del futur la qual integri tot tipus de mitjans i serveis a alta velocitat. Es destaca que Internet no és l'Autopista de la informació (la qual encara no és una realitat), però sí el més semblant que existeix fins al moment.

Avatar

Es defineix com la personalitat que s'atribuïxen alguns usuaris d'Internet, ja sigui en algun xat, jocs, etc.


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES