Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina: (Anterior)   1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

Interfície

(Interface) Zona de contacte o connexió entre dos components de "maquinari"; entre dues aplicacions; o entre un usuari i una aplicació. Aparença externa d'una aplicació informàtica.

Interfície de Programació d'Aplicacions

API (de l'engonals Application Programming Interface - Interface de Programacion d'Aplicacions, interfície de programació de l'aplicació) és un conjunt d'especificacions de comunicació entre components programari que defineixen com se sol·licita un servei des d'un programa.

Interfície Gràfica d'Usuari

Component d'una aplicació informàtica que l'usuari visualitza i a través de la qual opera amb ella. Està formada per finestres, botons, menús i icones, entre altres elements.

Internet

Sistema que aglutina les xarxes de dades de tot món, unint milers d'elles mitjançant el protocol TCP/IP. El major conjunt que existeix d'informació, persones, ordinadors i programari funcionant de forma cooperativa. La i majúscula la diferència d'una internet convencional, que simplement uneix diverses xarxes. AL ser única la hi coneix també simplement per "la xarxa".

Internet Explorer

Navegador Web gratuït creat per Microsoft en l'any 1995 inicialment per al sistema operatiu Windows i posteriorment per a Apple Macintosh.

Internet Service Provider

ISP. Organització que proveïx la connexió de computadores a Internet, ja sigui per línies dedicades o per línies commutades. És una entitat, habitualment amb ànim de lucre, que a més de donar accés a Internet a persones físiques i/o jurídiques, els oferix una sèrie de serveis (hospedaje de pàgines web, consultoria de disseny i implantació de webs i Intranets, etc.). Els factors que s'han de considerar per a triar un proveïdor d'Internet són:

  • Ample de Banda (velocitat oferta pel proveïdor per a transmetre dades).
  • Tipus de connexió (directa o commutada).
  • Cost per hora, mes o any (tant de la connexió com del registre del correu electrònic en un servidor).
  • Numero d'usuaris per línia disponible.
  • Seguretat (Confiança en l'ètica del proveïdor per a respectar les dades dels usuaris).

Internet2

Projecte que tracta de crear una nova Internet de majors i millors prestacions en l'àmbit de les universitats nord-americanes. Va ser llançat en 1996 per un grup d'aquestes universitats amb la col·laboració del Govern Federal i d'importants empreses del sector de la Informàtica i les Telecomunicacions.

InterNIC

Nom donat al conjunt de proveïdors de serveis de registre. El InterNIC defineix els noms de domini a nivell mundial.

Intranet

Xarxa privada dintre d'una companyia o organització que utilitza el mateix programari que es troba en Internet, però amb la diferència que és sol per a ús intern.

Intrús

Persona que té un coneixement profund sobre funcionament de xarxes de manera que pot advertir els errors i falles de seguretat del mateix. Igual que un cracker busca accedir per diverses vies als sistemes informàtics però amb fins de protagonisme.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  ...  36  (Següent)
  TOTES