Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES

P

Pilar

Suport vertical, considerablement més alt que ample, de forma prismàtica i massís o bé constituït per un o més perfils. Suporten esforços de compressió, atès que sobre ells descansen algunes càrregues, com ara les bigues.

Pinso

Compost fabricat industrialment a partir de cereals, farina de peix, userda, subproductes del camp i altres components. El pinso fa que els animals s'engreixin ràpidament i permet que hi hagi granges als llocs on no hi ha prou terres de conreu per obtenir el farratge necessari.

Pisa

Tipus de ceràmica que es caracteritza per ser blanca i fina i, un cop vidrada, se'n fan lavabos, banyeres i sanitaris en general.

Piscifactoria

Tipus d'instal·lació utilitzada en l'aqüicultura. Té forma de gàbia, està destinada a la cria de peixos i se situa a mar obert.

Pitxolí

Maó estret, també anomenat melindro.

Pla de treball

Consisteix a organitzar la construcció o fabricació d'un procés tecnològic dividint-la en operacions simples i ordenades de manera que permetin la realització satisfactòria del treball en un temps òptim.

Pla inclinat

Superfície plana amb un extrem elevat a una certa alçada i que serveix per pujar i baixar càrregues quan no és possible fer-ho verticalment.

Placa principal o placa mare

Superfície plana sobre la qual es munten els circuits integrats i es connecten les targetes de control dels perifèrics.

Plànol

Representació gràfica i a escala de totes les parts que integren una obra arquitectònica o edifici.

Plànol d'emplaçament

És el plànol on s'especifiquen, entre altres qüestions, les mides del solar i els carrers contigus, la distància al xamfrà, l'orientació, les cotes representatives d'anivellament del solar, la profunditat edificables, etc.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Següent)
  TOTES