Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

S

Salaó

Tècnica molt antiga -ja s'utilitzava abans del 2000 aC a la Mesopotàmia- que consisteix a cobrir de sal els aliments per reduir-ne la humitat i frenar la proliferació de bacteris. El pernil i les anxoves són exemples d'aquest tipus de conservació.

Salt

Diferència d'altitud entre el nivell superior de l'aigua i el nivell on es troba la turbina. Es mesura en metres.

Sastre

Persona que fa vestits i en ven, especialment per a home.

Secció d'un cos

És la superfície o àrea que resulta en tallar-lo amb un pla perpendicular el seu eix longitudinal.

Sector primari

Sector productiu format per les activitats dedicades a obtenir matèries primeres naturals d'origen animal o vegetal.

Sector secundari

Sector productiu comprès bàsicament per les indústries, que és on les matèries primeres es transformen en productes.

Sector terciari

Sector productiu format per totes aquelles activitats que no corresponen a les dels sectors primari i secundari, entre les quals hi ha la distribució i la comercialització dels productes.

Seda

Filament segregat per un cuc, el Bombyx mori o cuc de seda. És molt suau, fina, agradable al tacte i molt càlida, però s'arruga bastant. S'utilitza molt per a roba interior, corbates, camises, etc.

Segon teorema de Morgan o de la llei d'equivalència

La negació del producte lògic és igual a la suma lògica de les variables negades.

Selfactina

Màquina de filar intermitent que conserva, automatitzades, les fases de l'antic i primitiu procés de filatura manual amb el fus i la filosa.

Sensor d'un automatisme

Dispositiu que pen dades de la situació del procés o de les variables de sortida i les transmeten al controlador.

Sensòrica

Camp de l'enginyeria que estudia la tecnologia dels sensors, tant per a l'aplicació en la mesura de magnituds com per la detecció.

Senyal analògic

Magnitud que pot adoptar infinites posicions (estats) entre dos valors extrems.

Senyal binari

Variable que només pot tenir, exclusivament, dos valors, que corresponen a dos estats distints i exclusius.

Senyal digital

Magnitud que varia de manera discontínua, per nivells o esglaons.

Serjant

Eina que serveix per subjectar materials o peces al banc de treball per poder-les tallar, polir o foradar amb comoditat o per mantenir juntes les peces que s'han d'unir mentre l'adhesiu s'asseca.

Serra

Màquina eina destinada a tallar perfils metàl·lics. Poden ser de vaivé, de cinta i circulars.

Serra d'arquet

Tipus de serra que s'utilitza amb les dues mans i que serveix per fer talls rectes no gaire llargs en materials durs, com ara els metalls.

Serra de biaixos

Tipus de serra molt similar al xerrac, però muntada en un suport amb unes guies que li permet fer talls amb diferents angles d'inclinació en fustes i plàstics estrets, com ara llistons.

Serra de vogir elèctrica

Serra que serveix per fer talls resseguint un contorn recte, corbat o irregular en planxes de fusta o planxes primes de metalls tous com ara l'alumini i amb l'ajuda d'un motor elèctric.

Serra de vogir manual

Serra que serveix per fer talls resseguint un contorn recte, corbat o irregular en materials prims, com ara fulloles.

Servei

Producte immaterial.

Servidor

Ordinador que està connectat directament a la xarxa Internet i que s'encarrega de transmetre i de rebre la informació.

Servidor informàtic

Ordinador que proporciona els seus recursos (disc dur, lector de CD.ROM, etc.) a la resta d'ordinadors de la xarxa.

Siderúrgia

Indústria dedicada a l'obtenció de ferro.

Símbol

Signe gràfic o dibuix simplificat que representa un element o component d'una construcció, instal·lació, etc., i que s'utilitza per confeccionar els plànols.

Símbol elèctric

Representació gràfica d'un element del circuit.

Sistema analògic

Sistema que treballa amb senyals continus o analògics, en els quals, en un interval concret de senyal, la informació pot adquirir infinits valors. Per exemple, la temperatura, la pressió, la velocitat, etc.

Sistema automàtic

Sistema ideat perquè una màquina o un procés faci les seves funcions reduint la intervenció humana, tant física com mental.

Sistema de control automàtic

Relació que s'estableix entre els automatismes i el procés o màquina sota control amb l'objectiu de reduir la intervenció humana. Pot ser control de llaç obert o control de llaç tancat.

Sistema de fabricació

Conjunt de tècniques i operacions destinades a la transformació de materials mitjançant processos tecnològics.

Sistema de numeració

Conjunt de símbols i regles emprats per representar quantitats o dades numèriques.

Sistema digital

Sistema que treballa amb senyals discontinus o digitals

Sistema informàtic

És el conjunt d'elements necessaris per realitzar el tractament automàtic de la informació.

Sistema multifunció

Funció lògica que disposa de més d'una sortida.

Sistema operatiu o SO

És un conjunt de programes que controlen el funcionament del maquinari i fan possible la comunicació entre l'usuari i l'ordinador a través dels perifèrics.

Sobrecàrrega elèctrica

Es produeix quan la intensitat del corrent és superior a la prevista, amb valors no gaire elevats però que poden actuar durant un cert temps.

Sobreexplotació dels recursos marins

Activitat pesquera excessiva i abusiva, deguda fonamentalment a les captures intensives, a la pesca d'animals immadurs, a la destrucció del fons marí i a la utilització de xarxes molt atapeïdes i de tècniques poc selectives.

Soldador

Eina encarregada de proporcionar l'escalfor necessària per fer una soldadura.

Soldadura

Consisteix en la unió de dues o més peces, generalment metàl·liques, mitjançant un procés d'aportació de calor que provoca la fusió de les superfícies que es vol unir i que en solidificar les deixa com una sola peça. Soldadura oxiacetilènica, soldadura per punts i soldadura elèctrica per arc voltaic

Suspensió

Sistema encarregat d'absorbir els possibles sotracs produïts per les irregularitats del terreny o per les frenades, tot esmorteint-les abans que arribin al xassís o a la carrosseria i aconseguint que les rodes no perdin el contacte amb el terreny. També s'encarrega de compensar les inclinacions produïdes a les corbes.


Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES