Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES

C

C/ C++

Llenguatges de programació (orientat a objectes en el cas de C++) utilitzats en el WWW a través d'un CGI, principalment per a realitzar consultes a bases de dades tipus Oracle, SQL-Server, SyBase, etc; o a eines locals com WAIS. Generalment el servidor on es troba el programa funciona en ambient UNIX.


Cable Mòdem

Un cable mòdem és un dispositiu que permet connectar el PC a una línia local de TV per cable a aproximadament 1.5 Mbps. Aquesta taxa de dades excedeix de bon tros la dels mòdems telefònics de 28.8 i 56 Kbps. A més de la major velocitat de transferència de dades, un avantatge d'Internet per cable sobre la qual es proveïx per telèfon és que es tracta d'una connexió contínua.

Cablejat

Columna vertebral d'una xarxa la qual utilitza un mitjà físic de cable, gairebé sempre del tipus de xarxa d'àrea local (LAN), de manera que la informació es transmet d'un node a un altre. La recent aparició de les xarxes sense fil ha trencat l'esquema tradicional al no utilitzar cap tipus de cablejat.

Cache

Còpia que manté una computadora de les pàgines web visitades últimament, de manera que si l'usuari torna a sol·licitar-les, les mateixes són llegides des del disc dur sense necessitat d'haver de connectar-se de nou a la xarxa; aconseguint-se així una millora molt apreciable en la velocitat.

Capa (Layer)

Diferents nivells d'estructura de paquet o d'enllaç utilitzats en els protocols.

Carpeta (Fólder)

Espai del disc dur d'una computadora destinat a emmagatzemar informació de l'usuari, la qual està habitualment continguda en arxius. Una carpeta coincideix gairebé sempre amb un directori i, igual que aquest, s'identifica mitjançant un nom.

Carregar

Upload. Procés de transferir informació des d'una computadora personal a generalment un servidor.

Carret de Compres

Shopping Cart. Area d'un lloc web de comerç electrònic on l'usuari va col·locant els objectes o serveis a mesura que els va comprant, de la mateixa manera que faria en un supermercat. AL final l'usuari decideix quins d'ells comprar.

Carriers

Operadors de telecomunicacions els quals són propietaris de les xarxes troncals d'Internet i responsables del transport de les dades. Proporciona una connexió a Internet d'alt nivell.

CD-R

El Compact Disc Grabable és un CD que permet una única escriptura, és a dir, permet gravar dades una sola vegada. Té capacitat de gravar 700 MB o 80 minuts a una velocitat de 48X les dades gravades no poden ser esborrades.

CD-RW

El Compact Disc regrabable és un CD que oferix la possibilitat de gravar i esborrar informació fins a 1,000 vegades.

CDROM

Compact Disc Read Only Memory. És un mitjà d'emmagatzematge de només lectura.

Cercador

Els cercadors són aquells que estan dissenyats per a facilitar trobar altres llocs o pàgines Web. Existeixen dos tipus de cercadors, els spiders (o aranyes) com Google i Webcrawler, i els directoris, com Yahoo.

CERN

Laboratori Europeu de Física de Partícules. Va ser el desenvolupador inicial del WWW, buscant construir un sistema de hipertexto i hipermedia.

Certificat Digital

Acreditació emesa per una entitat o un particular degudament autoritzada garantint que una determinada dada (una signatura electrònica o una clau pública) pertany realment a qui se suposa.

CGA

Color Graphics Adapter. Una de les primeres targetes gràfiques existents per a IBM i compatibles. Permetia resolucions de 320x200 punts amb 4 colors i de 640x200 punts en 2 colors. En l'actualitat ja no s'usen.

CGI

(Common Gateway Interface). Una interfície escrita en un llenguatge de programació (perl, c, c++,visual basic, etc) i posteriorment executada o interpretada per una computadora servidor per a contestar a comandes de l'usuari des d'una computadora amb una aplicació client; gairebé sempre des del World Wide Web. Aquesta interfície permet obtenir els resultats demanats, com els quals resulten al consultar una base de dades. Entre els programes més habituals trobarà gestors de formularis i de email, llibres de visites, fòrums de discussió, etc.

Ciber (Cyber)

Prefix utilitzat àmpliament en la comunitat Internet per a denominar conceptes relacionats amb les xarxes (cibercultura, ciberespai, cibernauta, etc.). El seu origen prové del grec "cibernao" que significa "pilotar una nau".

Cibercafé (Internet Cafè)

Local des del qual es lloga una computadora la qual pot accedir a Internet. El primer es va crear a Califòrnia en 1994 i avui dia són abundants en molts països.

Ciberespai

Terme concebut per l'escriptor William Gibson en la seva novel·la de ciència ficció "Neuromancer" (1984) amb el propòsit de descriure un món de xarxes d'informació. Actualment és utilitzat per a referir-se al conjunt d'informació digital i a la comunicació que es realitza a través de les xarxes, un espai en el qual gairebé tot el que conté informació; o pot transmetre-la, ha de ser inclòs.

Cibermarketing

Treball de promoció i/o venda de productes, serveis o idees a través de la xarxa.

Cibernètica

Terme encunyat per un grup de científics dirigits per Norbert Wiener i popularitzat pel seu llibre "Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine" de 1948 . Ve del grec "cibernetes" (timoner o pilot) i és la ciència o estudi dels mecanismes de control o regulació dels sistemes humans i mecànics, incloent les computadores.

Clic

Prémer un determinat comando d'un mouse o ratolí una vegada col·locat el cursor del mateix sobre una determinada àrea de la pantalla amb la finalitat de donar una instrucció a la computadora.

Clic-Through

Pulsació Pasante. Unitat de mesura bruta de l'eficàcia d'un banner publicitari la qual és obtinguda al calcular totes les entrades a un lloc web com resultat de fer clic en citat banner.

Client

Aplicació que permet a un usuari obtenir un servei d'un servidor localitzat en la xarxa. Sistema o procés el qual li sol·licita a altre sistema o procés la prestació d'un servei.

Client a Client (C2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre clients com, per exemple, els llocs on es realitzen subhastes.

Client-Servidor

Sistema que es recolza en terminals (clients) connectades a una computadora que els proveïx d'un recurs (servidor). D'aquesta manera els clients són els elements que necessiten serveis del recurs i el servidor és l'entitat que ho posseïx. Els clients, no obstant això, no depenen totalment del servidor degut al fet que poden realitzar els processaments per a desplegar la informació (per exemple en forma gràfica). El servidor els proveïx únicament de la informació sense fer-se càrrec d'altres processos de manera que el tràfic en la xarxa es veu alleugerit i les comunicacions entre les computadores es realitzen més ràpid.

CODEC

Codificador, DECodificador Dispositiu electrònic que converteix un senyal analògic com la veu o el vídeo, en un corrent digital, que la comprimeix i envia a una línia de xarxa digital.

Codi Font

(Source Code) - Conjunt d'instruccions que componen el programa informàtic mitjançant el qual s'elabora un lloc web. Aquests programes s'escriuen en determinats llenguatges com, per exemple, l'HTML.

Comerç Electrònic

i-commerce. Compra i venda de béns i serveis realitzat a través de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com és l'internet, habitualment amb el suport de plataformes i protocols de seguretat estandarditzats.

Commutació de Paquets

Paradigma de comunicacions mitjançant el qual cada paquet d'un missatge recorre una ruta entre sistemes amfitrions (hosts), sense que aquesta ruta (path) estigui prèviament definida

Compte d'Usuari

Procediment en el qual s'identifica a un usuari donat en un servidor d'Internet. Pot ser tant usuari de correu electrònic com d'accés al servidor en manera terminal.

Computadora Personal

Màquina electrònica capaç de processar informació. Computadora personal (en anglès Personal Computer o PC). Terme genèric utilitzat per a referir-se a microcomputadoras que són compatibles amb les especificació de IBM i usat de vegades per a referir-se a totes les computadores.

Computadora Personal de Mà

Ordinador de petit tamany, típicament de la meitat d'un foli de paper, que permet, entre altres tasques típiques d'un ordinador personal, la connexió a Internet.

Comunitats Virtuals

Pàgines on s'allotgen tot tipus d'adreces agrupades per segments d'interès.

Congestió

Situació que es produïx quan el tràfic existent sobrepassa la capacitat d'una ruta de comunicació de dades.

Connexió Remota

Operació realitzada en un ordinador remot a través d'una xarxa de computadores, com si es tractés d'una connexió local.

Connexió Satelital

Tecnologia basada en el GPS la qual li permet la comunicació des d'un àrea geogràfica inaccessible (una jungla o una reserva forestal) mitjançant un telèfon satelital.

Contrasenya (Password)

Conjunt de caràcters alfanumèrics que li permet a un usuari l'accés a un determinat recurs o la utilització d'un servei donat. Es destaca que la contrasenya no és visible en la pantalla al moment de ser teclejada amb el propòsit que només pugui ser coneguda per l'usuari.

Cookie


Procediment executat per un servidor el qual consisteix a guardar informació sobre client per a la seva posterior recuperació (el procés realitzat per l'Internet Explorer quan utilitza Microsoft Network). En la pràctica la informació és proporcionada des del navegador al servidor del WWW de forma interactiva i pot ser recuperada novament quan s'accedeix al servidor en el futur. Generalment és utilitzat per al registre a un servei.

Còpia Carbon (Cc)

Línia que forma part de la capçalera d'un missatge de correu electrònic el propòsit del qual és copiar aquest missatge a un o més destinataris d'aquest missatge, les identitats del qual, a diferència del que succeïx amb els inclosos en la línia "Bcc", apareixeran en el missatge rebut pel destinatari o destinataris principals. "Cc" és un acrònim de la frase anglesa "Carbon copy" (còpia de paper carbó).

Còpia de Seguretat (Backup)

Acció de copiar arxius o dades de manera que estiguin disponibles en cas que una fallada produeixi la perduda dels originals. Aquesta senzilla acció evita nombrosos, i de vegades irremeiables, problemes si es realitza de forma habitual i periòdica.

Copyleft (Free Programari)

Formula de copyright nascuda en l'àmbit del programari lliure (free programari) mitjançant la qual l'autor d'un programa ho declara com de domini públic, incloent el codi font (source code) del mateix, de manera que qui vulgui pot usar-lo i modificar-lo. Si el programa és modificat, la persona involucrada pot exercir sense restricció alguna el seu dret de còpia sobre el programa modificat.

Copyright (Dret de Còpia)

Dret que té qualsevol autor (inclòs l'autor d'un programa informàtic), sobre totes i cadascuna de les seves obres de manera que podrà decidir en quines condicions han de ser reproduïdes i distribuïdes. Encara que aquest dret és legalment irrenunciable, el mateix pot ser exercit de forma tan restrictiva o tan generosa com l'autor decideixi. El símbol d'aquest dret és ©.

Correu Electrònic (e-mail)

L'e-mail, o correu electrònic, és un dels serveis més usats en Internet, que permet l'intercanvi de missatges entre les persones connectades a la xarxa de manera similar al correu tradicional. Utilitza el protocol de comunicació TCP/IP. Bàsicament és un servei que ens permet enviar missatges a altres persones d'una forma ràpida, barata i còmoda. Gràcies a l'aparició d'aplicacions de correu electrònic per a PC's i Mac's és possible intercanviar no només missatges personals, sinó també tot tipus d'arxius, el que facilita el treball en grup a distància. És un dels mitjans de comunicació de més ràpid creixement en la història de la humanitat.

Cos del Missatge

Part del missatge de correu electrònic que conté el text que es desitja enviar al destinatari.

Cost per Clic (CPC)

Fórmula publicitària mitjançant la qual l'anunciant paga en funció de les vegades que s'enllacen les pàgines del citat anunciant a través de la pulsació d'un banner que apareix en una pàgina web.

Cost per Mil Impressions (CPM)

Preu pagat per un anunciant perquè en un determinat lloc es desplegui el seu banner mil vegades.

CPU

Es diu CPU (sigles de Central Processing Unit) o Unitat Central de Procés (UCP) a la unitat on s'executen les instruccions dels programes i es controla el funcionament dels diferents components de l'ordinador. Sol estar integrada en un xip denominat microprocessador.

És el cor de tot ordinador, i és un microxip o Microprocessador amb una alta escala d'integració que permet que milions de transistors estiguin en el seu interior. Tots aquests milions de transistors formen una sèrie de circuits lògics que permet executar una determinada varietat d'instruccions bàsiques.

La CPU està formada per: registres, la Unitat de control, la Unitat aritmètic-lògica, i depenent del processador, una unitat en coma flotant.

Cada fabricant de microprocessadors tindrà les seves pròpies famílies d'aquests, i cada família el seu propi conjunt d'instruccions. De fet, cada model concret tindrà el seu propi conjunt, ja que en cada model es tendeix a augmentar el conjunt de les instruccions que tingués el model anterior.

El microprocessador secciona en diverses fases d'execució la realització de cada instrucció:

  • Fetch, lectura de la instrucció des de la memòria principal,
  • Descodificació de la instrucció, és a dir, determinar que instrucció és i per tant que s'ha de fer,
  • Fetch de les dades necessàries per a la realització de l'operació,
  • Execució,
  • Escriptura dels resultats en la memòria principal,

Aquestes fases es realitzen en un cicle de CPU. La durada física d'aquests cicles ve determinada per la freqüència de rellotge. El microprocessador disposa d'un oscil·lador de quars capaç de generar polsos a un ritme constant, de manera que genera diversos cicles (o polsos) en un segon.

Actualment es parla de freqüències de Megaherzt (Mhz) o fins i tot de Gigaherzt (Ghz), el que suposa milions o milers de milions, respectivament, de cicles per segon. L'indicador de la freqüència d'un microprocessador és un bon referent de la velocitat de procés del mateix, però no l'únic. La grandària de les dades amb els quals treballa també determinarà en bona amidada la potència real de procés.


Els models de la família x86 (a partir del 386) treballen amb dades de 32 bits, igual que molts altres models de l'actualitat. Però els microprocessadors de les targetes gràfiques, que tenen un major volum de processament per segon, es veuen obligats a augmentar això, i així tenim avui dia microprocessadors gràfics que treballen a 128 o 256bits. Aquests dos tipus de microprocessadors no són comparables, ja que ni el seu joc d'instruccions, ni la seva grandària de dades són semblants i per tant el rendiment d'ambdós no és comparable en el mateix àmbit.

També se sol anomenar CPU a la caixa de l'ordinador on van allotjats els components bàsics del mateix, és a dir, a més de la CPU en si, la placa base, les targetes d'expansió, el disc dur, la font d'alimentació, etc.

Cracker

Persona que tracta d'introduir-se a un sistema sense autorització i amb la intenció de realitzar algun tipus de dany o obtenir un benefici.

Criptografia

Terme originat del grec kruptos ("ocult") el significat del qual és l'art d'escriure amb clau secreta o d'una manera enigmàtica. Es diu que qualsevol procediment és criptogràfic si permet a un emissor ocultar el contingut d'un missatge de manera que només persones en possessió de determinada clau puguin llegir-lo, després d'haver-lo desxifrat.

Criptologia

Camp de la Criptografia que té per objecte el desxifrat de criptogramas quan s'ignora la clau.

CRM

Customer Relationship Management (Maneig de la Relació amb el Consumidor) -- Sistema automatitzat d'informació sobre clients l'objectiu dels quals és que aquests puguin ser atesos de la manera més personalitzada possible. Internet és un dels suports tecnològics més importants en CRM, alhora que un dels seus principals canals de comunicació amb els clients.

CSLIP

(Compressed Serial Line Protocol) Protocol de Línia Sèrie Comprimit. Versió millorada de l'ESLIP desenvolupada per Van Jacobson la qual, principalment, tracta; en lloc d'enviar les capçaleres completes dels paquets; enviar solament les diferències.

CSS

Cascade Style Sheet - Conjunt d'instruccions HTML que defineixen l'aparença d'un o més elements d'un conjunt de pàgines web amb l'objectiu d'uniformitzar el seu disseny.

Cuc (Worm)

Programa informàtic que es autoduplica i autopropaga. En contrast amb els virus, els cucs solen estar especialment escrits per a xarxes. Els cucs de xarxes van ser definits per primera vegada per Shoch & Hupp, de Xerox, en la revista ACM Communications (Març 1982). El primer cuc famós d'Internet va aparèixer al novembre de 1988 i es va propagar per si solament a més de 6.000 sistemes al llarg d'Internet.

Cybersquatter

Persona que reserva noms de domini amb la intenció de vendre'ls després a empreses interessades en els mateixos, degut al fet que els noms de domini són una mercaderia molt cotitzada.


Pàgina:  1  2  3  4  5  6  (Següent)
  TOTES