Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

C

Cibermarketing

Treball de promoció i/o venda de productes, serveis o idees a través de la xarxa.

Cibernètica

Terme encunyat per un grup de científics dirigits per Norbert Wiener i popularitzat pel seu llibre "Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine" de 1948 . Ve del grec "cibernetes" (timoner o pilot) i és la ciència o estudi dels mecanismes de control o regulació dels sistemes humans i mecànics, incloent les computadores.

Clic

Prémer un determinat comando d'un mouse o ratolí una vegada col·locat el cursor del mateix sobre una determinada àrea de la pantalla amb la finalitat de donar una instrucció a la computadora.

Clic-Through

Pulsació Pasante. Unitat de mesura bruta de l'eficàcia d'un banner publicitari la qual és obtinguda al calcular totes les entrades a un lloc web com resultat de fer clic en citat banner.

Client

Aplicació que permet a un usuari obtenir un servei d'un servidor localitzat en la xarxa. Sistema o procés el qual li sol·licita a altre sistema o procés la prestació d'un servei.

Client a Client (C2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre clients com, per exemple, els llocs on es realitzen subhastes.

Client-Servidor

Sistema que es recolza en terminals (clients) connectades a una computadora que els proveïx d'un recurs (servidor). D'aquesta manera els clients són els elements que necessiten serveis del recurs i el servidor és l'entitat que ho posseïx. Els clients, no obstant això, no depenen totalment del servidor degut al fet que poden realitzar els processaments per a desplegar la informació (per exemple en forma gràfica). El servidor els proveïx únicament de la informació sense fer-se càrrec d'altres processos de manera que el tràfic en la xarxa es veu alleugerit i les comunicacions entre les computadores es realitzen més ràpid.

CODEC

Codificador, DECodificador Dispositiu electrònic que converteix un senyal analògic com la veu o el vídeo, en un corrent digital, que la comprimeix i envia a una línia de xarxa digital.

Codi Font

(Source Code) - Conjunt d'instruccions que componen el programa informàtic mitjançant el qual s'elabora un lloc web. Aquests programes s'escriuen en determinats llenguatges com, per exemple, l'HTML.

Comerç Electrònic

i-commerce. Compra i venda de béns i serveis realitzat a través de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com és l'internet, habitualment amb el suport de plataformes i protocols de seguretat estandarditzats.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES