Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

R

Regle graduat

Eina que serveix per mesurar i per tirar línies rectes amb l'ajuda d'un llapis, un retolador o una punta de marcar.

Regulador de pressió

Aparell que té la funció de subministrar el combustible a una pressió baixa i constant.

Relació de transmissió

Relació entre la freqüència de rotació de la roda conduïda i la conductora, o el que és el mateix, el nombre de voltes que dóna la conduïda per cada una que fa la motriu.

Relé

Interruptor elèctric que s'acciona per mitjà d'un electroimant. Es fan servir sobretot amb corrent de poca intensitat ja que permeten controlar altres circuits d'intensitat molt més gran i poden ser governats a distància.

Rendiment

Relació entre l'energia consumida i el treball produït.

Resistència

Capacitat que té un material de resistir forces sense deformar-se excessivament ni trencar-se.

Resistència elèctrica

És la dificultat que ofereixen els materials al pas del corrent elèctric. Es mesura en ohms.

Resistor

Component passiu que ofereix una determinada resistència al pas del corrent elèctric i que es fa servir, sobretot, per limitar la intensitat del corrent elèctric en un punt determinar del circuit o per dividir el valor total de la tensió.

Reutilització

Tornar a utilitzar el material o l'objecte sense transformar-lo.

Revestiment

Element constructiu que amaga les irregularitats i les imperfeccions de les parets, els forjats i els altres elements constructius i els preparen per rebre l'acabat final. A més, serveix d'aïllament i protegeix de les humitats. Per exemple, la capa de guix de les parets, l'arrebossat de les façanes, etc.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  (Següent)
  TOTES