Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

F

Forja

Conformació plàstica que consisteix en la deformació de l'acer gràcies a l'aplicació de cops sobre el material calent per obtenir materials resistents com ara eines i alguns elements de màquines.

Formigó

Conglomerat de ciment portland, sorra i grava.

Fragilitat

Propietat contrària a la tenacitat. EL vidre, per exemple, és un material fràgil perquè es trenca fàcilment.

Fre

Sistema que s'encarrega de detenir el vehicle tot convertint la seva energia cinètica en calor.

Freqüència d'ona

És el nombre de cicles que es realitzen en l'interval d'un segon. Es mesura en Hertz.

Freqüència de rotació

Velocitat de gir d'una politja, roda, arbre o eix expressada com el nombre de voltes que dóna a cada minut o segon.

Fresadora

Màquina eina que permet conformar superfícies planes i corbes, fer ranures, tallar dents d'engranatges, etc.

FTP o transmissió de fitxers

Sigles de File Transfer Protocol (Protocol de transferència de fitxers). Programa informàtic que permet accedir a ordinadors servidors remots i enviar-hi fitxers o recuperar-los del seu disc dur.

Full de càlcul

Aplicació informàtica que permet de realitzar múltiples càlculs (matemàtics, estadístics, tècnics i financers) amb les diferents dades introduïdes, particularment les de tipus numèric, i fer-ne la representació gràfica.

Fumatge

Tècnica tradicional molt antiga que, a més de deshidratar l'aliment, aprofita les propietats antisèptiques i antibacterianes del fum, i millora les característiques organolèptiques de l'aliment. N'és un bon exemple el salmó fumat.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES