Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

P

Plantes de cotes

Plànols de les diferents plantes on es representen, acotats, tots els espais compartimentats, les parets, els envans, els elements constructius, les superfícies construïdes, la retolació dels diferents espais, etc. De cada cambra s'indica la superfície en m2, el volum en m3 i la il·luminació en m2.

Plantes de distribució

Plànols que descriuen els espais de l'habitatge, així com el mobiliari, els elements sanitaris, els aparells i el mobiliari de la cuina, les xemeneies, els desguassos, etc.

Plàstic

Material que no es troba a la natura i que s'elabora a partir de diferents processos i de diferents substàncies. Estan formats per molècules gegants o polímers. Es caracteritzen perquè la majoria, quan s'escalfen, adquireixen plasticitat, són lleugers, flexibles, bons aïllants de l'electricitat i de la calor i no són biodegradables. Poden ser artificials i sintètics.

Plasticitat

És la propietat que tenen els materials de deformar-se permanentment, sense arribar a trencar-se.

Plegador d'ordit

Cilindre de fusta, ferro, alumini, etc, amb pius a cada extrem, en el qual s'enrotllen els ordits, els teixits i els gèneres de punt.

Plegador de teixit

Corró de fusta, ferro, alumini, etc., amb pius a cada extrem, en el qual s'enrotllen els ordits, els teixits i els gèneres de punt.

Pluja àcida

Fenomen derivat de l'emissió a l'atmosfera de contaminants perillosos (òxids de sofre i nitrogen) que en reaccionar químicament amb el vapor d'aigua de l'atmosfera, generen àcid sulfúric i àcid nítric, els quals acidifiquen l'aigua de la pluja. La pluja àcida provoca un augment de l'acidesa dels llacs, dels rius i dels torrents d'aigua, i en alguns casos, fins i tot, dels sòls , la qual cosa afecta greument la vegetació de les zones on la pluja àcida cau amb regularitat.

Pneumàtica

Tècnica que empra l'aire a pressió com a fluid transmissor d'energia.

Poliplast

Combinació de politges que redueix la força que hem de fer per elevar un determinat pes.

Polir

Deixar amb un acabat llis i fi les superfícies ajustades de la peça.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES