Glossari d'Informàtica


Totes les categories

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Següent)
  TOTES

INFORMÀTICA

@ (arrova)

Signe que forma part de les adreces de correu electrònic de manera que separa el nom de l'usuari dels noms de domini del servidor de correu ( exemple info @ panamacom.com ). El seu ús en Internet s'origina en la seva freqüent ocupació com abreviatura de la preposició Anglesa at (en).


AC3

Àudio Codec-3 . Aquest era el nom tècnic i original per a Dolby Digital. És un sistema que proporciona 5 canals independents (esquerre, dret, central, surround esquerre i sourround dret); tots ells reproduïxen una gamma de 20 a 20.000 Hz. i pot proporcionar un canal subwoofer opcional independent. A pesar que els cinc canals proporcionen un ample total de banda que abasta tot l'espectre audible, s'afegix un canal per als efectes sonors de Baixa Freqüència.

Accés Commutat

Connexió de xarxa la qual es pot crear i rebutjar segons es requereixi. Els enllaços de marcat per línia telefònica són la forma més senzilla de connexions amb accés commutat. Els protocols utilitzats generalment en aquest tipus de connexions són ESLIP i PPP.

Accés Directe

Connexió de xarxa que està integrada a una xarxa d'àrea local (LAN) i forma parteix d'Internet ja sigui per connexió directa o a través d'una xarxa d'àrea metropolitana (MAN).

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface, un sistema pel qual en les computadores més modernes es pot controlar el consum elèctric de la computadora per programari.

ACS

(Access Control List). És una taula que li diu a un sistema els drets d'accés que cada usuari posseïx per a un objecte determinat, com directoris, fitxers, ports, etc. Tècniques per a limitar l'accés als recursos segons la informació d'autenticitat i les normes d'accés.

Active X

Llenguatge desenvolupat per Microsoft amb la finalitat d'elaborar aplicacions exportables a la xarxa les quals han de ser capaces d'operar sobre qualsevol plataforma a través de navegadors WWW de manera que li dóna dinamisme a les pàgines web.

Adserver

Sistema de control d'insercions publicitàries "en línia" els programaris de la qual permeten rotar distintes campanyes per emplaçament de manera que la informació de contactes aconseguides és recopilada així com els "clic-thru" generats.

ADSL (Línia de Subscripció Asimètrica Digital)

ADSL (Línia de Subscripció Asimètrica Digital). Es refereix a una tecnologia per a millorar l'ample de banda dels fils del cablejat telefònic convencional que transporta fins a 16 Mbps (megabits per segon) gràcies a una sèrie de mètodes de compressió.

Alias

Sobrenom o Pseudònim - Nom usualment curt i fàcil de recordar que s'utilitza en lloc d'altre nom usualment llarg i difícil de memoritzar.

Altavista

Cercador d'Internet, que va a arribar a tenir la major quantitat de pàgines indexades en el web, més de 140 milions, al voltant de 1997/98 . Va ser adquirit per Overture a principis del 2003 . Es pot accesar per www.altavista.com

Ample de Banda (Bandwidth)

Quantitat de bits que poden viatjar per un mitjà físic (cable coaxial, parell trenat, fibra òptica, etc.) de manera que mentre major sigui l'ample de banda més ràpid s'obtindrà la informació. Es mesura en milions de bits per segon (Mbps) i les velocitats típiques avui dia varien de 10 Mbps a 100 Mbps.

ANSI

American National Standards Institute - Institut Nacional de Normes d'Estats Units.

ANSI Lumen

Norma definida pel ANSI per a mesurar la lluentor d'un monitor. La mesura representa el valor mig de 9 punts en la imatge projectada en la pantalla.

Antivirus

Programa la finalitat del qual és prevenir les infeccions produïdes pels virus informàtics així com guarir les ja produïdes. Perquè siguin realment efectius, donada la gran quantitat de virus que es creen contínuament, aquests programes han d'actualitzar-se periòdicament (cada 5 o 10 dies preferiblement). Entre els més famosos estan Norton (www.norton.com) i McAfee (www.mcafee.com) i Trend Micro Pccilin (www.antivirus.com).

Apache

Servidor HTTP de domini públic el qual està basat en el sistema operatiu Linux. Va ser desenvolupat en 1995 i actualment és un dels servidors HTTP més utilitzats en la xarxa. http://www.apache.org

Aplicació

Programa que porta a terme una funció específica per a un usuari en Internet tals com WWW, FTP, correu electrònic i Telnet.

Apple

Empresa fundada en 1976 per Steve Wozniak i Steve Jobs. Era la marca de computadores més famosa i creativa en els anys 80.
En l'actualitat té aprox. el 5% del mercat mundial de computadores. No obstant això segueix sent innovadora i tracta de tenir sempre els dissenys més elegants i innovadors del mercat, com la iMac, iPod o la Power Mac G5. Actualment, Microsoft té un alt percentatge d'accions de Apple.
 

Applet

Petita aplicació escrita en Java la qual es difon a través de la xarxa en ordre d'executar-se en el navegador client.

Area d'emmagatzematge Primari

La memòria dóna al processador emmagatzematge temporal per a programes i dades. Tots els programes i dades han de transferir-se a la memòria des d'un dispositiu d'entrada o des de l'emmagatzematge secundari (disquet), abans que els programes puguin executar-se o processar-se les dades. Les computadores usen 2 tipus de memòria primària:
ROM (read only memory), memòria de només lectura i RAM (Random Access Memory), memòria d'accés aleatori. Les dades proporcionades a la computadora romanen en l'emmagatzematge primari fins que s'utilitzen en el processament. Durant el processament, l'emmagatzematge primari emmagatzema les dades intermèdies i finals de totes les operacions a ritméticas i lògiques. L'emmagatzematge primari ha de guardar també les instruccions dels programes usats en el processament. La memòria està subdividida en cel·les individuals cadascuna de les quals té una capacitat similar per a emmagatzemar dades.


ARPANet

La xarxa d'ordinadors "ARPANET" (Advanced Research Projects Agency Network) va ser creada per encàrrec del Departament de Defensa dels Estats Units com a mitjà de comunicació per als diferents organismes del país. El primer node es va crear a la Universitat de Califòrnia i va ser l'eix central d'Internet fins el 1990, després de finalitzar la transició al protocol TCP/IP al 1983.

Arrel (Root)

Directori inicial d'un sistema d'arxius mentre que en entorns UNIX també es refereix a l'usuari principal.

Arxiu

Unitat significativa d'informació la qual pot ser manipulada pel sistema operatiu d'un ordinador degut al fet que té una identificació única formada per un "nom" i un "cognom". El nom sol ser de lliure elecció de l'usuari i el cognom ha d'identificar el contingut o el tipus d'arxiu. A manera d'informació, els arxius word tenen el cognom .doc; els de excel tenen .xls; els executables .exe, els de text .txt i així successivament.

Arxiu de Text: Utilitza solament caràcters de l'estàndard ASCII i pot ser enviat per email sense cap tipus de modificació.

Arxius Binaris: Conté codis i caràcters els quals només poden ser utilitzats per a un tipus específic de programari. Els més comuns són els arxius executables, gràfics i documents amb format.
 

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. És de facto l'estàndard del World Wide Web per al codi utilitzat per computadores per a representar totes les lletres (majúscules, minúscules, lletres llatines, nombres, signes de puntuació, etc.). El codi estàndard ASCII és de 128 lletres representades per un digito binari de 7 posicions (7 bits), de 0000000 a 1111111.

ASP

(Pàgina de Servidor Actiu). Les pàgines ASP, són un tipus d'HTML que a més de contenir els codis i etiquetes tradicionals, compte amb programes (o scripts) que s'executen en un servidor Microsoft Internet Information Server abans que es despleguin en la pantalla de l'usuari. En general aquest tipus de programes realitzen consultes a bases de dades, sent els resultats d'aquestes els quals el ususario final obté. L'extensió d'aquests arxius és ".asp."

Assumpte (Subject)

Línia que compon la capçalera d'un missatge de correu electrònic la qual està destinada a descriure en unes poques paraules el contingut d'aquest missatge i s'aconsella utilitzar-la per a fer més fàcil al destinatari el maneig del correu rebut.

Atari

Casa fabricadora de computadores i programari, avui desapareguda, que va desenvolupar programari d'arquejada, consoles de joc, computadores de 8 bits (com el 400 i el 800), de 16 bits (com la sèrie ST) i va tenir una petita incursió en el mercat de les PC. En els noranta va intentar incursionar en el mercat de les consoles de joc, dominat per Nintendo i Playstation, amb la primera consola 64bits en el mercat, Jaguar. Lastimosamente no va tenir bona recepció, i fins i tot, va estar avançat a la seva època. Decidim llistar a Atari en el nostre llistat com dada històrica ja que l'empresa va jugar un rol important en l'evolució de la informàtica i els video jocs.

ATM

ATM (Asynchronous Transfer Mode)
Una tecnologia de xarxes d'alta velocitat que transmet múltiples tipus d'informació (veu, vídeo, dades) mitjançant la creació de "paquets de dades?.

Attachment - Adjunt

Adjunt. Arxiu que s'envia al costat d'un missatge de correu electrònic el qual pot contenir qualsevol objecte en format digital (text, gràfics, fulls de càlcul, imatges fixes o en moviment, so, etc).

Autopista de la informació

(Information Highway)
Terme encunyat pel ex vicepresident Nord-americà AL Gore en 1991, amb l'objectiu de definir una estructura de comunicació del futur la qual integri tot tipus de mitjans i serveis a alta velocitat. Es destaca que Internet no és l'Autopista de la informació (la qual encara no és una realitat), però sí el més semblant que existeix fins al moment.

Avatar

Es defineix com la personalitat que s'atribuïxen alguns usuaris d'Internet, ja sigui en algun xat, jocs, etc.

Backbone

La part de la xarxa que transporta el tràfic més dens: connecta LANs, ja sigui dintre d'un edifici o a través d'una ciutat o regió.


Banner

Imatge, gràfic o text utilitzada amb fins publicitàries la qual generalment presenta una petita grandària, apareix en una pàgina web i habitualment l'enllaça amb el lloc web de l'anunciant o mercader.

Bauds per segon (Bps)

Representa el nombre de canvis que sofreix el senyal per segon i indica la quantitat de bits per segon que s'estan transmetent. La velocitat d'enllaç pot augmentar si s'utilitza un arxiu comprimit. En ordre d'aprofitar la màxima velocitat d'un mòdem, tant el proveïdor com l'usuari deuen tenir mòdems que operin a la màxima velocitat i utilitzar arxius comprimits.

BBS

Bulletin Board System
Servei que consisteix en l'intercanvi d'informació amb altres usuaris, descarrega arxius etc., sense estar connectats a Internet, generalment per mòdems, pel que actualment estan caient en desús.

Bcc:

Consisteix a llistar una sèrie d'adreces de correu electrònic, enviar-les als usuaris, ocultant que el missatge ha estat enviat a varis. En contrapartida és molt útil quan s'ha d'enviar el missatge a un nombre elevat d'usuaris, d'aquesta manera s'evita que l'encapçalat sigui molt gran. "Bcc" és un acrònim d'una coneguda frase anglesa "blind carbon copy" (còpia cega en paper carbó).

BIOS

(Basic Input Output System) Petit programa que coordina les activitats dels distints components d'un ordinador i comprova el seu estat. El terme es refereix, en general, al ROM BIOS en un computador personal, que conté certes parts del sistema operatiu.

Bit (Dígit Binari)

Unitat mínima d'emmagatzematge de la informació el valor de la qual pot ser 0 o 1; o bé veritable o fals.

BitNet

Because It?s estafi NETwork. Xarxa internacional per a educació basada en el protocol de IBM Network Job Entry. Bitnet-II encapsula el protocol Bitnet en paquets IP i depèn d'Internet per a enviar-los a la seva destinació.

Bits per Segundo (bps)

Velocitat a la qual es transmeten els bits en un mitjà de comunicació.

BitTorrent

Que és BitTorrent? un protocol dissenyat per a la transferència d'arxius. La seva naturalesa és 'peer-to-peer', ja que els usuaris es connecten directament entre ells per a enviar i rebre porcions de l'arxiu.

Bluetooth

Estàndard de transmissió de dades sense fil via radiofreqüència de curt abast (uns 10 metres). Entre moltes altres aplicacions, permet la comunicació entre càmeres de vídeo, mòbils i ordinadors dotats amb aquest protocol per a l'intercanvi de dades digitalitzades (vídeo, àudio, text, etc.).

Botiga Virtual

Pàgina web on es poden realitzar compres en línia.

Bridge

Encara que s'utilitza també el terme pont, és bastant usual trobar la paraula bridge per a designar un dispositiu que connecta dos o més xarxes físiques que utilitzen el mateix protocol de comunicacions i encamina paquets de dades entre ambdues.

Browser

Aplicació per a visualitzar tot tipus d'informació i navegar pel ciberespai que conten amb funcionalitats plenament multimèdia. Com exemple de navegadors tenim Internet Explorer i Netscape. Aquests programes poden també actualitzar-se a les seves últimes versions de forma gratuïta.

Bug (Error)

Terme aplicat als errors descoberts a l'executar qualsevol programa informàtic. Va ser usat per primera vegada en l'any 1945 per Grace Murray Hooper, una de les pioneres de la programació moderna, al descobrir com un insecte (bug) havia danyat un circuit de l'ordinador Mark.

Error en la codificació d'un programa que provoca inconvenients diversos a l'usuari.


Byte

Conjunt de 8 bits el qual sol representar un valor assignat a un caràcter.

C/ C++

Llenguatges de programació (orientat a objectes en el cas de C++) utilitzats en el WWW a través d'un CGI, principalment per a realitzar consultes a bases de dades tipus Oracle, SQL-Server, SyBase, etc; o a eines locals com WAIS. Generalment el servidor on es troba el programa funciona en ambient UNIX.


Cable Mòdem

Un cable mòdem és un dispositiu que permet connectar el PC a una línia local de TV per cable a aproximadament 1.5 Mbps. Aquesta taxa de dades excedeix de bon tros la dels mòdems telefònics de 28.8 i 56 Kbps. A més de la major velocitat de transferència de dades, un avantatge d'Internet per cable sobre la qual es proveïx per telèfon és que es tracta d'una connexió contínua.

Cablejat

Columna vertebral d'una xarxa la qual utilitza un mitjà físic de cable, gairebé sempre del tipus de xarxa d'àrea local (LAN), de manera que la informació es transmet d'un node a un altre. La recent aparició de les xarxes sense fil ha trencat l'esquema tradicional al no utilitzar cap tipus de cablejat.

Cache

Còpia que manté una computadora de les pàgines web visitades últimament, de manera que si l'usuari torna a sol·licitar-les, les mateixes són llegides des del disc dur sense necessitat d'haver de connectar-se de nou a la xarxa; aconseguint-se així una millora molt apreciable en la velocitat.

Capa (Layer)

Diferents nivells d'estructura de paquet o d'enllaç utilitzats en els protocols.

Carpeta (Fólder)

Espai del disc dur d'una computadora destinat a emmagatzemar informació de l'usuari, la qual està habitualment continguda en arxius. Una carpeta coincideix gairebé sempre amb un directori i, igual que aquest, s'identifica mitjançant un nom.

Carregar

Upload. Procés de transferir informació des d'una computadora personal a generalment un servidor.

Carret de Compres

Shopping Cart. Area d'un lloc web de comerç electrònic on l'usuari va col·locant els objectes o serveis a mesura que els va comprant, de la mateixa manera que faria en un supermercat. AL final l'usuari decideix quins d'ells comprar.

Carriers

Operadors de telecomunicacions els quals són propietaris de les xarxes troncals d'Internet i responsables del transport de les dades. Proporciona una connexió a Internet d'alt nivell.

CD-R

El Compact Disc Grabable és un CD que permet una única escriptura, és a dir, permet gravar dades una sola vegada. Té capacitat de gravar 700 MB o 80 minuts a una velocitat de 48X les dades gravades no poden ser esborrades.

CD-RW

El Compact Disc regrabable és un CD que oferix la possibilitat de gravar i esborrar informació fins a 1,000 vegades.

CDROM

Compact Disc Read Only Memory. És un mitjà d'emmagatzematge de només lectura.

Cercador

Els cercadors són aquells que estan dissenyats per a facilitar trobar altres llocs o pàgines Web. Existeixen dos tipus de cercadors, els spiders (o aranyes) com Google i Webcrawler, i els directoris, com Yahoo.

CERN

Laboratori Europeu de Física de Partícules. Va ser el desenvolupador inicial del WWW, buscant construir un sistema de hipertexto i hipermedia.

Certificat Digital

Acreditació emesa per una entitat o un particular degudament autoritzada garantint que una determinada dada (una signatura electrònica o una clau pública) pertany realment a qui se suposa.

CGA

Color Graphics Adapter. Una de les primeres targetes gràfiques existents per a IBM i compatibles. Permetia resolucions de 320x200 punts amb 4 colors i de 640x200 punts en 2 colors. En l'actualitat ja no s'usen.

CGI

(Common Gateway Interface). Una interfície escrita en un llenguatge de programació (perl, c, c++,visual basic, etc) i posteriorment executada o interpretada per una computadora servidor per a contestar a comandes de l'usuari des d'una computadora amb una aplicació client; gairebé sempre des del World Wide Web. Aquesta interfície permet obtenir els resultats demanats, com els quals resulten al consultar una base de dades. Entre els programes més habituals trobarà gestors de formularis i de email, llibres de visites, fòrums de discussió, etc.

Ciber (Cyber)

Prefix utilitzat àmpliament en la comunitat Internet per a denominar conceptes relacionats amb les xarxes (cibercultura, ciberespai, cibernauta, etc.). El seu origen prové del grec "cibernao" que significa "pilotar una nau".

Cibercafé (Internet Cafè)

Local des del qual es lloga una computadora la qual pot accedir a Internet. El primer es va crear a Califòrnia en 1994 i avui dia són abundants en molts països.

Ciberespai

Terme concebut per l'escriptor William Gibson en la seva novel·la de ciència ficció "Neuromancer" (1984) amb el propòsit de descriure un món de xarxes d'informació. Actualment és utilitzat per a referir-se al conjunt d'informació digital i a la comunicació que es realitza a través de les xarxes, un espai en el qual gairebé tot el que conté informació; o pot transmetre-la, ha de ser inclòs.

Cibermarketing

Treball de promoció i/o venda de productes, serveis o idees a través de la xarxa.

Cibernètica

Terme encunyat per un grup de científics dirigits per Norbert Wiener i popularitzat pel seu llibre "Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine" de 1948 . Ve del grec "cibernetes" (timoner o pilot) i és la ciència o estudi dels mecanismes de control o regulació dels sistemes humans i mecànics, incloent les computadores.

Clic

Prémer un determinat comando d'un mouse o ratolí una vegada col·locat el cursor del mateix sobre una determinada àrea de la pantalla amb la finalitat de donar una instrucció a la computadora.

Clic-Through

Pulsació Pasante. Unitat de mesura bruta de l'eficàcia d'un banner publicitari la qual és obtinguda al calcular totes les entrades a un lloc web com resultat de fer clic en citat banner.

Client

Aplicació que permet a un usuari obtenir un servei d'un servidor localitzat en la xarxa. Sistema o procés el qual li sol·licita a altre sistema o procés la prestació d'un servei.

Client a Client (C2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre clients com, per exemple, els llocs on es realitzen subhastes.

Client-Servidor

Sistema que es recolza en terminals (clients) connectades a una computadora que els proveïx d'un recurs (servidor). D'aquesta manera els clients són els elements que necessiten serveis del recurs i el servidor és l'entitat que ho posseïx. Els clients, no obstant això, no depenen totalment del servidor degut al fet que poden realitzar els processaments per a desplegar la informació (per exemple en forma gràfica). El servidor els proveïx únicament de la informació sense fer-se càrrec d'altres processos de manera que el tràfic en la xarxa es veu alleugerit i les comunicacions entre les computadores es realitzen més ràpid.

CODEC

Codificador, DECodificador Dispositiu electrònic que converteix un senyal analògic com la veu o el vídeo, en un corrent digital, que la comprimeix i envia a una línia de xarxa digital.

Codi Font

(Source Code) - Conjunt d'instruccions que componen el programa informàtic mitjançant el qual s'elabora un lloc web. Aquests programes s'escriuen en determinats llenguatges com, per exemple, l'HTML.

Comerç Electrònic

i-commerce. Compra i venda de béns i serveis realitzat a través de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com és l'internet, habitualment amb el suport de plataformes i protocols de seguretat estandarditzats.

Commutació de Paquets

Paradigma de comunicacions mitjançant el qual cada paquet d'un missatge recorre una ruta entre sistemes amfitrions (hosts), sense que aquesta ruta (path) estigui prèviament definida

Compte d'Usuari

Procediment en el qual s'identifica a un usuari donat en un servidor d'Internet. Pot ser tant usuari de correu electrònic com d'accés al servidor en manera terminal.

Computadora Personal

Màquina electrònica capaç de processar informació. Computadora personal (en anglès Personal Computer o PC). Terme genèric utilitzat per a referir-se a microcomputadoras que són compatibles amb les especificació de IBM i usat de vegades per a referir-se a totes les computadores.

Comunitats Virtuals

Pàgines on s'allotgen tot tipus d'adreces agrupades per segments d'interès.

Congestió

Situació que es produïx quan el tràfic existent sobrepassa la capacitat d'una ruta de comunicació de dades.

Connexió Remota

Operació realitzada en un ordinador remot a través d'una xarxa de computadores, com si es tractés d'una connexió local.

Connexió Satelital

Tecnologia basada en el GPS la qual li permet la comunicació des d'un àrea geogràfica inaccessible (una jungla o una reserva forestal) mitjançant un telèfon satelital.

Contrasenya (Password)

Conjunt de caràcters alfanumèrics que li permet a un usuari l'accés a un determinat recurs o la utilització d'un servei donat. Es destaca que la contrasenya no és visible en la pantalla al moment de ser teclejada amb el propòsit que només pugui ser coneguda per l'usuari.

Cookie


Procediment executat per un servidor el qual consisteix a guardar informació sobre client per a la seva posterior recuperació (el procés realitzat per l'Internet Explorer quan utilitza Microsoft Network). En la pràctica la informació és proporcionada des del navegador al servidor del WWW de forma interactiva i pot ser recuperada novament quan s'accedeix al servidor en el futur. Generalment és utilitzat per al registre a un servei.

Còpia Carbon (Cc)

Línia que forma part de la capçalera d'un missatge de correu electrònic el propòsit del qual és copiar aquest missatge a un o més destinataris d'aquest missatge, les identitats del qual, a diferència del que succeïx amb els inclosos en la línia "Bcc", apareixeran en el missatge rebut pel destinatari o destinataris principals. "Cc" és un acrònim de la frase anglesa "Carbon copy" (còpia de paper carbó).

Còpia de Seguretat (Backup)

Acció de copiar arxius o dades de manera que estiguin disponibles en cas que una fallada produeixi la perduda dels originals. Aquesta senzilla acció evita nombrosos, i de vegades irremeiables, problemes si es realitza de forma habitual i periòdica.

Copyleft (Free Programari)

Formula de copyright nascuda en l'àmbit del programari lliure (free programari) mitjançant la qual l'autor d'un programa ho declara com de domini públic, incloent el codi font (source code) del mateix, de manera que qui vulgui pot usar-lo i modificar-lo. Si el programa és modificat, la persona involucrada pot exercir sense restricció alguna el seu dret de còpia sobre el programa modificat.

Copyright (Dret de Còpia)

Dret que té qualsevol autor (inclòs l'autor d'un programa informàtic), sobre totes i cadascuna de les seves obres de manera que podrà decidir en quines condicions han de ser reproduïdes i distribuïdes. Encara que aquest dret és legalment irrenunciable, el mateix pot ser exercit de forma tan restrictiva o tan generosa com l'autor decideixi. El símbol d'aquest dret és ©.

Correu Electrònic (e-mail)

L'e-mail, o correu electrònic, és un dels serveis més usats en Internet, que permet l'intercanvi de missatges entre les persones connectades a la xarxa de manera similar al correu tradicional. Utilitza el protocol de comunicació TCP/IP. Bàsicament és un servei que ens permet enviar missatges a altres persones d'una forma ràpida, barata i còmoda. Gràcies a l'aparició d'aplicacions de correu electrònic per a PC's i Mac's és possible intercanviar no només missatges personals, sinó també tot tipus d'arxius, el que facilita el treball en grup a distància. És un dels mitjans de comunicació de més ràpid creixement en la història de la humanitat.

Cos del Missatge

Part del missatge de correu electrònic que conté el text que es desitja enviar al destinatari.

Cost per Clic (CPC)

Fórmula publicitària mitjançant la qual l'anunciant paga en funció de les vegades que s'enllacen les pàgines del citat anunciant a través de la pulsació d'un banner que apareix en una pàgina web.

Cost per Mil Impressions (CPM)

Preu pagat per un anunciant perquè en un determinat lloc es desplegui el seu banner mil vegades.

CPU

Es diu CPU (sigles de Central Processing Unit) o Unitat Central de Procés (UCP) a la unitat on s'executen les instruccions dels programes i es controla el funcionament dels diferents components de l'ordinador. Sol estar integrada en un xip denominat microprocessador.

És el cor de tot ordinador, i és un microxip o Microprocessador amb una alta escala d'integració que permet que milions de transistors estiguin en el seu interior. Tots aquests milions de transistors formen una sèrie de circuits lògics que permet executar una determinada varietat d'instruccions bàsiques.

La CPU està formada per: registres, la Unitat de control, la Unitat aritmètic-lògica, i depenent del processador, una unitat en coma flotant.

Cada fabricant de microprocessadors tindrà les seves pròpies famílies d'aquests, i cada família el seu propi conjunt d'instruccions. De fet, cada model concret tindrà el seu propi conjunt, ja que en cada model es tendeix a augmentar el conjunt de les instruccions que tingués el model anterior.

El microprocessador secciona en diverses fases d'execució la realització de cada instrucció:

 • Fetch, lectura de la instrucció des de la memòria principal,
 • Descodificació de la instrucció, és a dir, determinar que instrucció és i per tant que s'ha de fer,
 • Fetch de les dades necessàries per a la realització de l'operació,
 • Execució,
 • Escriptura dels resultats en la memòria principal,

Aquestes fases es realitzen en un cicle de CPU. La durada física d'aquests cicles ve determinada per la freqüència de rellotge. El microprocessador disposa d'un oscil·lador de quars capaç de generar polsos a un ritme constant, de manera que genera diversos cicles (o polsos) en un segon.

Actualment es parla de freqüències de Megaherzt (Mhz) o fins i tot de Gigaherzt (Ghz), el que suposa milions o milers de milions, respectivament, de cicles per segon. L'indicador de la freqüència d'un microprocessador és un bon referent de la velocitat de procés del mateix, però no l'únic. La grandària de les dades amb els quals treballa també determinarà en bona amidada la potència real de procés.


Els models de la família x86 (a partir del 386) treballen amb dades de 32 bits, igual que molts altres models de l'actualitat. Però els microprocessadors de les targetes gràfiques, que tenen un major volum de processament per segon, es veuen obligats a augmentar això, i així tenim avui dia microprocessadors gràfics que treballen a 128 o 256bits. Aquests dos tipus de microprocessadors no són comparables, ja que ni el seu joc d'instruccions, ni la seva grandària de dades són semblants i per tant el rendiment d'ambdós no és comparable en el mateix àmbit.

També se sol anomenar CPU a la caixa de l'ordinador on van allotjats els components bàsics del mateix, és a dir, a més de la CPU en si, la placa base, les targetes d'expansió, el disc dur, la font d'alimentació, etc.

Cracker

Persona que tracta d'introduir-se a un sistema sense autorització i amb la intenció de realitzar algun tipus de dany o obtenir un benefici.

Criptografia

Terme originat del grec kruptos ("ocult") el significat del qual és l'art d'escriure amb clau secreta o d'una manera enigmàtica. Es diu que qualsevol procediment és criptogràfic si permet a un emissor ocultar el contingut d'un missatge de manera que només persones en possessió de determinada clau puguin llegir-lo, després d'haver-lo desxifrat.

Criptologia

Camp de la Criptografia que té per objecte el desxifrat de criptogramas quan s'ignora la clau.

CRM

Customer Relationship Management (Maneig de la Relació amb el Consumidor) -- Sistema automatitzat d'informació sobre clients l'objectiu dels quals és que aquests puguin ser atesos de la manera més personalitzada possible. Internet és un dels suports tecnològics més importants en CRM, alhora que un dels seus principals canals de comunicació amb els clients.

CSLIP

(Compressed Serial Line Protocol) Protocol de Línia Sèrie Comprimit. Versió millorada de l'ESLIP desenvolupada per Van Jacobson la qual, principalment, tracta; en lloc d'enviar les capçaleres completes dels paquets; enviar solament les diferències.

CSS

Cascade Style Sheet - Conjunt d'instruccions HTML que defineixen l'aparença d'un o més elements d'un conjunt de pàgines web amb l'objectiu d'uniformitzar el seu disseny.

DHCP

(Dynamic Host Configuration Protocol). Protocol de configuració dinàmica de host. Protocol que usen els ordinadors per a obtenir informació de configuració. El DHCP permet assignar una adreça IP a un ordinador sense requerir que un administrador ho configuri en la base de dades d'un servidor.

Dimensió Multi-Usuari (MUD)

Entorn de realitat virtual, basat en text o gràfics, en el qual els usuaris poden conversar o interpretar diferents rols com diversió. Els usuaris entren en el joc des de qualsevol part d'Internet i solament han de connectar-se per mitjà de la xarxa al sistema on es guarda el joc per a posteriorment interactuar de manera recíproca uneixo amb un altre.

Directori

Espai lògic d'una estructura jeràrquica en forma d'arbre el qual conté la informació emmagatzemada en un ordinador, habitualment continguda en arxius i és identificat mitjançant un nom (ex. "Els meus documents"). Índex organitzat per categories de manera que cada categoria consta d'un determinat nombre de pàgines el qual és actualitzat periòdicament (ex. Yahoo).

Directori web

Les pàgines que s'inclouen en la base de dades del directori són prèviament revisades per humans (no és automatitzat com els crawlers o aranyes). No s'agrega la pàgina completa, sinó únicament algunes dades tals com el títol, la URL i un breu comentari redactat especialment que expliqui el contingut, i la hi situa en una categoria. Un exemple és www.yahoo.com
 

Disc Compacte (CD)

Disc òptic de 12 cm de diàmetre per a emmagatzematge binari. La seva capacitat de "formatat" és de 660 Mb. i era usat en principi per a emmagatzemar àudio. Quan s'utilitza per a emmagatzematge de dades genèriques és cridat CDROM.

Disc dur

Es diu disc dur (en anglès hard disk, abreujat amb freqüència HD) al dispositiu encarregat d'emmagatzemar informació de forma persistent en un ordinador.

Els discs durs generalment utilitzen un sistema d'enregistrament magnètic analògic. En aquest tipus de disc trobem dins de la carcassa una sèrie de plats metàl·lics apilats girant a gran velocitat. Sobre aquests plats es situen els capçals encarregats de llegir o escriure els impulsos magnètics.

Hi ha diferents estàndards a l'hora de comunicar un disc dur amb l'ordinador, els més utilitzats són IDE/ATA, SCSI, SATA i PATA (de recent aparició), etc.

Tal com surt de fàbrica el disc dur no pot ser utilitzat per un sistema operatiu. Abans hem de definir en ell una o més particions i després hem de donar-les un format que pugui ser entès pel nostre sistema.

També existeixen altre tipus de discs denominats d'estat sòlid que utilitzen cert tipus de memòries construïdes amb semiconductors per a emmagatzemar la informació. L'ús d'aquesta classe de discos generalment és limitat a les supercomputadores, pel seu elevat preu.


DivX

És un format de compressió de video basat en tecnologia MPEG-4. Els arxius DivX poden ser descarregats en línies d'alta velocitat en relativament poc temps sense sacrificar molt la qualitat del video digital. Generalment s'usa en l'Internet per a compartir arxius de videos, sigui de forma legal o il·legal. Es pot convertir en l'equivalent per a video del MP3

Aclarim que no té gens que veure amb l'extinta tecnologia d'accés limitat de DVD, cridada DIVX , promocionada per la botiga nord-americana, Circuit City.

DLP (Digital Light Processing)

Processament de Llum Digital - tecnologia de monitor de reflexió desenvolupada per Texas Instruments, que empra petits miralls controlats digitalment. La llum passa per un filtre de colors i s'envia al xip de DLP, el qual acomoda els colors Vermell, Verd i Blau en una imatge projectada en una pantalla. També es coneix com DMD.

DNS

Servidor de Noms de Domini. Servidor automatitzat utilitzat en l'internet que la seva tares és convertir noms fàcils d'entendre (com www.panamacom..com) a adreces numèriques de IP.

Domini

Sistema de denominació de hosts en Internet el qual està format per un conjunt de caràcters el qual identifica un lloc de la xarxa accessible per un usuari. Els dominis van separats per un punt i jeràrquicament estan organitzats de dreta a esquerra. Comprenen una xarxa de computadores que comparteixen una característica comuna, com l'estar en el mateix país, en la mateixa organització o en el mateix departament. Cada domini és administrat per un servidor de dominis. Els dominis s'estableixen d'acord a l'ús que se li dóna a la computadora i al lloc on es trobi. Els més comuns són .com, .edu, .net, .org i .gov; la majoria dels països tenen el seu propi domini, i en l'actualitat s'estan oferint molts dominis nous a causa de la saturació dels dominis .com (utilitzats moltes per empreses).

Domini d'Alt Nivell

Caràcters que figuren en últim lloc en una adreça d'Internet els quals van precedits d'un punt (.). Per exemple, en els dominis d'alt nivell són "gob" i "pa".

Domini Públic

Espai, informació o programa a disposició lliure dels usuaris.

Duplex

Capacitat d'un dispositiu per a operar de dues maneres. En comunicacions es refereix normalment a la capacitat d'un dispositiu per a rebre/ transmetre qualsevol tipus d'informació. Existeixen dues modalitats HALF-DUPLEX quan pot rebre i transmetre alternativament i FULL-DUPLEX quan pot fer ambdues coses simultàniament.

DVD

Digital Versatile Disc (Disc Versàtil Digital), és un suport per a l'emmagatzematge de dades binàries d'igual funcionament i grandària que el CDROM, encara que amb pistes més fines, la qual cosa augmenta la densitat de la informació grabable en la superfície i per tant li dóna una major capacitat d'emmagatzematge que el CDROM.

Igual que en els CD, hi ha distintes variants segons si només pot llegir, llegir i escriure, etc.: DVD-ROM, DVD-RAM, etc. La capacitat d'un DVD va des dels 4,7 Gb (una cara, una capa) fins als 17 Gb (doble cara, doble capa).

e-mail

Originari de les paraules angleses electronic mail. Significa correu electrònic i és una aplicació mitjançant la qual es poden intercanviar missatges entre usuaris o grups, a través de la xarxa. Per a això és necessari disposar d'una adreça de correu electrònic, composta pel nom de l'usuari, un signe "@" i el nom del servidor de correu.

L'e-mail, o correu electrònic, és un dels serveis més usats en Internet, i és el mitjà de comunicació de més ràpid creixement en la història de la humanitat.

E-mail Màrqueting

Correu electrònic aplicat al camp del màrqueting el qual és dirigit a persones que sol·liciten informació.

EBCDIC

Codi Ampliat de Caràcters Decimals Codificats en Binari per a l'Intercanvi d'Informació. Conjunt de normes de codificació binària de caràcters mitjançant nombres utilitzat sobretot per ordinadors IBM.

Editor de Web (Webpublisher)

Persona que s'encarrega de gestionar i organitzar els continguts d'un lloc web. Si fem al·lusió a un periòdic, l'editor del web seria el director o el cap de redacció mentre que l'administrador de web seria el director tècnic o el cap de rotatives.

EEPROM

(Electrically Erasable Progammable Read Only Memory) Memòria de només lectura programable i borrable elèctricament. Xip de memòria que reté el seu contingut sense energia. Pot esborrar-se, tant dintre del computador com externament. En general requereix més voltatge per a l'esborrat que el comú de +5 volts usat en circuits lògics. Funciona com RAM no volàtil, però gravar en EEPROM és molt més lent que fer-lo en RAM.

Emmagatzematge Secundari

L'emmagatzematge secundari és un mitjà d'emmagatzematge definitiu (no volàtil com el de la memòria RAM). El procés de transferència de dades a un equip de còmput se li crida procediment de lectura. El procés de transferència de dades des de la computadora cap a l'emmagatzematge es denomina procediment d'escriptura. En l'actualitat es poden usar principalment dues tecnologies per a emmagatzemar informació:
1.- Magnètic. (ex. disc dur, diskette)
2.- Òptic. (ex.
Alguns dispositius combinen ambdues tecnologies.

Emoticon

Símbol gràfic el qual normalment representa un rostre humà en les seves diverses expressions i permet que una persona pot mostrar el seu estat d'ànim en un mitjà "fred" com és l'ordinador.

Empresa a Client (B2C)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre una empresa i els seus usuaris finals.

Empresa a Empresa (B2B)

Modalitat de comerç electrònic en la qual les operacions comercials es realitzen entre empreses (una empresa i els seus proveïdors) i no amb usuaris finals.

En Línia (On line)

Condició d'estar connectat a una xarxa.

Encriptació (Xifrat)

Tractament d'un conjunt de dades, continguts o no en un paquet, a fi d'impedir que ningú excepte el destinatari dels mateixos pugui llegir-los. Hi ha molts tipus de xifrat de dades, que constituïxen la base de la seguretat de la xarxa.

EPROM

(Erasable Programmable ROM) ROM programable i borrable. Es presenta com un circuit integrat normal, però amb una coberta de quars al buit de manera que el xip pugui ser arribat a per les radiacions ultraviolades. Aquest tipus de memòries pot mantenir memoritzada la informació durant un mínim de 10 anys amb una pèrdua no superior al 20 per 100. S'esborren exposant-les durant uns minuts a llamps ultraviolats, que posen a 0 totes les cel·les de la memòria.

Ergonomía

Ciència que tracta de la punta de l'home en el seu entorn tècnic i laboral.

Estàndard de Xifrat de Dades (DONIS)

Algorisme de xifrat de dades el qual utilitza blocs de dades de 64 bits i una clau de 56 bits. Ha estat estandarditzat per l'administració d'EUA

Ethernet

Tipus de xarxa d'àrea local desenvolupada en forma conjunta per Xerox, Intel i Digital Equipment. Es recolza en la topologia de bus, té ample de banda de10 Mbps de manera que presenta una elevada velocitat de transmissió; i s'ha convertit en un estàndard de xarxa corporativa.

Excel

Programa molt popular el qual consisteix en una full de càlcul utilitzada per a realitzar desenvolupar fórmules matemàtiques i càlculs aritmètics exhaustius.

Extensions Multimèdia

Joc addicional d'instruccions que incorporen els microprocessadors Pentium amb la finalitat d'assolir una major velocitat d'execució d'aplicacions que processen o mouen grans blocs de dades.

Extranet (Extraxarxa)

Interconnexió entre dues o més organitzacions a través de sistemes basats en la tecnologia Internet. Web privada accessible externament mitjançant claus d'accés.

FAQ

Frequently Asked Questions (Preguntes Frequentes) - FAQs són documents que enlistan i responen les preguntes més comunes d'un tema en particular. Existeixen centenars o milers de FAQs de milers de distints temes.


Fibra Òptica

Tipus de cable que es basa en la transmissió d'informació per tècniques optoeléctricas mitjançant una combinació de vidre i materials plàstics. A diferència del cable coaxial i del parell trenat no es recolza en els impulsos elèctrics, sinó que transmet per mitjà d'impulsos lluminosos. És el mitjà físic per mitjà del com es poden connectar diverses computadores i es caracteritza per un elevat ample de banda i, per tant, una alta velocitat de transmissió amb poca pèrdua de senyal.

Filtre

Opció que solen oferixen les aplicacions de correu electrònic en virtut de la qual es realitzen de forma automàtica determinades accions de selecció sobre els missatges d'entrada o de sortida (copiar a un destinatari o transferir a una carpeta, eliminar, etc.) en funció del contingut d'un o més camps o zones d'aquests missatges ("Subject:", "From:", "To:", cos del missatge, etc.). És molt útil quan es vol deixar de veure el correu enviat per una determinada persona particularment indesitjable o des d'una adreça des de la qual són enviats missatges no sol·licitats o sense importància.

Finestra de Recepció

Paràmetre de TCP que determina la quantitat màxima de dades que pot rebre l'ordinador que actua com receptor.


Firefox

Mozilla Firefox (originalment conegut com Phoenix i Mozilla Firebird) és un navegador de web grafico, gratuït, desenvolupat per la Fundació Mozilla i centenars de col·laboradors en el món. La version 1.0 salio el 9 de novembre de 2004. Instalable en els sistemes operatius Windows, Linux i686 i Mac Us X. Es pot aconseguir una còpia gratuïta, en www.Mozilla.org

Firewall

Combinació de maquinari i programari la qual separa una xarxa d'àrea local (LAN) en dues o mes parts amb propòsits de seguretat. El seu objectiu bàsic és assegurar que totes les comunicacions entre aquesta xarxa i Internet es realitzin conforme a les polítiques de seguretat de l'organització que ho instal·la. A més, aquests sistemes solen incorporar elements de privadesa, autenticació, etc.

Firmware

Programari emmagatzemat en memòria. Programes essencials que romanen fins i tot quan s'apaga el sistema. El firmware és més fàcil de canviar que el maquinari però més permanent que el programari emmagatzemat en un disc.

Flash

Creat per Macromedia, aquesta tecnologia permet la creació d'animacions, entre altres coses, utilitzant menys ample de banda que altres formats, com AVI o MPEG.

Fòrums de Discussió

Servei automatitzat de missatges, sovint moderat per un propietari, en el qual els subscriptors reben missatges deixats per altres subscriptors per un tema donat. Els missatges s'envien per correu electrònic.

FQDN

Nom de Domini Totalment Qualificat. Nom complet d'un sistema i no solament el nom del sistema. Per exemple, "panamacom" és un nom de sistema i "panamacom.com" és un FQDN.

Frame

Opció que oferix el llenguatge HTML de dividir una pàgina web en diverses zones. Cadascuna de les quals pot tenir un contingut independent de les altres de manera que cada zona és així mateix un frame. Un frame també es defineix la capa d'enllaç de dades (datalink) que conté la informació de capçalera i cua que requereix una determinada xarxa de comunicacions.

Frame Relay

Protocol d'enllaç mitjançant circuit virtual permanent molt usat per a donar connexió directa a Internet.

Freenet

Sistema comunitari de comunicació Internet amb llocs web, correu electrònic, serveis d'informació, comunicacions interactives i conferències. Les "xarxes lliures" són finançades i gestionades sovint per voluntaris. En Estats Units formen part de la NPTN (National Public Telecomputing Network, Xarxa Nacional Publica de Telecomputación), organització dedicada a aconseguir que les telecomunicacions a través d'ordinador i els serveis de xarxes siguin gratuïts com les biblioteques públiques.

Freeware

Programes de Domini Públic Aplicacions que poden obtenir-se directament d'Internet amb la característica que no és necessari pagar per la seva utilització.

FTP

Protocol de transferència d'arxius. S'usen programes per a FTP com són CuteFTP o LeapFTP per a Windows, per exemple, que permeten la conección entre dues computadores, usant en general el port 21 per a connectar-se (encara que es oueden usar altres ports). Per mitjà del Protocol de transferència d'arxius es poden uploadear i downloadear arxius entre el client i el host.

Full d'Estil en Cascada

Conjunt d'instruccions HTML que defineixen l'aparença d'un o més elements d'un conjunt de pàgines web amb l'objectiu d'uniformitzar el seu disseny.

Fundació per al Programari Lliure

Entitat que busca eliminar les restriccions d'ús, còpia, modificació i distribució del programari. Dóna suport el desenvolupament de sistemes operatius (Linux), compilador GNU C (GCC), PERL, etc. Promou, desenvolupa l'ús del programari lliure en totes les àrees de la computació. Específicament, la Fundació posa a la disposició de tot el món un complet i integrat sistema de programari cridat GNU. La major part d'aquest sistema està ja sent utilitzat i distribuït. El cost del programari únicament aquesta determinat pel cost del material utilitzat per a distribuir-lo.

FYI

For your information (per a la seva informació) -- Abreviatura usada en missatges de correu electrònic. També són una subserie de RFCs els quals no són estàndards tècnics ni descripcions ni protocols; però contenen informació general sobre temes relacionats amb TCP/IP o Internet.

Gateway

El significat tècnic es refereix a un maquinari o programari que traduïx dos protocols diferents o no compatibles. Gateway o passarel·la és un dispositiu, amb freqüència un ordinador, que realitza la conversió de protocols entre diferents tipus de xarxes o aplicacions. Per exemple, un gateway de correu electrònic, o de missatges, converteix missatges entre dos diferents protocols de missatges.

GIF

(Graphics Interchange Format) - Format binari d'arxius que contenen imatges. Aquest format és utilitzat per la seva alta capacitat de compressió de la informació d'una imatge. Va ser desenvolupat en 1987 (GIF87) per Compuserve

http://www.compuserve.com
(actualment propietat de America Online), com solució per a compartir imatges a través de plataformes. Posteriorment va ser revisat en 1989 generant-se la nova versió GIF89a.

GIF Animat

Format binari que permet emmagatzemar diversos arxius amb format GIF de manera que un navegador pot desplegar cadascuna de les imatges en ordre.

Gigaoctet (GB)

Unitat de mesura de la capacitat de memòria i de dispositius d'emmagatzematge informàtic (disquet, disc dur, CDROM, DVD, etc.). Un GB correspon a 1.024 milions de bytes.

Gmail

Gmail és el servei de emails gratuït de Google. Oferix 2giga d'espai per als emails. És una nova perspectiva en el que a email gratuïts de web es refereix. http://www.gmail.com

GNU

Llicència Publica General. Programari desenvolupat per a distribució sense fins de lucre. El projecte GNU (GNU és un acronimo recursivo per a" Gnu No és Unix") va començar en 1984 per a desenvolupar un sistema operatiu tipus Unix complet, que anés Programari Lliure. Les variants del sistema operatiu GNU, que utilitzen el kernel Linux, són molt utilitzades. La gent sovint es refereix erròniament a aquests sistemes com "Linux", quan és mes precís i concret cridar-los "GNU/Linux". Hi ha un kernel GNU en desenvolupament, cridat Hurd, que serà el cridat a substituir al kernel Linux quan estigui desenvolupat. La Free Programari Foundation va ser creada per Richard Stallman per a finançar el projecte GNU. Actualment posa en les mans de l'usuari de Programari Lliure múltiples serveis perquè la comunitat es desenvolupi i sigui productiva. I, sobretot, LLIURE.

Gnutella

Sistema mitjançant el qual els usuaris poden intercanviar arxius a través d'Internet directament i sense haver de passar per un lloc web, mitjançant una tècnica denominada peer-to-peer (P2P).

Google

Cercador d'Internet, un dels més populars, i el nostre favorit. Introduïx pàgines web en la seva base de dades per mitjà de robots o crawlers (googlebot). www.google.com

Gopher

Sistema de recerca d'informació en Internet a força de menús, que permet navegar per directoris FTP i bases de dades.

GPL

General Public License -- Llicència de regulació dels drets d'autor dels programes de programari lliure (free programari) la qual és promoguda per la Free Programari Foundation (FSF) en el marc de la iniciativa GNU. Permet la distribució de còpies de programes (i fins i tot cobrar per això), així com modificar el codi font dels mateixos o utilitzar-lo en altres programes.

GPS

Global Positioning System. Sistema de localització geogràfica via satèl·lit capaç de donar la localització d'una persona o objecte dotat d'un transmissor-receptor GPS amb una precisió mínima de 10 metres.

Grups de Notícies (Newsgroups)

Recursos en els quals els usuaris poden intercanviar informació sobre temes específics a l'enviar i respondre missatges en públic. És operat normalment a través de Usenet.

GSM

Sistema Global per a Comunicacions Mòbils. Sistema compatible de telefonia mòbil digital desenvolupat a Europa amb la col·laboració d'operadors, Administracions Públiques i empreses. Permet la transmissió de veu i dades. Existeix compatibilitat entre xarxes i, per tant, un telèfon GSM pot funcionar teòricament en tot el món. En EEUU aquesta situat en la banda dels 1900MHZ i és cridat DCS-1900.

GSM (Global System for Mobile Communications)

Sistema Global per a Comunicacions Mòbils. Originalment desenvolupat com estàndard europeu per a la telefonia mòbil digital, GSM s'ha convertit en el sistema mòbil d'ús més difós en el món. S'usa en les freqüències de 900 i 1800 MHz a Europa, Àsia i Austràlia i en la freqüència de 1900 MHz a Amèrica del Nord i Llatinoamèrica.

Guardar

Acció de gravar en el disc rígid els arxius que es troben en la memòria. Alguns programes guarden les dades automàticament, mentre que uns altres requereixen que l'usuari gravi les dades abans de finalitzar la sessió de treball.

Handshake

(Encaixada) Protocol de començament de comunicació entre dues màquines o sistemes.

Hardware

Es denomina hardware, maquinari o suport físic al conjunt d'elements materials que componen un ordinador. En el conjunt s'inclouen els dispositius electrònics i electromecànics, circuits, cables, targetes, armaris o caixes, perifèrics de tot tipus i altres elements físics.


HDSL

Línia Digital d'Abonat d'Alta Velocitat. Sistema de transmissió de dades d'alta velocitat que utilitza dos parells trenats.

Header

Part inicial d'un paquet que precedeix a les dades pròpiament aquestes i que conté les adreces del remitent i del destinatari, control d'errors i altres camps. Porció d'un missatge de correu electrònic que precedeix al missatge pròpiament aquest i conté, entre altres coses, el remitent del missatge, la data i l'hora.

Hipermedia

Pàgines web que integren informació en distints tipus de formats text, gràfics, sons i vídeo; principalment. És actualment un recurs àmpliament explotat en el WWW.

Hipertexte

Qualsevol document que conté vincles amb altres documents de manera que al seleccionar un vinculo es desplega automàticament el segon document.

Hipervincle

Vincle existent en un document hipertexte que apunta o enllaça a altre document que pot ser o no altre document hipertexte.

Hit (Accés)

Terme una mica confús degut al fet que pot referir-se a distints conceptes els quals estan relacionats a l'accés a una pàgina web. Suposem que una pàgina web té una mica de text i 5 gràfics de petita grandària de manera que el navegador ha de realitzar 6 lectures del servidor web 1 per a la pàgina en si i 5 per als gràfics.

Estadísticament haurà 5 impactes però des del punt de vista publicitari solament ha d'haver 1, doncs d'altra manera seria una mica semblat a calcular la circulació d'una revista impresa multiplicant els exemplars de la mateixa pel nombre de les seves pàgines. Per a diferenciar ambdós tipus de càlcul se sol parlar de "accessos bruts" i "accessos nets", respectivament, sent els últims els quals realment importen des del punt de vista publicitari.

Hoax

Terme utilitzat per a definir a les falses remors, especialment sobre virus inexistents difosos per la xarxa. De vegades tenen molt èxit i causen gairebé tant dany com si es tractés d'un virus real.

Home Area Network -- HAN

Conjunt de dispositius de tot tipus, informàtics (PCs i els seus perifèrics) o no (electrodomèstics) instal·lats en una llar i connectats entre si. Tots ells poden fins i tot ser operats a distància mitjançant Internet.

Hop (salt)

Terme utilitzat per a denominar cadascun dels passos que cal donar en ordre d'arribar d'un punt d'origen a un altre de destinació al llarg d'una xarxa a través de enrutadores.

Hosting

El hospedaje o Hosting es refereix a la computadora, comunament denominada servidor, on els usuaris es connecten per a accesar diversos serveis, tals com email i Web Sites, per exemple. La rapidesa i funcionament del mateix (i la seva pàgina Web) depèn del servidor, el sistema operatiu utilitzat i l'ample de banda del data center, entre altres coses.

El servei de Web Hosting consisteix en l'emmagatzematge de dades, aplicacions o informació dintre de servidors dissenyats per a portar a terme aquesta tasca.HotBot

Un dels més grans cercadors d'Internet, per a l'any 1998 tenia 110 milions de pàgines indexades. Va ser adquirit per Lycos a l'octubre de 1998. La seva URL és http://www.hotbot.com

Hotmail

 
Un dels més populars llocs que otogran comptes de email gratis (@hotmail.com), compte amb milions d'usuaris a nivell mundial. Va ser comprat per MSN Networks, empresa membre del grup Microsoft. La seva URL és http://www.hotmail.com

HTML

 
Sigles en Anglès de Hypertext Markup Language (Llenguatge de Marcat Hipertexto). És usada per a crear els documents de hypertexto per a ús en el WWW. L'HTML és un codi, on vostè envolta un bloc de text amb els codis que indiquen com ha d'aparèixer, a més, en HTML vostè pot especificar que un bloc del text, o una paraula, aquest lligat a altre arxiu en l'Internet. Els arxius de l'HTML poden ser vists usant un programa client de World Wide Web, tal com Netscape, IExplorer o Mosaic.
Es van crear els estandares del llenguatge així:

HTML 1: S'asseuen les bases per a la disposició del text i les gràfiques.
HTML 2: Es creen formes
HTML 3: (anomenat també extensions Netscape) S'afegixen taules, mapes, etc.

HTML Dinàmic

Extensions del llenguatge HTML que permeten crear pàgines web més animades i expressives.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP és un protocol amb la lleugeresa i velocitat necessària per a distribuir i manejar sistemes d'informació hipermedia. És un protocol genèric orientat a l'objecte, que pot ser usat per a moltes tasques com servidor de noms i sistemes distribuïts orientats a l'objecte, per extensió dels comandos, o mètodes usats. Una característica de HTTP és la independència en la visualització i representació de les dades, permetent als sistemes ser contruidos independentment del desenvolupament de nous avanços en la representació de les dades. HTTP ha estat usat pels servidors World Wide Web des del seu inici en 1993.

HTTPS

Creat per Netscape Communications Corporation per a designar documents que arriben des d'un servidor WWW segur. Aquesta seguretat és donada pel protocol SSL (Secure Sockets Layer) basat en la tecnologia de encryptación i autenticació desenvolupada per la RSA Data Security Inc.

Hub

 
El punt central de connexió per a un grup de nodes; útil per a l'administració centralitzada, la capacitat d'aïllar nodes de problemes i ampliar la cobertura d'una LAN.

i-book

(Llibre Electrònic) Llibre en format digital que, en alguns casos, requereix programes específics per a la seva lectura. Sol aprofitar les possibilitats del hipertext dels hiperenllaços i del multimèdia, i pot estar disponible en la xarxa .

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) és una organització sense fins de lucre que opera a nivell internacional, responsable d'assignar espai d'adreces numèriques de protocol d'Internet (IP), identificadors de protocol i de les funcions de gestió %[o administració] del sistema de noms de domini de primer nivell genèrics (gTLD) i de codis de països (ccTLD), així com de l'administració del sistema de servidors arrel. Encara que al principi aquests serveis els ocupava Internet Assigned Numbers Authority (IANA) i altres entitats sota contracte amb el govern d'EUA, actualment són responsabilitat de ICANN.

Icona

Símbol gràfic que apareix en la pantalla d'un ordinador amb la finalitat de representar ja sigui una determinada acció a realitzar per l'usuari (executar un programa, llegir una informació, imprimir un text, un document, un dispositiu, un estat del sistema, etc).

Identificació d'usuari

(Username) Conjunt de caràcters alfanumèrics els quals serveixen per a identificar a un usuari per al seu accés a la xarxa.

IMAP

Protocol d'Accés a Missatges d'Internet. IMAP és un acrònim anglès d'Internet Message Access Protocol. Dissenyat amb la finalitat de permetre la manipulació de bústies remotes com si fossin locals. IMAP requereix d'un servidor que faci les funcions d'oficina de correus però en lloc de llegir tot la bústia i esborrar-lo, sol·licita només els encapçalats de cada missatge. Es poden marcar missatges com esborrats sense suprimir-los completament, doncs aquests romanen en la bústia fins que l'usuari confirma la seva eliminació. Mitjançant IMAP es pot tenir accés al correu electrònic des de qualsevol equip que tingui una connexió a Internet. Una vegada configurada el compte IMAP, pot especificar les carpetes que desitja mostrar i les quals desitja ocultar, aquesta característica ho fa diferent del protocol POP.

Interfície

(Interface) Zona de contacte o connexió entre dos components de "maquinari"; entre dues aplicacions; o entre un usuari i una aplicació. Aparença externa d'una aplicació informàtica.

Interfície de Programació d'Aplicacions

API (de l'engonals Application Programming Interface - Interface de Programacion d'Aplicacions, interfície de programació de l'aplicació) és un conjunt d'especificacions de comunicació entre components programari que defineixen com se sol·licita un servei des d'un programa.

Interfície Gràfica d'Usuari

Component d'una aplicació informàtica que l'usuari visualitza i a través de la qual opera amb ella. Està formada per finestres, botons, menús i icones, entre altres elements.

Internet

Sistema que aglutina les xarxes de dades de tot món, unint milers d'elles mitjançant el protocol TCP/IP. El major conjunt que existeix d'informació, persones, ordinadors i programari funcionant de forma cooperativa. La i majúscula la diferència d'una internet convencional, que simplement uneix diverses xarxes. AL ser única la hi coneix també simplement per "la xarxa".

Internet Explorer

Navegador Web gratuït creat per Microsoft en l'any 1995 inicialment per al sistema operatiu Windows i posteriorment per a Apple Macintosh.

Internet Service Provider

ISP. Organització que proveïx la connexió de computadores a Internet, ja sigui per línies dedicades o per línies commutades. És una entitat, habitualment amb ànim de lucre, que a més de donar accés a Internet a persones físiques i/o jurídiques, els oferix una sèrie de serveis (hospedaje de pàgines web, consultoria de disseny i implantació de webs i Intranets, etc.). Els factors que s'han de considerar per a triar un proveïdor d'Internet són:

 • Ample de Banda (velocitat oferta pel proveïdor per a transmetre dades).
 • Tipus de connexió (directa o commutada).
 • Cost per hora, mes o any (tant de la connexió com del registre del correu electrònic en un servidor).
 • Numero d'usuaris per línia disponible.
 • Seguretat (Confiança en l'ètica del proveïdor per a respectar les dades dels usuaris).

Internet2

Projecte que tracta de crear una nova Internet de majors i millors prestacions en l'àmbit de les universitats nord-americanes. Va ser llançat en 1996 per un grup d'aquestes universitats amb la col·laboració del Govern Federal i d'importants empreses del sector de la Informàtica i les Telecomunicacions.

InterNIC

Nom donat al conjunt de proveïdors de serveis de registre. El InterNIC defineix els noms de domini a nivell mundial.

Intranet

Xarxa privada dintre d'una companyia o organització que utilitza el mateix programari que es troba en Internet, però amb la diferència que és sol per a ús intern.

Intrús

Persona que té un coneixement profund sobre funcionament de xarxes de manera que pot advertir els errors i falles de seguretat del mateix. Igual que un cracker busca accedir per diverses vies als sistemes informàtics però amb fins de protagonisme.

IP

Internet Protocol, Protocol d'Internet. Conjunt de regles que regulen la transmissió de paquets de dades a través d'Internet. S'han desenvolupat diferents famílies de protocols per a comunicació per xarxa de dades per als sistemes UNIX. El més àmpliament utilitzat és l'Internet Protocol Suite, comunament conegut com TCP / IP. És un protocol DARPA que proporciona transmissió fiable de paquets de dades sobre xarxes. El nom TCP / IP prové de dos protocols importants de la família, el Transmission Control Protocol (TCP) i l'Internet Protocol (IP). Tots junts arriben a ser més de 100 protocols diferents.

IP és l'adreça numèrica d'una computadora en Internet de manera que cada adreça electrònica s'assigna a una computadora connectada a Internet i per tant és única. L'adreça IP aquesta composta de quatre octetos com per exemple, 132.248.53.10

iPod

Petit aparell creat per Apple, que permet la rapida transferència de Mp3 des de la computadora. Suporta, depenent del model, gigues de informacion, permetent tenir en un sol aparell mes noi que el palmell de la mà, milers de cançons. El iPod té accessoris addicionals per a connectar-lo al carro usant una freqüència de ràdio.

L'empresa SONY aquesta contraatacando amb un Walkman similar al iPod.

IRC

El IRC, acrònim d'Internet Relay Xat, en anglès, és un sistema de conversa en temps real per a usuaris d'Internet. Per a poder participar solament és necessari disposar d'un programa client de IRC (consulti la secció Clients de IRC) i una connexió a Internet. Tots els servidors s'interconnecten i passen els missatges de l'usuari a tota la xarxa de IRC. Un servidor pot connectar-se a diversos altres servidors i a centenars de clients. La xarxa de IRC és un lloc de reunió virtual on persones de tot el món poden trobar-se i poden "parlar". En IRC hi ha "canals" (sales, llocs virtuals, normalment amb un tema de conversa) per a parlar en grup, o privadament. No hi ha cap restricció en el nombre de persones que poden participar en una discussió donada, o en el nombre de canals que poden crear-se en IRC. La diferència fonamental entre IRC i USENET, és que irc és en temps real, mentre que usenet s'assembla més a una publicació en la qual cada usuari llegix el que han escrit els altres, podent inserir el seu article tot esperant que sigui llegit mes tarda, quan li arribi a la resta de subscriptors.

ISP

Internet Service Provider. Organització que proveïx la connexió de computadores a Internet, ja sigui per línies dedicades o per línies commutades. És una entitat, habitualment amb ànim de lucre, que a més de donar accés a Internet a persones físiques i/o jurídiques, els oferix una sèrie de serveis (hospedaje de pàgines web, consultoria de disseny i implantació de webs i Intranets, etc.). Els factors que s'han de considerar per a triar un proveïdor d'Internet són:

 • Ample de Banda (velocitat oferta pel proveïdor per a transmetre dades). b
 • Tipus de connexió (directa o commutada).
 • Cost per hora, mes o any (tant de la connexió com del registre del correu electrònic en un servidor).
 • Numero d'usuaris per línia disponible.
 • Seguretat (Confiança en l'ètica del proveïdor per a respectar les dades dels usuaris).

Java

Llenguatge de programació que permet executar programes escrits en un llenguatge molt semblant al C++, cridats applets, a través del WWW. Es diferencia d'un CGI en el fet que l'execució és completament realitzada en la computadora client, en lloc del servidor. Java va anar originalment desenvolupat per Sun Microsystems i el seu principal objectiu va ser crear un llenguatge que anés capaç de ser executat d'una forma segura a través d'Internet. Aquesta característica requereix l'eliminació de moltes construccions i usos de C i C++; entre els quals es destaca l'eliminació de punters. Java no pot accedir arbitràriament a adreces de memòria i és un llenguatge compilat en un codi cridat "byte-code". Aquest codi és interpretat "en vol" per l'intèrpret Java.

Javascript

Llenguatge desenvolupat per Netscape i encara que és semblat a Java es diferencia d'ell que els programes estan incorporats en l'arxiu HTML.

Jini

Estàndard de reconeixement automàtic per un PC dels dispositius maquinari a ell connectats i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla. Ho ha desenvolupat l'empresa SUN.

JPEP

Les dades d'una imatge poden ser gravats en diferents formats. El jpg és, sens dubte, el format més popular. El seu gran avantatge és ser un format comprimit, el que li permet ocupar poquísimo espai en la memòria de la càmera o ser enviat amb rapidesa per internet. El seu inconvenient és que aquesta compressió es fa simplificant la informació gràfica de la imatge tant de color com de detall. Si la compressió és molt alta la degradació en la qualitat de la imatge es fa evident a primera vista. Si la compressió és baixa solament s'apreciarà amb grans ampliacions. A més, cada vegada que es guarda la imatge es reprocesa i recomprime, amb la consegüent acumulació de degradacions. Malgrat tot és el format més utilitzat

JPG

Les dades d'una imatge poden ser gravats en diferents formats. El jpg és, sens dubte, el format més popular. El seu gran avantatge és ser un format comprimit, el que li permet ocupar poquísimo espai en la memòria de la càmera o ser enviat amb rapidesa per internet. El seu inconvenient és que aquesta compressió es fa simplificant la informació gràfica de la imatge tant de color com de detall. Si la compressió és molt alta la degradació en la qualitat de la imatge es fa evident a primera vista. Si la compressió és baixa solament s'apreciarà amb grans ampliacions. A més, cada vegada que es guarda la imatge es reprocesa i recomprime, amb la consegüent acumulació de degradacions. Malgrat tot és el format més utilitzat

JSP

Sigles de Java Server Pages o Pàgines de servidor de Java, és la tecnologia per a generar pàgines web de forma dinàmica en el servidor, desenvolupat per Sun Microsystems, basat en scripts que utilitzen una variant del llenguatge java per a construir pàgines HTML en servidors.

Kbps (kilobits per segon)

Unitat de mesura de la velocitat de transmissió per una línia de telecomunicació. Cada kilobit aquesta format per mil bits.

Kermit

Programa que oferix un ambient interactiu on es transfereixen arxius d'un servidor a una computadora connectada via accés commutat i utilitzat principalment per a extreure arxius d'un BBS.

Key

Sèrie de signes prèviament convinguts que serveixen com clau o fórmula per a transmetre missatge secrets o privats.

Keyword

(clau de recerca, paraula clau) Indispensables quan es busca una informació dintre d'algun cercador o quan volem registrar una pàgina en un d'ells.

Kilooctet

Unitat de mesura de la capacitat de transmissió d'una línia de telecomunicació equivalent a mil bytes encara que actualment és usat com 1024 (dues elevat a la 10) bytes.

Lag

Temps transcorregut des que es llança el missatge fins que el destinatari ho rep.

LAN

(Local Area Network) Xarxa d'àrea local. Xarxa de computadores personals situades dintre d'un àrea geogràfica limitada que es compon de servidors, estacions de treball, sistemes operatius de xarxes i un enllaç encarregat de distribuir les comunicacions.

Laptop

Computadora portàtil que pesa aproximadament dues o tres quilograms. Existeixen distints models, des de les notebooks comunes fins a les multimèdia (dotades de parlantes, lectora de Cdroms, monitor color, etc.). Segons la seva capacitat, tenen una autonomia de corrent elèctric de dos a sis hores de durada. Arran de que la tecnologia compacta és bastant cara, aquests equips solen costar pràcticament el doble que els seus parells d'escriptori, comparant sistemes de capacitats equivalents.

LCD

Liquid Crystal Display. Monitor de Cristall Líquid. Els cristalls líquids s'activen per camps elèctrics per a produir la imatge del monitor.

Línia Commutada

(Dial Up) Connexió temporal que s'establix usant un emulador de terminal i un mòdem; en oposició a connexió dedicada o permanent, la qual és establerta entre ordinadors per línia telefònica normal i realitza una connexió de dades a través d'una línia telefònica.

Línia Dedicada

Línia privada que s'utilitza per a connectar xarxes d'àrea local de grandària moderada a un proveïdor de serveis d'Internet i es caracteritza per ser una connexió permanent.

Línies de Subscripció Digital

Tecnologia de transmissió que permet que els fils telefònics de coure convencionals transportin fins a 16 Mbps mitjançant tècniques de compressió. Hi ha diverses modalitats d'aquesta tecnologia, tals com ADSL, HDSL i RADSL, sent la Línia de Subscripció Asimètrica Digital (ADSL) la més utilitzada actualment.

Linux

Versió de lliure distribució del sistema operatiu UNIX el qual té totes les característiques que es poden esperar d'un modern i flexible UNIX. Inclou multitarea real, memòria virtual, llibreries compartides, adreça i maneig propi de memòria i TCP/IP.

El Sistema Operatiu Linux (es pronuncia de la mateixa manera que en l'idioma Espanyol, i no 'lay-nux') va ser creat per Linus Torvalds en 1991 com una alternativa als sistemes Unix de l'època. Inicialment només contava amb les funcions més bàsiques, però amb l'ajuda de col·laboradors al voltant del món va anar cobrant força fins a convertir-se en el que és avui dia: un Sistema Operatiu basat en Unix amb totes les característiques que s'exigeixen en els sistemes comercials.

Linus Torvalds va comprar un sistema basat en i386, el qual portava preinstal·lat el sistema operatiu MS-DOS. Acostumat a treballar amb sistemes operatius Unix, i insatisfet amb els oferiments gratuïts per les seves limitacions i els comercials pels seus elevats preus, va decidir llavors iniciar el projecte que avui s'ha convertit en una autèntica alternativa a altres Sistemes Operatius.

Al conèixer de l'existència del Projecte GNU ? un grup de desenvolupadors de programari que promouen la lliure distribució dels programes font perquè els usuaris mateixos contribueixin amb els seus coneixements per al millorament total del programari ? Linus va decidir també adherir-se i publicar lliurement els programes font del seu Sistema Operatiu. Linux va atreure molts desenvolupadors des d'un principi ? el concepte del 'Open Source Movement' (Moviment per a l'Alliberament dels Programes Font) ha estat un dels majors atractius.

La llibertat de desenvolupament, la proliferació de noves idees i el millorar conceptes ?clàssics? va ser liderat per entusiastes de diferents àrees ? aquells amb experiència en xarxes van contribuir amb les seccions que s'encarreguen de protocols - implementació, mentre que uns altres amb experiència en maneig de memòria van contribuir amb les seccions de Linux que s'encarreguen d'aquesta tasca.

Linus Torvalds té generalment l'última paraula de quina s'incorpora en cada nova versió ? però existeixen distribuïdors que li incorporen disferents aplicacions i eines a un preu raonable, juntament amb detallas lliures i eines d'instal·lació.

Linux és utilitzat en moltes companyies i organitzacions importants. De fet, és l'únic Sistema Operatiu no fabricat per Microsoft que està guanyant considerable terreny en el mercat.

Linux és un Sistema Operatiu dissenyat des d'un principi per a facilitar el seu ús i administració especialment remota. Fins i tot en ambients gràfics, es pot utilitzar un servidor Linux per a executar poderoses aplicacions en terminals barats (fins i tot equips que ja van passar fa molt la seva ?vida útil?, com per exemple Intel Pentium 1, 2, 3).

Listserv (Servidor de Llistes)

Programa que permet la creació i distribució de llistes de correu de manera que la comunicació amb el programa és via correu electrònic. L'avantatge de Listserv enfront de Majordomo es basa que coneixent el nom d'un servidor Listserv és possible obtenir còpia de totes les llistes de correu de tot el món. La comunicació amb Listserv es basa enviant en el cos del missatge (no en el subject) la instrucció desitjada. El servidor mes conegut és listsevt@listserv.net.

Llista de Correu o Distribució (Mailing List)

Llistat d'adreces electròniques utilitzat per a distribuir missatges a un grup de persones i generalment s'utilitza per a discutir sobre un determinat tema. Una llista de distribució pot ser oberta o tancada i pot tenir o no un moderador. Si és oberta significa que qualsevol pot subscriure's a ella; si té un moderador els missatges enviats a la llista per qualsevol subscriptor passen primer per aquell, qui decidirà si distribuir-los o no als altres subscriptors.

Lloc Web

Conjunt de pàgines web que comparteixen un mateix tema i intenció i que generalment es troba en un només servidor. Punt de la xarxa amb una adreça única i al que poden accedir els usuaris per a obtenir informació.

Log Files

Registre de tots els hits que un servidor ha rebut en un període de temps donat el qual pot ser utilitzat per auditors externs per a registrar l'ús del lloc.

Login

Clau d'accés que se li assigna a un usuari amb el propòsit que pugui utilitzar els recursos d'una computadora. El login defineix a l'usuari i ho identifica dintre d'Internet juntament amb l'adreça electrònica de la computadora que utilitza.

Lynx

Visualitzador en manera text del WWW, desenvolupat per la Universitat de Kansas, i és del domini públic per a usos no comercials.

Macintosh

Sèrie de computadores de Apple Computer el sistema operatiu de les quals va ser el primer totalment gràfic i basat en finestres. L'entorn és intuïtiu, eliminant el teclat dels comandos del sistema de manera que a tots els objectes se li assigna una representació gràfica (icones).

MacOS

Sistema operatiu desenvolupat per l'empresa Apple Computer per a la PC Macintosh, aparegut en 1984.

Macro-Virus

Virus que utilitzen la funcion de macros de Word i Excel per exemple. Viatgen en plantilles d'arxius d'aplicació (Word, Excel, etc) i no en arxius binaris, com ho fan els virus tradicionals. No són molt problematicos i existeixen pegats creats per Microsoft per a contrarestar el seu efecte.

Mail

Programa en ambient UNIX per a l'edició lectura i resposta del correu electrònic.

Majordomo

Programa administrador de llistes de correu similar a Listserv el qual, en els servidors de llistes, s'encarrega de realitzar de forma automatitzada funcions de gestió tals com altes i baixes de subscriptors a les mateixes.

Malware

Qualsevol programa l'objectiu del qual sigui causar danys a ordinadors, sistemes o xarxes i, per extensió, als seus usuaris.

Mapa d'Imatge

Gràfic en la web que actua com un hotspot enllaçant les diferents àrees de contingut quan es fa clic sobre les distintes parts de la imatge.

Maquinari

Components físics d'una computadora o d'una xarxa, a diferència dels programes o elements lògics que els fan funcionar.

Màscara de subxarxa

Xifra de 32 bits que especifica els bits d'una adreça IP que correspon a una xarxa i a una subxarxa. Les adreces de bits no cobertes per la màscara corresponen a la part del host. També cridat màscara d'adreça.

Megabits per Segundo (Mbps)

Unitat de mesura de la capacitat de transmissió per una línia de telecomunicació on cada megabit està format per 1.048.576 bits.

Microprocessador (Xip)

Circuit integrat en un suport de silici el qual està format per transistors i altres elements electrònics miniaturitzats. És un dels elements essencials d'un ordinador.

Microsoft

Companyia creadora dels sistemes operatius Windows 95, 98, NT, 2000, XP; dels controls Activi X, i del navegador IE de WWW entre altres recursos. Fundat per Bill Gates. www.microsoft.com

mIRC

Popular programa shareware per a Windows, usat per a accesar i usar IRC.

Mirror (Mirall)

Terme utilitzat en Internet per a fer referència a un servidor FTP, pàgina web o qualsevol altre recurs el contingut del qual és una còpia exacta d'un altre. Aquests mirrors es realitzen automàticament i en una freqüència determinada de manera que pretenen tenir una còpia exacta del lloc del que fan mirror.

Mirroring

Acció de duplicar o replicar un lloc web.

Missatgeria Instantània

Sistema d'intercanvi de missatges escrits en temps real a través de la xarxa. S'usen programes com ICQ, Trillian o MSN Messenger, per esmentar alguns.

MNP5

Protocol de comprensió de dades que pot millorar l'enllaç de dades via mòdem fins a un 200%.

Mòdem

Equip utilitzat per a adequar els senyals digitals d'una computadora a una línia telefònica o a una xarxa digital de serveis integrats (ISDN), mitjançant un processos denominats modulació (per a transmetre informació) i demodulación (per a rebre informació). La velocitat màxima que pot arribar a un mòdem per a línia telefònica és de 33 kBps, no obstant això els més comercials actualment són els de 28 kBps. Un mòdem ha de complir amb els estàndards de MNP5 i V42.bis per a considerar la seva adquisició. Els mòdems poden ser en interns (els quals es col·loquen en una ranura de la computadora) i en externs (que es connecten a un port serial de la computadora).

Moderador

Persona amb la responsabilitat de moderar llistes de correu i grups de notícies de manera que prenen la decisió sobre els missatges de correu electrònic que poden incorporar-se a aquests grups i llistes.

Motherboard

Placa base. Coneguda en Espanyol com "Targeta Mare" o "Placa Mare", és una targeta de circuits sobre la qual van muntats els components electrònics principals d'una microcomputadora.

MP3

Estàndard MPEG derivat de compressió solament d'àudio (MPEG-1, capa 3). Molt eficaç, és capaç d'oferir gran qualitat amb una relacion de compresion de 12 a 1.

MPEG

Sistema de compressió de vídeo que permet la codificació digital d'imatges en moviment.

MPEG-4

MPEG-4 és un algorisme de compressió de videos i gràfiques, basat en la tecnologia MPEG-1, MPEG-2 i Apple Quick Estafi. Els arxius MPEG-4 basats en 'wavelet' són mes nois que JPEG o Quicktime, per tant són usats per a transmetre video i imagenes amb menys ample de banda, poden barrejar video amb text, graficas, i capes d'animació 2D i 3D. El format MPEG-4 s'estandarditzo a l'octubre de 1998 en el document ISO/IEC #14496.

MS-DOS

Sistema operatiu de Microsoft pertanyent a la família DUES. S'utilitzen els comandos per a treballar en ell i és molt difós com SOTA bàsic.

MSN Messenger

Programa de Comunicació Instantània de l'empresa Microsoft.

MTA - Message Transport Agent

Programes que s'encarreguen de distribuir els missatges generats en el sistema. El més popular és "sendmail", distribuït amb sistemes UNIX.

Multidifusió

Mètode de difusió d'informació en viu que permet que aquesta pugui ser rebuda per múltiples nodes de la xarxa i, per tant, per múltiples usuaris.

Multimèdia

Informació digitalitzada que combina text, gràfics, imatge fixa i en moviment; i so.

MySQL

My SQL és un dels Sistemes Gestors de Bases de dades més populars. Ho manté l'empresa sueca MySql AB sota la llicència GPL (GNU Public License); pot utilitzar-se gratuïtament i el seu codi font està disponible.

La seva enginyosa arquitectura ho fa extremadament ràpid i fàcil de personalitzar. L'extensiva reutilización del codi dintre del programari i una aproximació minimalística per a produir característiques altament funcionals, ha donat lloc a un sistema d'administració de base de dades d'alta velocitat, compactació, estabilitat i facilitat de desplegament. L'exclusiva separació del core server del manejador de taules, permet funcionar a MyQSL sota control estricte de transaccions o amb accés a disc no transaccional ultrarrápido.

Napster

Programa creat a la fi dels anys noranta per l'estudiant Shawn Fanning el qual permitia als usuaris d'Internet la recerca i descàrrega de peces musicals en format mp3. Va tenir gran pressió per part d'artistes i cases disqueras, entre uns altres, que acusaven a Napster de promoure la pirateria i infringir en la propietat intel·lectual. Napster va haver de canviar el seu format, i actualment ven música descargable des del lloc, www.napster.com. Aquesta en el glossari perquè vam considerar que Napster va jugar un paper important en la "massificació" del mp3, la qual cosa ha creat avui dia un mercat possible per a productes com el ipod.

Navegació per la Xarxa (Net Surf)

Activitat donada fonamentalment en l'aplicació WWW que busca explorar l'Internet a la recerca d'informació nova o útil o, simplement, com un entreteniment més.

Navegador

Aplicació per a visualitzar tot tipus d'informació i navegar pel ciberespai que conten amb funcionalitats plenament multimèdia. Com exemple de navegadors tenim Internet Explorer i Netscape. Aquests programes poden també actualitzar-se a les seves últimes versions de forma gratuïta.

NCSA

Centre Nacional d'Aplicacions de Supercómputo (National Center for Supercomputing Applications). Desenvolupadors del visualitzador Mosaic per al World Wide Web. Localitzat en. http://www.ncsa.uiuc.edu/

Negoci Electrònic

Qualsevol tipus d'activitat empresarial realitzada a través de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions.

Netscape Navigator

Visualitzador per al WWW en les següents plataformes X-Windows (UNIX), Macintosh i Windows.

Network Computer

Màquina de computació l'objectiu exclusiu de la qual és el de connectar-se a la xarxa i que per tant incorpora únicament els recursos maquinari i programari necessaris per a tal fi. És capaç de sintonitzar canals de TV i Internet a través d'un mòdem i utilitzant el WWW. S'espera que la seva utilització s'estengui més en el futur conforme vagin augmentant les prestacions i es redueixi el seu preu. També és cridada NET PC, Web PC i Web TV.

Networking

Terme utilitzat per a referir-se a les xarxes de telecomunicacions en general.

News

Forma habitual de denominar el sistema de llistes de correu mantingudes per la xarxa Usenet.

NIC

Sigles de Network Information Center (Centre d'Informació de la Xarxa) -- El NIC (Network Information Center) és l'autoritat que delega els noms de domini a qui els sol·liciten. Cada país en el món (o pròpiament dit cada Top-Level Domain o TLD) compte amb una autoritat que registra els noms sota la seva jurisdicció. Per autoritat no ens referim a una dependència d'un govern, molts NIC´s en el món són operats per universitats o companyies privades. En altres paraules, el NIC és qui s'encarrega de registrar els dominis d'un país.

NIS

Network Information Service (Servei de Informacion en la Xarxa) - Servei utilitzat per administradors UNIX amb l'objectiu de gestionar bases de dades distribuïdes en una xarxa.

NOC

Centre d'Operacions de la Xarxa (Network Operation Center). És un grup responsable de l'operació diària de la xarxa. Cada proveïdor de serveis té el seu propi NOC; pel que és important saber a com cridar en cas d'Emergència.

Node

Cadascuna de les computadores individuals o altres dispositius de la xarxa.

Nom Uniforme de Recurs

Sistema d'identificació de recursos l'objectiu dels quals és complementar l'URL. El sistema URN estaria basat més en el recurs en si (contingut, característiques) que en el lloc en el qual es troba el recurs com succeïx actualment.

Nombre de Sistema Autònom

Grup de Routers i xarxes controlats per una única autoritat administrativa.

Notebook

Computadora portàtil que pesa aproximadament dues o tres quilograms. Existeixen distints models, des de les notebooks comunes fins a les multimèdia (dotades d'altaveus, lectora de Cdroms, monitor color, etc.). Segons la seva capacitat, tenen una autonomia de corrent elèctric de dos a sis hores de durada. Arran de que la tecnologia compacta és bastant cara, aquests equips solen costar pràcticament el doble que els seus parells d'escriptori, comparant sistemes de capacitats equivalents.

OCR

Reconeixement òptic de caràcters, tecnologia que permet llegir un document imprès i transformar-lo en un text digital (en general amb un scanner) per a treballar en una computadora. Desenvolupada en els anys 70 per Raymond Kurzweil.

Octet

Terme utilitzat per a referir-se als vuit bits que conformen un byte. No obstant això, aquest terme s'usa de vegades en comptes de byte en la terminologia de xarxes perquè alguns sistemes tenen bytes que no estan formats per 8 bits.

OEM

Original Equipment Manufacturer (Manufactura d'Equip Original) Empresa que compra un producte a un fabricant i ho integra en un producte propi. Per exemple, tots els fabricants que inclouen un Pentium en el seu equip actuen com OEM.

Of line

L'oposat a on line, fora de connexió.

On line

En línia o en temps real. Processament de dades en el moment que es desenvolupa una acció (com obtenció de senyals, comunicació per mòdem, etc.). Significa que un programa adquireix i/o calcula dades i mostra els resultats en forma simultània en valors numèrics i/o gràfics i/o sons.

Operador del Sistema

Persona responsable del funcionament d'un sistema o d'una xarxa, comunament denominat Sysop.

Operadors Booleans

Operadors lògics que permeten realitzar recerques complexes. Cada eina de recerca té distints operadors, encara que existeixen uns quants que tracten de ser universals com el AND (I), el OR (o), i el NOT (no). La majoria de les vegades es pot trobar els operadors que utilitzen una eina de recerca en l'opció tips. A continuació s'esmenten alguns exemple de com s'utilitzen els operadors booleans en el cercador Exciti: Tots els operadors lògics haurien d'haurien d'anar amb majúscules (AND, OR, NOT, etc) Per a buscar per exemple les referències de la pel·lícula La Guerra de les Galàxies es pot utilitzar la següent pregunta star AND wars AND movie La busqueda de paraules compostes es farà utilitzant la primera lletra com majúscula. Exemple NFL Quaterbacks.

Oracle

Llenguatge de programació especialitzat en l'elaboració de bases de dades.

Organització World Wide Web

Organització dedicada al desenvolupament i implementació de nous estàndards per al WWW.

OSI

Interconnexió de Sistemes Oberts (Open Systems Interconnect). És el protocol en el qual es dóna suport Internet. Establix la manera com es realitza la comunicació entre dues computadores a traves de set capes: Física, Dades, Xarxa, Transport, Sessió, Presentació i Aplicació.

Overture

Anomenat anteriorment GoTo.com, Overture va anar una de les empreses pioneres en recerques comercials a través d'Internet. Vincula l'interès dels consumidors amb una cartera d'anunciants actius que paguen perquè les seves empreses apareguin en les llistes de resultats dels principals motors de recerca. Aquesta empresa va ser fundada al setembre de 1997. Des de llavors ha vingut desenvolupant una estratègia molt agressiva en el mercat publicitari online sent el pioner en el llançament en el mercat nord-americà del pagament per posicionament en els cercadors.

Pàgina Web

Resultat en hipertexto o hipermedia que proporciona un navegador del WWW després d'obtenir la informació sol·licitada. El seu contingut pot anar des d'un text curt a un voluminós conjunt de textos, gràfics estàtics o en moviment, so, etc. Algunes vegades el citat terme és utilitzat incorrectament en ordre de designar el contingut global d'un lloc web, quan en aquest cas hauria d'hauria de dir-se "lloc web".

Palmtop

De l'anglès, palmell de la mà. Petita computadora que es controla sense teclat, per mitjà de pantalla tàctil i a més d'altres funcions, permet la connexió amb Internet.

PAP

(Password Authentication Protocol) Protocol d'Autenticació per Password. Protocol que permet al sistema verificar la identitat de l'altre punt de la connexió mitjançant una contrasenya.

Paquet

Unitat de dades que s'envia a través d'una xarxa la qual es compon d'un conjunt de bits que viatgen junts. En Internet la informació transmesa és dividida en paquets que es reagrupen per a ser rebuts en la seva destinació.

Parell Trenat

Dispositiu semblant al cable telefònic el qual conté una major quantitat de cables. És el mitjà físic pel qual poden connectar-se diverses computadores.

Password

Codi utilitzat per a accesar un sistema restringit. Poden contenir caràcters alfanumèrics i fins i tot alguns altres símbols.

PCMCIA

Targeta estandarditzada d'expansió, de la grandària d'una targeta de crèdit, utilitzada en ordinadors personals. En telecomunicacions, un dels seus principals usos és la transmissió de missatges, dades i faxos a través de computadores portàtils i telèfons mòbils.

PDA

Personal Digital Assitant (Assistent Digital Personal) - Ordinador de petita grandària la principal funció de la qual era, en principi, mantenir una agenda electrònica. No obstant això, cada vegada més es va confonent amb els ordinadors de mà i de palmell.

PDC

(Personal Digital Cel·lular). Cel·lular Digital Personal. Estàndard japonès per a la telefonia mòbil digital en les bandes de 800 MHz i 1500 MHz.

PDF

Portable Document Format (Format de Document Portable) -- Format gràfic creat per l'empresa Adobi el qual reproduïx qualsevol tipus de document en forma digital idèntica, facsímil, permetent així la distribució electrònica dels mateixos a través de la xarxa en forma d'arxius PDF. El programa gratuït Acrobat Reader, d'Atovó, permet la visualització dels mateixos.

Peer-to-Peer

Comunicació bilateral exclusiva entre dues persones a través d'Internet per a l'intercanvi d'informació en general i d'arxius en particular (Napster).

Per a

Línia que componen la capçalera d'un missatge de correu electrònic la finalitat del qual és designar al destinatari o destinataris principals d'aquest missatge.

PERL

Practical Extraction and Report Language -- Llenguatge de programació molt utilitzat per a l'elaboració d'aplicacions CGI, principalment per a realitzar consultes a bases de dades com Oracle, SQL-Server, SyBase, etc, o a eines locals com WAIS. Perl és un llenguatge per a manipular textos, arxius i processos, proporciona una forma fàcil i llegible per a realitzar treballs que normalment es realitzarien en C o en un shell. Perl va néixer i s'ha difós sota el sistema operatiu UNIX, encara que existeix per a altres plataformes. Perl va ser desenvolupat per Larry Wall, i està distribuït lliurement sota la filosofia de la GNU.

Petabyte

Unitat de mesura de la capacitat de memòria i de dispositius d'emmagatzematge informàtic (disquet, disc dur, CDROM, DVD, etc.). Un PB correspon a 1.024 bilions (2^50) de bytes. Encara no s'han desenvolupat memòries ni dispositius d'emmagatzematge d'aquesta capacitat.

PGP

Pretty Good Privacy - Privadesa Bastant Bona. Conegut programa de lliure distribució, escrit per Phil Zimmermann, el qual impedeix, mitjançant tècniques de criptografia, que arxius i missatges de correu electrònic puguin ser llegits per uns altres. La seva finalitat és protegir la informació distribuïda a través d'Internet mitjançant l'ús de criptografia de clau pública, així com facilitar l'autenticació de documents gràcies a signatures digitals.

Pharming

Es denomina Pharming a l'acte d'explotar una vulnerabilitat en el programari d'un servidor de DNS, que permet que una persona es "ensenyoreixi" del domini d'un website, per exemple, i redirigeixi el trafico cap a altre lloc.

Phishing

"Phishing" (pronunciat com "fishing", "pescar" en anglès) es refereix a comunicacions fraudulentes dissenyades per a induir als consumidors a divulgar informació personal, financera o sobre el seu compte, incloent nom d'usuari i contrasenya, informació sobre targetes de crèdit, entre uns altres. El correu electrònic comunament és utilitzat com una eina de "phishing" a causa de el seu baix cost, major anonimat per a qui ho envia, l'habilitat d'arribar a instantàniament a un grup gran d'usuaris, i el potencial de sol·licitar una resposta immediata. No obstant això, els estafadores també han usat finestres "pop-up", correu directe i cridades telefòniques. Aquest tipus de correus electrònics generalment semblen provenir d'institucions financeres, companyies d'assegurances o minoristes legítims.

Tècniques tals com una adreça "De" o "From" falsa, l'ús de logotips aparentment autèntics d'institucions financeres, o gràfics i lligues a llocs, solen ser usats per a enganyar als clients i fer-los creure que estan tractant amb una comanda legítima sobre la seva informació personal. Aquests correus electrònics fraudulents usualment creen un fals sentit d'urgència destinat a provocar que el destinatari prengui una acció immediata; per exemple, freqüentment conviden als destinataris a validar o actualitzar informació del seu compte, o a portar a terme una cancel·lació.

Photoshop

Programa fet per Atovó per a disseny i maneig de gràfiques.

PHP

(Hypertext Preprocessor) Llenguatge de script dissenyat per a la creació de pàgines web actives (similars a ".ASP" en el món MS Windows), molt popular en entorns Unix, encara que existeix també versió per a sistemes Microsoft. Concebut en el tercer trimestre de 1994 per Rasmus Lerdorf, és usat principalment per a la programació de CGIs per a pàgines web, destaca per la seva capacitat de ser embegut en el codi HTML. Aquesta pàgina, per exemple, aquesta programada en PHP sota un sistema operatiu Linux.

Phracker

Pirata informàtic especialitzat a utilitzar les xarxes telefòniques per a accedir a sistemes aliens o sovint solament per a evitar pagar les factures telefòniques.

PIN

Sigles de Personal Identification Number (Numero d'Identificació Personal) -- Nombre secret associat a una persona o usuari d'un servei mitjançant el qual s'accedeix al mateix i podria dir-se que és una contrasenya numèrica.

PINE

Programa de correu electrònic organitzat per mitjà de menús mitjançant els quals es poden llegir, enviar i administrar missatges electrònics.

Ping

Packet Internet Groper. Sense cap dubte en una xarxa el comando que més es pot arribar a utilitzar és ping. Aquest comando s'utilitza per a comprovar si una determinada interfície de xarxa, de la nostra computadora o d'una altra, es troba activa. La seva funció més habitual és simplement verificar si una màquina està encesa. El que s'està fent en realitat és manar paquets del tipus ``tiro request'', i per als quals es retornen són del tipus ``tiro reply''.

Píxel

Unitat de mesura relacionada a l'àrea ocupada per un banner en una pàgina web.

PKI

Infraestructura de Clau Pública. Procediment criptogràfic que utilitza dues claus, una pública i altra privada; la primera per a xifrar i la segona per a desxifrar. S'utilitza en Internet, que és una xarxa pública no segura, per a protegir aquelles comunicacions la confidencialitat de les quals es desitja garantir (exemple transaccions comercials o bancàries).

Placa base

La placa base, placa mare o targeta mare (en anglès motherboard) és la targeta de circuits impresos que conté, normalment: el microprocessador, circuits electrònics de suport, ranures per a connectar part o tota la RAM del sistema, la ROM i ranures especials (slots) que permeten la connexió de targetes adaptadores addicionals.

Aquestes targetes solen realitzar funcions de control de perifèrics tals com monitors, impressores, unitats de disc, etc. Es denomina placa base a un circuit elèctric amb capacitat de relacionar microprocessador, memòria RAM i dispositius d'entrada sortida sobre una targeta de circuit imprès. Es dissenya bàsicament per a realitzar tasques específiques vitals per al funcionament de l'ordinador, com per exemple les de:

 • Connexió física.
 • Administració, control i distribució d'energia elèctrica.
 • Comunicació de dades.
 • Temporització.
 • Sincronisme.
 • Control i monitoreig.

Plug and Play

Característica del sistema operatiu d'un PC en ordre de reconèixer els dispositius maquinari a ell connectats i posar-los en funcionament de forma ràpida i senzilla. Aquesta capacitat es va popularitzar a partir de l'aparició del sistema operatiu Windows 95 de Microsoft, que la incorporava.

Plugins

Programes que s'agreguen a un navegador del WWW els quals realitzen funcions determinades. Produïxen la visualització d'arxius multimèdia i donen suport a arxius gràfics no estàndards amb el visualitzador.

PNG

El PNG, Gràfics Portàtils de Xarxa (Portable Network Graphics) és un format d'imatges gràfiques comprimides. El format GIF està patentat per Compuserve (actualment propietat de America Online), i el seu ús en programes de maneig d'imatges involucra la sol·licitud de llicències i altres consideracions legals. (Els usuaris de la Xarxa poden crear, veure i enviar imatges GIF lliurement, però no poden desenvolupar programes que les generin o tractin sense un acord amb Compuserve.) El format PNG, d'altra banda, va ser desenvolupat per un comitè d'Internet expressament per a estar lliure de patents. Proporciona diversos avantatges sobre el format GIF. Com un GIF, un arxiu PNG està comprimit de manera que no perdi informació (la qual cosa significa que tota la informació de la imatge queda restaurada quan l'arxiu es descomprimeix per a veure'l). L'arxiu PNG no pretén reemplaçar al format JPEG, que si és "de pèrdua", però permet al seu creador negociar entre la grandària de l'arxiu i la qualitat de la imatge quan es comprimeix la imatge. Comunament, una imatge en un arxiu PNG pot estar comprimida d'un 10 a un 30% més que en format GIF.

Pont

Dispositius que tenen usos definits com interconnectar segments de xarxa a través de mitjans físics diferents (és usual veure ponts entre un cable coaxial i altre de fibra òptica). A més, poden adaptar diferents protocols de baix nivell (capa d'enllaç de dades i física de model OSI).

POP

Post Office Protocol (Protocol d'Oficina de Correus). Programa client que es comunica amb el servidor de manera que identifica la presència de nous missatges, sol·licita l'entre dels mateixos i utilitza al servidor com oficina despachadora de correu electrònic quan l'usuari envia una carta. Els missatges enviats a l'aplicació client són immediatament eliminats del servidor, no obstant això, poden ometre aquest pas. L'última versió, POP3, és la més utilitzada.

Pop-Up

Format publicitari el qual consisteix en una finestra flotant desplegada en pantalla, sobre la pàgina visitada, al com s'ha de fer clic en alguna part de la mateixa. L'ús excessiu dels "pop-ups" ha creat un nínxol en el mercat, amb el llançament de programes "Pop-Up Stoppers", que permeten a l'usuari escollir cuales obrir i cuales no.

Port

Nombre que apareix després d'un nom de domini en una URL. Aquest nombre va precedit del signe (dos punts). Canal d'entrada/sortida d'una computadora.

Portal

Lloc web l'objectiu del qual és oferir a l'usuari, de forma fàcil i integrada, l'accés a una sèrie de recursos i de serveis, entre els quals solen trobar-se cercadors, fòrums, compra electrònica, etc.

Postmaster

Administrador de Correus. Persona responsable de solucionar problemes en el correu electrònic, respondre a preguntes sobre usuaris així com altres assumptes d'una determinada instal·lació.

Programa (Programari)

Conjunt d'instruccions escrites en un determinat llenguatge (COBOL, C+) que dirigeixen a un ordinador per a l'execució d'una sèrie d'operacions, amb l'objectiu de resoldre un problema que s'ha definit prèviament.

Programari

Conjunt de programes, documents, processaments i rutines associades amb l'operació d'un sistema de computadores, és a dir, la part intangible o lògica d'una computadora.

Programari Lliure

Programes desenvolupats i distribuïts segons la filosofia de donar a l'usuari la llibertat d'executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar aquests programa (Linux és un exemple d'aquesta filosofia). El programari lliure no és sempre programari gratuït (equivocació bastant habitual que té el seu origen que la paraula anglesa free significa tant "lliure" com "gratuït").

Protocol

Descripció formal de formats de missatge i de regles que dos ordinadors han de seguir per a intercanviar aquests missatges. Un protocol pot descriure detalls de baix nivell de les interfícies màquina a màquina o intercanvis d'alt nivell entre programes d'assignació de recursos.

Protocol Punt a punt (PPP)

Implementació del protocol TCP/IP per línies serials (com en el cas del mòdem). És mes recent i complex que ESLIP.

Proxy

Servidor especial encarregat, entre altres coses, de centralitzar el tràfic entre Internet i una xarxa privada, de manera que evita que cadascuna de les màquines de la xarxa interior hagi de disposar necessàriament d'una connexió directa a la xarxa. Al mateix temps conté mecanismes de seguretat (firewall o tallafocs) els quals impedeixen accessos no autoritzats des de l'exterior cap a la xarxa privada. També se li coneix com servidor cache.

Qmail

Popular programa utilitzat generalment en entorn Linux, per a manejar els emails d'un servidor. Competeix amb Sendmail.

Queue

Conjunt de paquets tot esperant ser processats.

Quick Cam

Càmera de video digital que es connecta al port paral·lel de la computadora i permet la realització d'una video conferencia utilitzant l'Internet.

Quicktime

Format popular de video el qual pot desplegar pel·lícules, so i panorames evolupants de manera que els objectes poden girar en la pantalla.

Quicktime VR

Els panorames 360º es realitzen amb aquesta tecnologia, ensamblant imatges estàtiques perquè l'usuari pugui rotarlas al seu gust. Per a veure aquests panorames, és necessari tenir instal·lat el plug-in Quick Estafi.

QWERTY

QWERTY vol dir la successió de lletres QWERTY, que és el començament de la fila superior de lletres del teclat d'un computadora, més comuna. Un teclat QWERTY és, per tant, el tipus de teclat que tenim en els nostres equips.

RAM

RAM és l'acrònim anglès de Random Access Memory (memòria d'accés aleatori).

Es tracta d'una memòria de semiconductor en la qual es pot tant llegir com escriure. És una memòria volàtil, és a dir, perd el seu contingut al desconnectar l'energia elèctrica. S'utilitza normalment com memòria temporal per a emmagatzemar resultats intermedis i dades similars no permanents.

La seva denominació sorgeix en contraposició a les denominades memòries d'accés seqüencial. Degut al fet que en els començaments de la computació les memòries principals (o primàries) dels ordinadors eren sempre de tipus RAM i les memòries secundàries (o massives) eren d'accés seqüencial (cintes o targetes perforades), és freqüent que es parli de memòria RAM per a fer referència a la memòria principal d'un ordinador.

En aquestes memòries s'accedeix a cada cel·la (generalment es direcciona a nivell de bytes) mitjançant un cablejat intern, és a dir, cada byte té un camí prefixat per a entrar i sortir, a diferència d'altres tipus d'emmagatzematge, en les quals hi ha un cap "lectograbador" que ha de situar-se en la posició desitjada abans de llegir la dada desitjada.

Es diuen "d'accés aleatori" perquè els diferents accessos són independents entre si. Per exemple: si un disc rígid ha de fer dos accessos consecutius a sectors allunyats físicament entre si, es perd un temps a moure el cap fins a la pista desitjada (o esperar que el sector passi per sota, si ambdós estan en la mateixa pista), temps que no es perd en la RAM.

Les RAMs es divideixen en estàtiques i dinàmiques. Una memòria RAM estàtica manté el seu contingut inalterat mentre estigui alimentada. La informació continguda en una memòria RAM dinàmica es degrada amb el temps, arribant aquesta a desaparèixer, a pesar d'estar alimentada. Per a evitar-lo cal restaurar la informació continguda en les seves cel·les a intervals regulars, operació denominada refresc.

Les memòries s'agrupen en mòduls, que es connecten a la placa base de l'ordinador. Segons els tipus de connectors que duguin els mòduls, es classifiquen en Mòduls SIMM (Single Inline Memory Module), amb 30 o 72 contactes, i mòduls DIMM (Dual Inline Memory Module), amb 168 contactes.

Rastrejador de Paquets Internet

Programa utilitzat per a comprovar si un Host està disponible degut al fet que envia paquets de control per a comprovar si dita host està actiu i els retorna.

Rastrejador de Seguretat d'Internet (ISS)

Programa que busca punts vulnerables de la xarxa en relació amb la seguretat.

Ratolí (Mouse)

Dispositiu electrònic de petita grandària operable amb la mà i mitjançant el qual es poden donar instruccions la computaora, perquè porti a terme una determinada acció.

Real Àudio

Programa desenvolupat per l'empresa nord-americana RealNetworks el qual permet als usuaris de la WWW escoltar arxius multimèdia (àudio i video, o solament àudio) en temps real (o gairebé real depenent del temps de resposta).

Realitat Virtual

Terme futurista el qual pretén descriure la interacció dels éssers humans en mons virtuals o simulats creats per programes com el VMRL.

Rebot

Situació en la qual un missatge de correu electrònic és retornat a causa de un error en el lliurament al destinatari. Generalment es presenta quan l'adreça del destinatari és inexistent, està mal escrita; o el servidor que rep els missatges del destinatari no està connectat a l'Internet.

W3C

Consorci W3. Organització apadrinada pel MIT i el CERN el propòsit del qual és l'establiment dels estàndards relacionats al WWW. Va ser promoguda pel creador del WWW, Tim Berners-Llegix.
 

WAN

(Wide Area Network, Xarxa d'Àrea Àmplia). Xarxa de computadores connectades entre si en un àrea geogràfica relativament extensa. Aquest tipus de xarxes solen ser públiques, és a dir, compartides per molts usuaris.

WAP

Wireless Application Protocol - Protocol d'Aplicació de Telefonia Sense fil.
Protocol que permet als usuaris de telèfons mòbils l'accés a servidors web especialitzats, visualitzant la informació en el visor del telèfon.


Warez

Còpies pirates dels programes. Versions de programari protegit a les quals s'ha retirat fraudulentament la protecció.


wav

Extensió de tipus de format de so. Grandària variable que depèn de si és de 8 o 16 bits, si és so estèreo o mico, etc.


Wavelet

Funcion matematica usada en la compresion de imagenes i processament de senyal digital. El transformador wavelet permet deconstruir imagenes o altres senyals en una superposició de wavelets. Això es pot usar com punt d'inici per a estratègies de compressió (per exemple, MPEG-4), que proveïxen una version comprimida de bona qualitat, d'una imatge que consumeix una cambra de l'espai d'un jpeg.


Web Hosting

El servei de Web Hosting consisteix en l'emmagatzematge de dades, aplicacions o informació dintre de servidors dissenyats per a portar a terme aquesta tasca. Els servidors al seu torn es troben dintre d'un edifici denominat IDC. PanamaCOM oferix els beneficis de contar amb una infraestructura per a allotjar i administrar de forma remota des d'un lloc web fins a una aplicació complexa d'ús crític.

Web site

Conjunt de pàgines web que comparteixen un mateix tema i intenció i que generalment es troba en un només servidor. Punt de la xarxa amb una adreça única i al que poden accedir els usuaris per a obtenir informació.


Webcam

Càmera Web. Càmera de video les imatges de la qual, bé en directe bé en diferit, són difoses per Internet des d'un lloc web.


Webmail

Servei que permet gestionar el correu electrònic des d'un lloc web el qual és de gran utilitat per a persones que han de desplaçar-se amb freqüència i ho oferixen habitualment els proveïdors d'accés a Internet. Entre els més utilitzats estan www.hotmail.com i www.yahoo.com


Webmaster

Administrador de Web - Persona responsable de la gestió i manteniment d'un servidor web, principalment des del punt de vista tècnic; pel que no ha de ser confós amb un editor de web.


Webring

Conjunt de llocs web, normalment dedicats a un tema específic, que l'usuari pot recórrer.


WHOIS

Programa que permet als usuaris fer recerques en una base de dades sobre persones i altres entitats d'Internet, tals com dominis, xarxes i sistemes centrals.


Windows

Sistema operatiu desenvolupat per l'empresa Microsoft les diverses versions de la qual (3.1, 95, 98, NT, 2000, XP, Em) dominen de forma aclaparant el mercat de les computadores personals, encara que no es pot dir el mateix del mercat de xarxes corporatives.


WML

Wireless Markup Language. Llenguatge en el qual s'escriuen les pàgines que apareixen en les pantalles dels telèfons mòbils i els assistents personals digitals (PDAs) dotats de tecnologia WAP. És una versió reduïda del llenguatge HTML que facilita la connexió a Internet de dites dispositives.


Worm

Programa informàtic que es autoduplica i autopropaga. En contrast amb els virus, els cucs solen estar especialment escrits per a xarxes. Els cucs de xarxes van ser definits per primera vegada per Shoch & Hupp, de Xerox, en la revista ACM Communications (Març 1982). El primer cuc famós d'Internet va aparèixer al novembre de 1988 i es va propagar per si solament a més de 6.000 sistemes al llarg d'Internet.


WYSIWYG

(acronimo de l'anglès What you see is what you get, en espanyol El que veus és el que tens). Tècnica que oferix la reproducció exacta en pantalla d'un text tal com apareixeria imprès en paper. Per exemple, Microsoft Word és un processador de paraules wysiwyg.

Yahoo

Cercador/Directori d'Internet. Yahoo! aquesta ordenat per categories. Aquest treball ho fan editors humans, i en general el numero de pàgines indexades no és major que altres cercadors. El motor de recerca que usa Yahoo és Inktomi, per a complementar el seu directori. Va ser un dels primers cercadors en Internet, i segueix sent un dels més populars, encara que ja menys usat que Google. www.yahoo.com
 

Ytalk

Programa en ambient UNIX similar al IRC que permet la comunicació en temps real entre diversos usuaris.

ZIP

Això es refereix a l'acció de comprimir en un sol arxiu a un grup d'arxius que en general es comprimeixen també perquè ocupin el menor espai possible en la nostra computadora i minori el temps que es transmeten a través d'Internet. Dintre de les aplicacions més utilitzades d'aquest tipus tenim el PKZIP, WinZIP, NetZIP, etc. El resultat final és un arxiu únic amb extensió ".zip" el qual per a poder llegir hem de revertir el procés, o sigui descomprimir-lo utilitzant els mateixos programes.

Zmodem

Protocol utilitzat per a transferir arxius d'un servidor a una computadora connectada via mòdem, el qual és principalment usat per a extreure arxius d'un BBS. Más ràpid que Xmodem.Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Següent)
  TOTES