Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES

F

Façana

Tancament que aïlla l'edifici de l'exterior.

Factors de producció industrial

Tots aquells elements que necessita una indústria per poder funcionar.

Factura

Document mercantil que recull la informació relativa a la venda d'un producte o d'un servei. Tota empresa que realitza una venda està obligada a emetre la factura corresponent, que ha de lliurar a la persona o l'empresa compradora.

Farratge

Conjunt de vegetals conreats als camps propers a la granja que es pot consumir fresc (acabat de collir) o ensitjat (collit a l'estiu i emmagatzemat en sitges per consumir-lo a l'hivern.

Fax o facsímil

Sistema per transmetre qualsevol tipus de document imprès a través de la línia telefònica i que, alhora, pot ser rebut de manera impresa en el terminal receptor.

Femella

Peça amb un forat roscat que s'acobla al cargol i que es fa servir per fer unions que han de suportar grans esforços, especialment en metalls.

Fermentació

Tècnica que es basa en el creixement i l'acció selectiva de certs microorganismes desitjables sobre els aliments que impedeixen el creixement dels nocius. Hi ha diversos tipus de fermentació. Es conserven per aquest procediment els formatges, els iogurts i derivats làctics, els vins, les cerveses...

Ferritja

Fragments de material que es desprenen al llimar, serrar o trepar un metall.

Ferro colat

Material magnètic, dur, fràgil i molt resistent a la compressió i al desgast, sense plasticitat que s'obté en els forns de cubilot per afinament del ferro colat de primera fusió. S'utilitza per fer objectes metàl·lics com radiadors de calefacció, estufes de llenya, fanals, etc.

Fibra

Substància sòlida i flexible, de forma allargada, molt prima i amb una llargària limitada.

Fibra artificial

Fibra obtinguda per un procés de transformació de la cel·lulosa que contenen els vegetals. Es fabrica una massa pastosa dissolent la cel·lulosa amb un producte químic i s'introdueix en una extrusora, d'on surt en forma de filament per un petit forat (filera). Com que aquest procés imita el sistema utilitzat pel cuc de seda, aquestes fibres es coneixen també amb el nom de seda artificial.

Fibra d'origen animal

Fibra procedent del pèl o de segregacions de diferents animals. Les més utilitzades són la llana i la seda.

Fibra d'origen mineral

Fibra utilitzada per a teixits especials d'aplicacions industrials i no pas de vestir. Algunes fibres minerals són la fibra de vidre i l'amiant, encara que aquesta última cada vegada té menys aplicacions perquè el seu ús no és saludable.

Fibra d'origen vegetal

Fibra procedent de les flors, les fulles o les tiges d'algunes plantes. Les més importants són el cotó, el lli, les fibres d'espart, jute, cànem i pita.

Fibra natural

Fibra procedent de productes vegetals, animals o minerals.

Fibra sintètica

Fibra obtinguda a partir de productes químics, generalment derivats del petroli. A diferència de la fibra artificial, per obtenir-la no es necessita cap producte natural. Segons el producte químic utilitzat, les fibres sintètiques més comunes es poden agrupar en poliamides, polièsters, acríliques i poliuretans.

Fil

Resultat de cargolar fibres o filaments. Té una llargària il·limitada.

Fil de bobinar

Fil de coure d'un sol conductor recobert per una fina capa de vernís que actua d'aïllant i que permet reduir les dimensions de les bobines, que solen tenir moltes voltes o espires.

Filadora

Màquina de filar.

Filament

Substància molt semblant a la fibra, però d'una llargada il·limitada, ja que habitualment es fabrica de manera artificial.

Filatura

Procés de transformació de les fibres en fils.

Fileta

Estructura de suport on es col·loquen tantes bobines com fils hagi de tenir l'ordit.

Finestra informàtica

És una zona especial que apareix a la pantalla de l'ordinador i que utilitzen els programes per mostrar-nos el seu contingut i permetre'ns actuar sobre ells.

Fitxer informàtic

Informació relacionada entre si i independent que s'emmagatzema en un disc informàtic.

Flexiblilitat

És la propietat que tenen els materials de doblegar-se fàcilment.

Fonaments

Són l'element constructiu encarregat de transmetre al terreny totes les forces de l'edificació per tal que siguin contrarestades; generalment, es fan soterrats i sobre ells recolza l'estructura de l'edifici.

Font d'energia

És el recurs del qual pot obtenir-se energia per produir calor, llum, moviment, etc.

Forat cec

Forat que no arriba a travessar el material.

Forat passat

Forat que travessa tot el material.

Força

Acció capaç de produir o modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos o de produir-li deformacions. La unitat de força, en el sistema internacional de mesura, és el newton (N).

Forja

Conformació plàstica que consisteix en la deformació de l'acer gràcies a l'aplicació de cops sobre el material calent per obtenir materials resistents com ara eines i alguns elements de màquines.

Formigó

Conglomerat de ciment portland, sorra i grava.

Fragilitat

Propietat contrària a la tenacitat. EL vidre, per exemple, és un material fràgil perquè es trenca fàcilment.

Fre

Sistema que s'encarrega de detenir el vehicle tot convertint la seva energia cinètica en calor.

Freqüència d'ona

És el nombre de cicles que es realitzen en l'interval d'un segon. Es mesura en Hertz.

Freqüència de rotació

Velocitat de gir d'una politja, roda, arbre o eix expressada com el nombre de voltes que dóna a cada minut o segon.

Fresadora

Màquina eina que permet conformar superfícies planes i corbes, fer ranures, tallar dents d'engranatges, etc.

FTP o transmissió de fitxers

Sigles de File Transfer Protocol (Protocol de transferència de fitxers). Programa informàtic que permet accedir a ordinadors servidors remots i enviar-hi fitxers o recuperar-los del seu disc dur.

Full de càlcul

Aplicació informàtica que permet de realitzar múltiples càlculs (matemàtics, estadístics, tècnics i financers) amb les diferents dades introduïdes, particularment les de tipus numèric, i fer-ne la representació gràfica.

Fumatge

Tècnica tradicional molt antiga que, a més de deshidratar l'aliment, aprofita les propietats antisèptiques i antibacterianes del fum, i millora les característiques organolèptiques de l'aliment. N'és un bon exemple el salmó fumat.

Funció I

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan totes les variables d'entrada valen 1.

Funció lògica d'una variable

Acció que depèn dels elements que permeten la seva execució.

Funció NO

Funció lògica que dóna com a sortida l'estat invers de l'entrada.

Funció NO-I

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan almenys una de les entrades val 0.

Funció NO-O

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan totes les variables d'entrada valen 0.

Funció O

Funció lògica que dóna 1 a la sortida quan almenys una de les variables d'entrada val 1.

Fungicida

Producte químic utilitzat per eliminar els fongs.

Fusibles

Element de protecció de curtcircuits utilitzat en els circuits elèctrics. Si es produeix un curtcircuit, els fusibles detecten l'augment de temperatura i es fonen, de manera que el circuit queda obert, cessa el corrent i s'eviten altres conseqüències.

Fusta

Material orgànic obtingut a partir de la transformació de primeres matèries d'origen vegetal i que es caracteritza, en general, per ser un material resistent, tenaç, elàstic en flexió, lleuger, combustible i aïllant.


Pàgina:  1  2  3  4  5  (Següent)
  TOTES