Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES

A

Arrel (Root)

Directori inicial d'un sistema d'arxius mentre que en entorns UNIX també es refereix a l'usuari principal.

Arxiu

Unitat significativa d'informació la qual pot ser manipulada pel sistema operatiu d'un ordinador degut al fet que té una identificació única formada per un "nom" i un "cognom". El nom sol ser de lliure elecció de l'usuari i el cognom ha d'identificar el contingut o el tipus d'arxiu. A manera d'informació, els arxius word tenen el cognom .doc; els de excel tenen .xls; els executables .exe, els de text .txt i així successivament.

Arxiu de Text: Utilitza solament caràcters de l'estàndard ASCII i pot ser enviat per email sense cap tipus de modificació.

Arxius Binaris: Conté codis i caràcters els quals només poden ser utilitzats per a un tipus específic de programari. Els més comuns són els arxius executables, gràfics i documents amb format.
 

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. És de facto l'estàndard del World Wide Web per al codi utilitzat per computadores per a representar totes les lletres (majúscules, minúscules, lletres llatines, nombres, signes de puntuació, etc.). El codi estàndard ASCII és de 128 lletres representades per un digito binari de 7 posicions (7 bits), de 0000000 a 1111111.

ASP

(Pàgina de Servidor Actiu). Les pàgines ASP, són un tipus d'HTML que a més de contenir els codis i etiquetes tradicionals, compte amb programes (o scripts) que s'executen en un servidor Microsoft Internet Information Server abans que es despleguin en la pantalla de l'usuari. En general aquest tipus de programes realitzen consultes a bases de dades, sent els resultats d'aquestes els quals el ususario final obté. L'extensió d'aquests arxius és ".asp."

Assumpte (Subject)

Línia que compon la capçalera d'un missatge de correu electrònic la qual està destinada a descriure en unes poques paraules el contingut d'aquest missatge i s'aconsella utilitzar-la per a fer més fàcil al destinatari el maneig del correu rebut.

Atari

Casa fabricadora de computadores i programari, avui desapareguda, que va desenvolupar programari d'arquejada, consoles de joc, computadores de 8 bits (com el 400 i el 800), de 16 bits (com la sèrie ST) i va tenir una petita incursió en el mercat de les PC. En els noranta va intentar incursionar en el mercat de les consoles de joc, dominat per Nintendo i Playstation, amb la primera consola 64bits en el mercat, Jaguar. Lastimosamente no va tenir bona recepció, i fins i tot, va estar avançat a la seva època. Decidim llistar a Atari en el nostre llistat com dada històrica ja que l'empresa va jugar un rol important en l'evolució de la informàtica i els video jocs.

ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Una tecnologia de xarxes d'alta velocitat que transmet múltiples tipus d'informació (veu, vídeo, dades) mitjançant la creació de "paquets de dades?.

Attachment - Adjunt

Adjunt. Arxiu que s'envia al costat d'un missatge de correu electrònic el qual pot contenir qualsevol objecte en format digital (text, gràfics, fulls de càlcul, imatges fixes o en moviment, so, etc).

Autopista de la informació

(Information Highway)
Terme encunyat pel ex vicepresident Nord-americà AL Gore en 1991, amb l'objectiu de definir una estructura de comunicació del futur la qual integri tot tipus de mitjans i serveis a alta velocitat. Es destaca que Internet no és l'Autopista de la informació (la qual encara no és una realitat), però sí el més semblant que existeix fins al moment.

Avatar

Es defineix com la personalitat que s'atribuïxen alguns usuaris d'Internet, ja sigui en algun xat, jocs, etc.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3
  TOTES