Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES

D

Dada

Unitat bàsica d'informació com ara el nom d'una persona, el número de DNI, etc., constituïda per símbols, lletres, números, sols o combinats entre sí, que pot ser llegit i processat per un ordinador per produir informació.

Deformació plàstica

Tipus de conformació que consisteix a canviar permanentment la forma d'un material gràcies a l'aplicació d'una força o d'una pressió exterior.


Degoteig

Tècnica de reg que consisteix en una xarxa o instal·lació de canonades estretes de plàstic distribuïdes per la superfície del terreny que va passant al costat de totes les plantes. La canonada té un petit forat al costat de cada planta, el degotador, per on va sortint l'aigua molt a poc a poc en forma de gotes.

Deixalleria

Instal·lació que permet fer la recollida selectiva dels productes i materials per als quals no hi ha contenidors específics al carrer ni un sistema de recollida a domicili, com ara piles, mobles vells, oli, etc.

Demanda

Quantitat d'unitats d'un producte que els consumidors estan disposats a comprar.

Densitat

És una propietat que segons la naturalesa del material relaciona la seva massa i el volum que ocupa. La densitat és igual a la massa dividida entre el volum.

Derivació

Canonada horitzontal que connecta els aparells sanitaris amb els baixants.

Desbastar

Eliminar part del material d'una peça per apropar-nos a les dimensions finals que ha de tenir.

Desforestació

Destrucció dels boscos per una explotació excessiva per part de l'home o per grans incendis.

Deshidratació

Tècnica semblant a la dessecació, però en aquest cas el contingut d'aigua dels aliments es redueix per l'acció de el calor artificial. Verdures, hortalisses, triturats de carn o peix, sopes preparades, entre d'altres, se solen conservar per aquest procediment.


Despesa

Quantitat de diners que surt de l'empresa.

Despesa financera

Diners que ens cobren les entitats bancàries pels crèdits que ens concedeixen i pels serveis que ens presta.

Dessecació

Tècnica de conservació dels aliments molt antiga. Consisteix a reduir el contingut d'aigua dels aliments usant les condicions ambientals naturals i exposant-los a l'aire.

Deutor

Persona o empresa que ens deu diners.

Diagrama de flux

Representació gràfica a partir de la qual s'elabora un pla de fabricació de productes, com ara aliments o roba, dividit en les diferents operacions que cal seguir ordenadament per obtenir el producte amb la qualitat i la quantitat suficients.

Dibuix artístic

Llenguatge gràfic que permet la comunicació d'idees a través de la representació gràfica en què preval l'expressió sentimental i estètica.

Dibuix tècnic

Sistema de presentació d'objectes, aparells o instal·lacions de manera totalment objectiva, és a dir, que els representa tal i com són, sense donar lloc a interpretacions diferents. Constitueix veritablement un llenguatge que permet expressar les idees sobre els projectes que s'han de dur a terme.

Dilatació

És la propietat d'alguns materials d'augmentar de volum, és a dir, d'incrementar les seves dimensions, en escalfar-se.

Dinamo

Generador de corrent continu que transforma l'energia mecànica en elèctrica.


Dinamòmetre

Aparell per mesurar les forces.

Díode

Components electrònics actius que permeten el pas del corrent en un únic sentit.


Direcció d'un vehicle

Sistema que permet girar el vehicle.

Divisió del treball

Divisió del procés productiu en un conjunt d'operacions senzilles, de manera que cada treballador s'especialitza en una d'elles.

Doblar

Ajuntar dos o més filaments de manera que quedin paral·lels.

Dret mercantil

Conjunt de lleis que regula les activitats de compravenda (comerç) i altres intercanvis econòmics i financers (negocis).

Drets

Elements o diners que l'empresa no té actualment, però que pot exigir perquè li pertanyen, per exemple, les factures dels clients, els diners que li deuen, etc.

Ductilitat

És la propietat d'alguns materials de deformar-se permanentment en forma de fil prim sense trencar-se.

Duresa

És la propietat que indica l'oposició que ofereix un material a ser ratllat.


Pàgina:  1  2  3  (Següent)
  TOTES