Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

F

Fibra artificial

Fibra obtinguda per un procés de transformació de la cel·lulosa que contenen els vegetals. Es fabrica una massa pastosa dissolent la cel·lulosa amb un producte químic i s'introdueix en una extrusora, d'on surt en forma de filament per un petit forat (filera). Com que aquest procés imita el sistema utilitzat pel cuc de seda, aquestes fibres es coneixen també amb el nom de seda artificial.

Fibra d'origen animal

Fibra procedent del pèl o de segregacions de diferents animals. Les més utilitzades són la llana i la seda.

Fibra d'origen mineral

Fibra utilitzada per a teixits especials d'aplicacions industrials i no pas de vestir. Algunes fibres minerals són la fibra de vidre i l'amiant, encara que aquesta última cada vegada té menys aplicacions perquè el seu ús no és saludable.

Fibra d'origen vegetal

Fibra procedent de les flors, les fulles o les tiges d'algunes plantes. Les més importants són el cotó, el lli, les fibres d'espart, jute, cànem i pita.

Fibra natural

Fibra procedent de productes vegetals, animals o minerals.

Fibra sintètica

Fibra obtinguda a partir de productes químics, generalment derivats del petroli. A diferència de la fibra artificial, per obtenir-la no es necessita cap producte natural. Segons el producte químic utilitzat, les fibres sintètiques més comunes es poden agrupar en poliamides, polièsters, acríliques i poliuretans.

Fil

Resultat de cargolar fibres o filaments. Té una llargària il·limitada.

Fil de bobinar

Fil de coure d'un sol conductor recobert per una fina capa de vernís que actua d'aïllant i que permet reduir les dimensions de les bobines, que solen tenir moltes voltes o espires.

Filadora

Màquina de filar.

Filament

Substància molt semblant a la fibra, però d'una llargada il·limitada, ja que habitualment es fabrica de manera artificial.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES