Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

R

Radiador

Aparell format per múltiples conductes entre els quals hji ha membranes o aletes refrigeradores per on passa l'aire i que expulsen l'escalfor a l'exterior.

Raió

Fibra artificial. Segons quins productes químics s'utilitzin per obtenir-lo, rep diferents noms, com viscosa o acetat. Amb aquest filament es pot fer fil per després teixir-lo, o es pot tallar a trossos per formar fibres. Amb les fibres artificials es fabriquen tota mena de peces de vestir.

Rajola

Peça massissa i prima, amb forma de làmina normalment rectangular o quadrada, que es fa servir, vidrada o sense vidrar, per al revestiment de parets o paviments.

Ram de l'aigua

Fase del procés tèxtil coneguda amb aquest nom atès que la majoria dels processos que es fan perquè les peces de roba tinguin un aspecte o unes propietats determinades requereixen submergir els teixits en recipients que contenen aigua amb productes químics dissolts.

Ramaderia

Conjunt de tècniques que permeten obtenir les primeres matèries d'origen animal.

Rang

Conjunt de cel·les seleccionades sobre les quals apliquem una operació de qualsevol tipus.

Raspa

Tipus de llima amb un picat molt bast i aspre que s'utilitza per desbastar fusta gruixuda.

Reacció nuclear

Fenomen físic que consisteix en la ruptura d'un nucli atòmic en dos nous nuclis per l'impacte d'un neutró, amb l'alliberament d'altres neutrons i una gran quantitat d'energia que es manifesta en forma de calor. Els neutrons emesos poden provocar noves fissions i així produir una reacció en cadena.

Reactor nuclear

És la part de la central nuclear que permet produir reaccions nuclears en cadena de manera controlada per aprofitar l'energia tèrmica que s'hi genera.

Rebladura

Tècnica emprada per fer unions reblades.

Rebló

Peça de metall dúctil i mal·leable (acer dolç, llautó o alumini), relativament curta i proveïda d'una cabota, que permet fer unions fixes permanents de forma fàcil i ràpida.

Rebut

Document mercantil que justifica un pagament i indica les dades corresponents a les persones o empreses que intervenen la que fa el pagament i la que cobra.


Receptor elèctric

Aparell que funciona amb energia elèctrica làmpades, rentadores, ordinadors, etc.


Reciclatge

Transformació d'un material per ser utilitzat de nou.

Recuita

Tractament tèrmic al qual se sotmet l'acer per convertir-lo en un material tou i poc resistent per poder donar-li forma més fàcilment.

Recursos naturals

Matèries primeres i energia necessàries en la producció industrial.

Refractari

Tipus de ceràmica especialment resistent a les altes temperatures i es destina a la construcció de llars de foc i barbacoes.

Refrigeració

Tècnica de conservació que utilitza el fred (entre 4ºC i 8ºC) per aturar l'activitat dels bacteris i mantenir el valor nutritiu dels aliments.

Reg

Acció de proveir d'aigua un terreny de conreu.

Registre

És cadascun dels elements d'un fitxer o arxiu de dades que conté el conjunt d'informacions que es tracten de manera unitària, és a dir, cadascuna de les fitxes que integren la base de dades. Està format per un conjunt de camps.

Regle graduat

Eina que serveix per mesurar i per tirar línies rectes amb l'ajuda d'un llapis, un retolador o una punta de marcar.

Regulador de pressió

Aparell que té la funció de subministrar el combustible a una pressió baixa i constant.

Relació de transmissió

Relació entre la freqüència de rotació de la roda conduïda i la conductora, o el que és el mateix, el nombre de voltes que dóna la conduïda per cada una que fa la motriu.

Relé

Interruptor elèctric que s'acciona per mitjà d'un electroimant. Es fan servir sobretot amb corrent de poca intensitat ja que permeten controlar altres circuits d'intensitat molt més gran i poden ser governats a distància.

Rendiment

Relació entre l'energia consumida i el treball produït.

Resistència

Capacitat que té un material de resistir forces sense deformar-se excessivament ni trencar-se.

Resistència elèctrica

És la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Es mesura en ohms.

Resistor

Component passiu que ofereix una determinada resistència al pas del corrent elèctric i que es fa servir, sobretot, per limitar la intensitat del corrent elèctric en un punt determinar del circuit o per dividir el valor total de la tensió.

Reutilització

Tornar a utilitzar el material o l'objecte sense transformar-lo.

Revestiment

Element constructiu que amaga les irregularitats i les imperfeccions de les parets, els forjats i els altres elements constructius i els preparen per rebre l'acabat final. A més, serveix d'aïllament i protegeix de les humitats. Per exemple, la capa de guix de les parets, l'arrebossat de les façanes, etc.

Revoltó

Peça lleugera i amb una forma especial que es col·loca entre les bigues per formar els forjats de separació horitzontal entre les plantes d'un habitatge.

Rígidesa

És la propietat que tenen els materials de no doblegar-se fàcilment.

Robot industrial

Màquina capaç de generar trajectòries complicades que incorpora ordinadors que controlen els moviments i l'optimització de les trajectòries, sensors molt desenvolupats i tècniques de programació molt avançades.

Robot manipulador

Braç articulat amb diferents possibilitats de moviment de caràcter seqüencial i no permet la combinació simultània de moviments. S'utilitzen bàsicament en operacions de càrrega i descàrrega de peces en les màquines.

Robòtica

Conjunt de coneixements que permeten dissenyar, realitzar i controlar equips basats en estructures mecàniques poliarticulades, amb una certa capacitat d'aprenentatge, destinats a la producció industrial i a la substitució del treball humà en tasques diverses.

Roda hidràulica

Roda proveïda d'una sèrie de paletes o àleps units a un arbre, normalment a través d'una estructura amb radis. L'aigua, amb la força del seu moviment, xoca contra les paletes, les quals es mouen i provoquen el dir de l'arbre. Hi ha diferents tipus de rodes hidràuliques roda de corrent inferior, roda de corrent superior i roda de corrent mitjà.

Rosca

Pla inclinat que s'enrotlla al voltant d'una superfície cilíndrica. La combinació rosca-femella constitueix una màquina simple capaç d'ampliar una força i un mecanisme capaç de transformar el moviment circular en lineal. També s'empra en les unions de diferents elements d'un sistema mecànic perquè permet fer el muntatge i el desmuntatge del mecanismes amb facilitat.


Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES