Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

P

Plànol d'especejament

Plànols on, a més del disseny global, hi ha el detall de totes les peces que constitueixen l'objecte o aparell. Es parteix d'aquests plànols a l'hora de confeccionar un bon pla de treball.

Plànol d'instal·lacions

Plànol on es descriuen les diverses instal·lacions de l'habitatge electricitat, salubritat, lampisteria i aparells sanitaris, protecció, calefacció, comunicacions, aparells elevadors, etc.


Plànol de detalls constructius

Plànols on es mostren detalls concrets i específics d'algun element constructiu.

Plànol de façana

Plànol d'alçat on es mostren, entre altres aspectes, l'alçària de l'edifici i els materials d'acabament.

Plànol de l'estructura

Plànol que inclou els elements estructurals de l'edifici, bigues, pilars, sostres, forjats, etc., i les característiques dels materials.

Plànol de secció general

Plànol que mostra seccions acotades de l'interior de l'edifici que permeten veure aspectes com l'alçària de les plantes, etc.

Plànol de situació

És el plànol que localitza i situa de forma general la parcel·la en l'entorn.

Planta

Dibuix de la vista des del sobre d'un objecte en un sistema de projeccions.

Planta de coberta

Plànol que representa la teulada o el terrat i en determina els pendents, els elements constructius (xemeneies, badalots, etc.) i els materials.

Planta de fonaments i sanejament

Plànol on es descriu el dimensionat i les característiques del fonaments i els elements de sustentació de l'edifici, i també la xarxa de terra i la xarxa de sanejament.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES