Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

F

Filatura

Procés de transformació de les fibres en fils.

Fileta

Estructura de suport on es col·loquen tantes bobines com fils hagi de tenir l'ordit.

Finestra informàtica

És una zona especial que apareix a la pantalla de l'ordinador i que utilitzen els programes per mostrar-nos el seu contingut i permetre'ns actuar sobre ells.

Fitxer informàtic

Informació relacionada entre si i independent que s'emmagatzema en un disc informàtic.

Flexiblilitat

És la propietat que tenen els materials de doblegar-se fàcilment.

Fonaments

Són l'element constructiu encarregat de transmetre al terreny totes les forces de l'edificació per tal que siguin contrarestades; generalment, es fan soterrats i sobre ells recolza l'estructura de l'edifici.

Font d'energia

És el recurs del qual pot obtenir-se energia per produir calor, llum, moviment, etc.

Forat cec

Forat que no arriba a travessar el material.

Forat passat

Forat que travessa tot el material.

Força

Acció capaç de produir o modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o de produir-li deformacions. La unitat de força, en el sistema internacional de mesura, és el newton (N).


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES