Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5
  TOTES

M

Mosaic

Rajola vidrada i decorada amb dibuixos acolorits.

Motor elèctric

Receptor que transforma l'energia elèctrica en moviment, és a dir, en energia mecànica.

Motor tèrmic

Màquina motriu que utilitza l'energia tèrmica de materials combustibles com ara el carbó, la fusta, el gas, la gasolina, etc. i la transformen en energia mecànica capaç de realitzar treball, gràcies a una reacció química de combustió. Poden ser de combustió interna o externa, segons que la combustió tingui lloc a l'interior de la mateixa màquina o a l'exterior.

Multimèdia

Terme utilitzat en informàtica per referir-se al programari, maquinari o suport informàtic que combina diversos mitjans tècnics de comunicació d'informació text, gràfics, imatges, etc.


Multímetre

Aparell de mesura de la tensió i la intensitat d'un circuit elèctric.

Musclera

Tipus d'instal·lació utilitzada en l'aqüicultura. Té forma de gàbia, està destinada a la cria de musclos i se situa a mar obert.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5
  TOTES