Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

P

Polsador

Aparell que obra i tanca un circuit elèctric, però només executa la seva funció mentre està accionat i torna automàticament a l'estat inicial quan cessa l'acció.

Port

Lloc físic de l'ordinador per on es pot fer circular la informació i que permet que la interfície de control es comuniqui amb l'algorisme

Port de comunicació

Connexió que es troba a la caixa o torre d'un ordinador i que serveix per connectar diferents dispositius externs com ara la impressora, el ratolí, el teclat, etc.

Portal informàtic

És un lloc Web que disposa de grans volums d'informació sobre temes diversos.

Portes lògiques

Dispositius que efectuen directament les diferents funcions o operacions lògiques.

Potència

Capacitat que té un receptor elèctric de realitzar la seva funció més intensament i/o amb més rapidesa. Es mesura en watts.

Potenciòmetre

Resistor variable que es pot graduar manualment i que serveix, per exemple, per variar el volum d'un aparell de música, la intensitat d'una bombeta o la velocitat d'un motor.

Presa o embassament

Construcció, normalment de formigó, sobre la llera del riu que té com a finalitat retenir l'aigua, per formar un embassament o llac artificial.

Primer teorema de Morgan o de la llei d'equivalència

La negació de la suma lògica és igual al producte lògic de les variables negades.

Primeres matèries

Són els productes que s'extreuen directament del medi natural, com ara la fusta, els minerals, el carbó o el petroli.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES