Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

P

Producte siderúrgic

Metall que té el ferro com a principal component.

Productivitat

És la relació que hi ha entre la quantitat de productes elaborats i els recursos (natural, capital i treball) que es fan servir en la seva fabricació.

Programa

Conjunt de dades i instruccions que, executats automàticament per l'ordinador, en controlen el funcionament i realitzen un procés de tractament de la informació.

Programari o software

És la part lògica del sistema informàtic, és a dir, el conjunt de programes que controlen el maquinari i el fan funcionar.

Projecte

És la primera de les tres fases d'un procés tecnològic. El projecte és una seqüència de treball en què es defineix el problema o la necessitat i se'n proposa la solució. Aquesta seqüència de treball es basa en definir la necessitat o problema i les condicions que ha de complir la solució; investigar; plantjar idees viables; proposar solucions i fer el disseny de la solució.

Projecte arquitectònic

Materialització del disseny d'una obra elaborat per un equip de tècnics, com ara arquitectes, enginyers i delineants.

Projecte d'un procés tecnològic

Seqüència de treball on es defineix el problema o la necessitat que cal satisfer i se'n proposa la solució.

Promotor

Persona o empresa que decideix construir un habitatge. Pot ser públic o privat.

Propietari

Persona o persones (físiques o jurídiques) que tenen la propietat del capital de l'empresa.

Propietats d'un material

Conjunt de característiques que el diferencien d'altres materials i que en determinen la utilitat i les aplicacions.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES