Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  48  (Següent)
  TOTES

C

Copyright (Dret de Còpia)

Dret que té qualsevol autor (inclòs l'autor d'un programa informàtic), sobre totes i cadascuna de les seves obres de manera que podrà decidir en quines condicions han de ser reproduïdes i distribuïdes. Encara que aquest dret és legalment irrenunciable, el mateix pot ser exercit de forma tan restrictiva o tan generosa com l'autor decideixi. El símbol d'aquest dret és ©.

Correu Electrònic (e-mail)

L'e-mail, o correu electrònic, és un dels serveis més usats en Internet, que permet l'intercanvi de missatges entre les persones connectades a la xarxa de manera similar al correu tradicional. Utilitza el protocol de comunicació TCP/IP. Bàsicament és un servei que ens permet enviar missatges a altres persones d'una forma ràpida, barata i còmoda. Gràcies a l'aparició d'aplicacions de correu electrònic per a PC's i Mac's és possible intercanviar no només missatges personals, sinó també tot tipus d'arxius, el que facilita el treball en grup a distància. És un dels mitjans de comunicació de més ràpid creixement en la història de la humanitat.

Cos del Missatge

Part del missatge de correu electrònic que conté el text que es desitja enviar al destinatari.

Cost per Clic (CPC)

Fórmula publicitària mitjançant la qual l'anunciant paga en funció de les vegades que s'enllacen les pàgines del citat anunciant a través de la pulsació d'un banner que apareix en una pàgina web.

Cost per Mil Impressions (CPM)

Preu pagat per un anunciant perquè en un determinat lloc es desplegui el seu banner mil vegades.

CPU

Es diu CPU (sigles de Central Processing Unit) o Unitat Central de Procés (UCP) a la unitat on s'executen les instruccions dels programes i es controla el funcionament dels diferents components de l'ordinador. Sol estar integrada en un xip denominat microprocessador.

És el cor de tot ordinador, i és un microxip o Microprocessador amb una alta escala d'integració que permet que milions de transistors estiguin en el seu interior. Tots aquests milions de transistors formen una sèrie de circuits lògics que permet executar una determinada varietat d'instruccions bàsiques.

La CPU està formada per: registres, la Unitat de control, la Unitat aritmètic-lògica, i depenent del processador, una unitat en coma flotant.

Cada fabricant de microprocessadors tindrà les seves pròpies famílies d'aquests, i cada família el seu propi conjunt d'instruccions. De fet, cada model concret tindrà el seu propi conjunt, ja que en cada model es tendeix a augmentar el conjunt de les instruccions que tingués el model anterior.

El microprocessador secciona en diverses fases d'execució la realització de cada instrucció:

  • Fetch, lectura de la instrucció des de la memòria principal,
  • Descodificació de la instrucció, és a dir, determinar que instrucció és i per tant que s'ha de fer,
  • Fetch de les dades necessàries per a la realització de l'operació,
  • Execució,
  • Escriptura dels resultats en la memòria principal,

Aquestes fases es realitzen en un cicle de CPU. La durada física d'aquests cicles ve determinada per la freqüència de rellotge. El microprocessador disposa d'un oscil·lador de quars capaç de generar polsos a un ritme constant, de manera que genera diversos cicles (o polsos) en un segon.

Actualment es parla de freqüències de Megaherzt (Mhz) o fins i tot de Gigaherzt (Ghz), el que suposa milions o milers de milions, respectivament, de cicles per segon. L'indicador de la freqüència d'un microprocessador és un bon referent de la velocitat de procés del mateix, però no l'únic. La grandària de les dades amb els quals treballa també determinarà en bona amidada la potència real de procés.


Els models de la família x86 (a partir del 386) treballen amb dades de 32 bits, igual que molts altres models de l'actualitat. Però els microprocessadors de les targetes gràfiques, que tenen un major volum de processament per segon, es veuen obligats a augmentar això, i així tenim avui dia microprocessadors gràfics que treballen a 128 o 256bits. Aquests dos tipus de microprocessadors no són comparables, ja que ni el seu joc d'instruccions, ni la seva grandària de dades són semblants i per tant el rendiment d'ambdós no és comparable en el mateix àmbit.

També se sol anomenar CPU a la caixa de l'ordinador on van allotjats els components bàsics del mateix, és a dir, a més de la CPU en si, la placa base, les targetes d'expansió, el disc dur, la font d'alimentació, etc.

Cracker

Persona que tracta d'introduir-se a un sistema sense autorització i amb la intenció de realitzar algun tipus de dany o obtenir un benefici.

Criptografia

Terme originat del grec kruptos ("ocult") el significat del qual és l'art d'escriure amb clau secreta o d'una manera enigmàtica. Es diu que qualsevol procediment és criptogràfic si permet a un emissor ocultar el contingut d'un missatge de manera que només persones en possessió de determinada clau puguin llegir-lo, després d'haver-lo desxifrat.

Criptologia

Camp de la Criptografia que té per objecte el desxifrat de criptogramas quan s'ignora la clau.

CRM

Customer Relationship Management (Maneig de la Relació amb el Consumidor) -- Sistema automatitzat d'informació sobre clients l'objectiu dels quals és que aquests puguin ser atesos de la manera més personalitzada possible. Internet és un dels suports tecnològics més importants en CRM, alhora que un dels seus principals canals de comunicació amb els clients.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  48  (Següent)
  TOTES