Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES

I

Il·luminació

Superfície d'obertura que comunica amb l'exterior i permet el pas de llum natural.

Imant

Material magnètic, és a dir, que té capacitat d'atreure el ferro i comunicar-li, per contacte, un poder similar.

Inducció electromagnètica

Fenomen pel qual en moure un imant prop d'una bobina de fil conductor o a l'inrevés, es genera (indueix) un corrent elèctric a la bobina.

Inductor electromagnètic

És la part del generador electromagnètic que crea el camp magnètic per mitjà d'imants permanents o d'electroimants.

Indústria

Activitat mitjançant la qual es realitza la producció de béns econòmics a través dels processos de transformació de matèries primeres o de béns de producció.

Indústria conservera i semiconservera

Indústria que tracta els aliments per allargar-ne la vida i retardar-ne el deteriorament. Les indústries conserveres elaboren productes congelats, enllaunats...Les semiconserveres, per la seva banda, generen llet pasteuritzada, aliments salats o fumats, etc.

Indústria energètica

Indústria que es dedica a obtenir i transformar energia. Les centrals elèctriques en són un exemple.

Indústria extractiva

Indústria que es dedica a obtenir matèries primeres d'origen mineral. La mineria n'és un exemple.

Indústria lleugera

Indústria que fabrica béns de consum destinats directament a l'usuari final. La indústria de la fusta n'és un exemple.

Indústria manipuladora

Indústria que es dedica a modificar la forma de presentació del producte. Selecciona aliments frescos i els envasa. És el cas de les indústries envasadores i dels escorxadors, per exemple.

Indústria manufacturera

Indústria que transforma les primeres matèries en béns econòmics (de consum o de producció). Les indústries alimentàries en són un exemple.

Indústria pesant

Indústria que es dedica a obtenir béns de producció, és a dir, béns no destinats directament al consum, sinó a ser utilitzats com a primeres matèries per altres indústries. Les petroleres en són un exemple.

Indústria punta

La indústria punta és la més nova i la que requereix més investigació i menys matèries primeres per a l'obtenció dels seus productes. Les indústries de telecomunicacions en són un exemple.

Indústria tèxtil

Indústria que comprèn les activitats dedicades a la producció de fils, de teixits i els processos de confecció de peces de vestir i altres productes basats en tissatge.

Indústria transformadora

Indústria que es dedica a transformar productes alimentaris abans de posar-los a disposició del consumidor. En molts casos el producte final ha sofert diversos processos de transformació. En són exemples les panificadores, les indústries vinícoles i d'olis, les fàbriques d'embotits, les pastisseries industrials, les indústries de pastes, etc.

Industrialització

Procés a través del qual es transforma l'estructura productiva tradicional d'una formació social, cap a l'enfortiment i modernització dels sectors industrial i de serveis.

Infiltració

Mètode de reg en el qual l'aigua no inunda tot el camp, sinó que circula per una xarxa de petits canals fets al mateix canal anomenats recs. L'aigua es filtra i impregna d'humitat la zona més propera a les arrels.

Informació

Procés d'obtenció o d'elaboració de dades que proporcionen coneixement.

Informàtica

És la ciència que estudia el tractament automàtic i racional del a informació mitjançant l'ús de màquines.

Ingrés

Quantitat de diners que entra a l'empresa (excepte els crèdits).

Injecció de plàstics

Mètode de conformació de plàstics.

Injecció electrònica

Dispositiu que subministra en cada moment la quantitat justa de carburant al motor en funció de la potència que necessita el motor. Els injectors són controlats per un circuit electrònic.

Insecticida

Producte químic utilitzat per eliminar els insectes.

Instal·lació

Element constructiu que fa arribar els subministraments d'aigua, energia i comunicacions als punts on els ocupants n'han de fer ús.

Instal·lació de calefacció

Instal·lació que controla la temperatura de l'habitatge i la manté superior a la de l'exterior.

Instal·lació de climatització

Instal·lació que controla la temperatura i la humitat de l'habitatge i les manté en els valors adequats per al confort ambiental.

Instal·lació de gas

Instal·lació que s'encarrega de fer arribar el gas combustible als gasodomèstics i d'evacuar, si és necessari, els gasos resultants de la combustió amb les màximes condicions de seguretat.

Instal·lació de refrigeració

Instal·lació que controla la temperatura de l'habitatge i la manté inferior a la de l'exterior.

Instal·lació elèctrica

Instal·lació que té la funció de subministrar energia elèctrica a l'habitatge, garantint la seguretat de les persones i el bon funcionament dels aparells elèctrics de la mateixa instal·lació.

Instal·lacions de l'aula de tecnologia

Són el conjunt d'elements que fan possible l'entrada i la sortida d'energia, de productes o d'informació a les zones de l'aula. Per exemple, la instal·lació elèctrica, que assegura una correcta il·luminació.

Intensitat elèctrica

És el nombre de càrregues elèctriques que travessa el circuit per unitat de temps. Es mesura en ampers.

Internet

És una xarxa de comunicacions que posa en contacte milions de sistemes informàtics, repartits per tot el planeta.

Interruptor

Aparell que té la funció d'obrir i tancar un circuit, i de deixar-lo en qualsevol dels dos estats fins que s'accioni un altre cop.

Inundació

Mètode tradicional de reg. L'aigua procedent de dipòsits o rius arriba al camp per mitjà de canals i sèquies. Unes comportes controlen l'entrada d'aigua a cadascuna de les zones del camp que es vol regar. Quan es vol regar una zona, s'obre la comporta corresponent i l'aigua inunda el sòl.

Irradiació

Tècnica que consisteix a sotmetre els aliments a l'acció de radiacions, semblants als raigs X. S'aconsegueix destruir tota mena de bacteris. És un sistema poc emprat.

IVA

Impost sobre el valor afegit. És la part dels diners obtinguts en la venda d'un producte que el venedor ha de pagar obligatòriament a l'Administració pública.


Pàgina:  1  2  3  4  (Següent)
  TOTES