Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  68  (Següent)
  TOTES

A

Addició deconservants químics

Tècnica que consisteix a afegir substàncies químiques als aliments envasats, per facilitar-ne la conservació. Estan codificats en lletres i números i és obligatori que figurin especificats als envasos, ja sigui pel seu nom, o bé pel codi.

Additiu

Substància d'origen natural o artificial que s'utilitza en petites quantitats en la preparació dels aliments per modificar-ne les característiques organolèptiques o millorar-ne el procés d'elaboració i/o conservació.

Adhesiu

Substància capaç de mantenir unides les superfícies de dos sòlids en contacte i garantir una determinada resistència de la unió. Són adhesius les coles, les pegues i les gomes d'enganxar.

Admitància

Paràmetre dels circuits elèctrics i electrònics relacionat amb l’invers de la impedància.

Adobatge

Procés pel qual es nodreix la terra mitjançant adobs, que poden ser orgànics, com els fems dels animals, i el compost (matèria vegetal descomposta); també es fan servir els minerals com ara els fosfats, els nitrats o altres compostos químics que aportin nutrients.

Adreça d'IP

Codi numèric que identifica cada ordinador connectat a la xarxa Internet.

Aerogenerador

Aeroturbina de funcionament ràpid que es caracteritza per tenir un rotor amb tres pales. S'utilitza per produir electricitat, acoblant un generador elèctric al rotor.

Aeromotor

Aeroturbina de funcionament lent que es caracteritza per un rotor format de nombroses pales i que proporciona poca potència. S'utilitza sobretot per al bombejament d'aigua dels pous.

Aeroturbina

Màquina eòlica que transforma l'energia cinètica del vent en energia mecànica.

Aglomerat

Material en pols que, barrejat amb aigua, adquireix plasticitat i després d'un temps de presa (enduriment gràcies a canvis físics i químics) es tornen consistents. Es caracteritzen per ser capaços d'unir altres materials. Ho són, per exemple, el ciment, el guix i la calç.


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  68  (Següent)
  TOTES