Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4
  TOTES

I

Intensitat elèctrica

És el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura en ampers.

Internet

És una xarxa de comunicacions que posa en contacte milions de sistemes informàtics, repartits per tot el planeta.

Interruptor

Aparell que té la funció d'obrir i tancar un circuit, i de deixar-lo en qualsevol dels dos estats fins que s'accioni un altre cop.

Inundació

Mètode tradicional de reg. L'aigua procedent de dipòsits o rius arriba al camp per mitjà de canals i sèquies. Unes comportes controlen l'entrada d'aigua a cadascuna de les zones del camp que es vol regar. Quan es vol regar una zona, s'obre la comporta corresponent i l'aigua inunda el sòl.

Irradiació

Tècnica que consisteix a sotmetre els aliments a l'acció de radiacions, semblants als raigs X. S'aconsegueix destruir tota mena de bacteris. És un sistema poc emprat.

IVA

Impost sobre el valor afegit. És la part dels diners obtinguts en la venda d'un producte que el venedor ha de pagar obligatòriament a l'Administració pública.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4
  TOTES