Glossari d'Informàtica


Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48
  TOTES

X

Xat

Terme utilitzat per a descriure la comunicació d'usuaris en temps real. Comunicació simultània entre dues o més persones a través de l'Internet. Fins a fa poc temps només era possible la "conversa" escrita però els avanços tecnològics ja permeten que la conversa es faci mitjançant àudio i vídeo.

xDSL -- x Digital Subscriber Line

(Línies de Subscripció Digital) Tecnologia de transmissió que permet que els fils telefònics de coure convencionals transportin fins a 16 Mbps (megabits per segon) mitjançant tècniques de compressió. Hi ha diversos modalitats d'aquesta tecnologia, tals com ADSL, HDSL i RADSL, sent la ADSL la més utilitzada actualment.

XML -- extensible Markup Language

(Llenguatge Extensible de Marcat) Llenguatge desenvolupat pel w3 Consortium per a permetre la descripció d'informació continguda en el WWW a través d'estàndards i formats comuns, de manera que tant els usuaris d'Internet com programes específics (agents) puguin buscar, comparar i compartir informació en la xarxa. El format de XML és molt semblant al de l'HTML encara que no és una extensió ni un component d'aquest.

Xmodem

Protocol utilitzat per a transferir arxius d'un servidor a una computadora connectada via mòdem, el qual és principalment usat per a extreure arxius d'un BBS.

Y

Yahoo

Cercador/Directori d'Internet. Yahoo! aquesta ordenat per categories. Aquest treball ho fan editors humans, i en general el numero de pàgines indexades no és major que altres cercadors. El motor de recerca que usa Yahoo és Inktomi, per a complementar el seu directori. Va ser un dels primers cercadors en Internet, i segueix sent un dels més populars, encara que ja menys usat que Google. www.yahoo.com
 

Ytalk

Programa en ambient UNIX similar al IRC que permet la comunicació en temps real entre diversos usuaris.

Z

ZIP

Això es refereix a l'acció de comprimir en un sol arxiu a un grup d'arxius que en general es comprimeixen també perquè ocupin el menor espai possible en la nostra computadora i minori el temps que es transmeten a través d'Internet. Dintre de les aplicacions més utilitzades d'aquest tipus tenim el PKZIP, WinZIP, NetZIP, etc. El resultat final és un arxiu únic amb extensió ".zip" el qual per a poder llegir hem de revertir el procés, o sigui descomprimir-lo utilitzant els mateixos programes.

Zmodem

Protocol utilitzat per a transferir arxius d'un servidor a una computadora connectada via mòdem, el qual és principalment usat per a extreure arxius d'un BBS. Más ràpid que Xmodem.Pàgina: (Anterior)   1  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48
  TOTES