Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES

C

Cilindrada

És la suma dels volums de tots els cilindres d'un motor d'explosió. Està relacionada amb la potència del motor.


Cinta mètrica

Eina que s'utilitza per mesurar longituds. Pot ser d'acer, si té una llargària d'entre 2 i 5 m, o de roba plastificada, si té una llargària superior a 25 m.


Circuit elèctric

Conjunt d'elements enllaçats de tal manera que permeten el pas del corrent elèctric. Els components mínims necessaris per muntar un circuit elèctric simple són uns conductors, un generador i un receptor.


Clau

Peça de metall, de gruix i llargària variables, punxeguda en un extrem i amb una cabota a l'altre, i que feta entrar a cops de martell, serveix per unir dues peces.


Clau de pas

Vàlvula manual que permet obrir o tallar el pas de l'aigua a les canonades i poder manipular la instal·lació sense perill de fuites. Solen estar fetes de bronze o d'acer i s'intercalen, roscades o soldades, a les canonades.


Clavetejat

Tècnica emprada per fer les unions clavades.


Client

Persona o empresa que ens compra un producte o un servei i a qui, per tant, li cobrem.


Coberta

Element constructiu que separa horitzontalment l'edifici de l'exterior. La seva funció és protegir els habitatges de la pluja i la neu i evitar que hi penetri la humitat. Per exemple, les teulades, els terrats i les terrasses.


Codi

Conjunt de símbols que representen la informació.


Codi màquina

Llenguatge informàtic més proper al maquinari i que codifica les instruccions i les dades en agrupacions de 0 i 1.Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES