Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES

C

Cabal

Quantitat d'aigua que circula per un lloc en un temps determinat. Es mesura en metres cúbics per segon o en litres per segon.


Cadena alimentària

Procés que va des del moment en què un producte surt del camp fins al moment en què el consumim. Aquest procés es divideix en tres fases obtenció de matèries primeres, transformació en aliments elaborats i comercialització.

Caixa

Diners en metàl·lic que tenim a les oficines de l'empresa.

Caldera

Aparell que utilitza el poder calorífic dels combustibles o l'energia elèctrica per escalfar l'aigua.


Camp informàtic

És una zona reservada per a la introducció d'una dada dins d'un registre d'una base de dades. Cada camp s'identifica amb un nom que el relaciona amb la informació que conté.

CAN Bus

El terme Controller Area Network (CAN) es refereix a un sistema de bus serial desenvolupat especialment per al seu ús en vehicles de motor.

El bus de dades CAN serveix com a base per a l'intercanvi de dades digitals entre sensors, actuadors i unitats de control, assegurant que diverses unitats de control puguin processar la informació procedent d'un sensor i controlar els seus actuadors en consonància. A més de les rutes de cablatge curtes, el bus de dades CAN té l'avantatge particular que, si falla un component, la resta del sistema continua funcionant normalment, reduint en gran manera el risc d'un error total del sistema. Fins i tot els sistemes elèctrics més antics al vehicle estan passant a ser controlats amb creixent freqüència mitjançant el bus de dades CAN per a major seguretat i comoditat. L'interruptor de llums sense cable en el Golf és un exemple d'aquest sistema. El conductor només ha de seleccionar la manera d'il·luminació amb l'interruptor i la unitat de control subministrarà als llums l'energia necessària. Això permet incorporar elements de confort tals com la funció "coming home".

A causa de la variació en les taxes de repetició de senyal i al volum de dades generat, els sistemes CAN Bus se subdivideixen en tres categories:
  • El CAN Bus de transmissió transmet els senyals des d'unitats de control tals com la unitat de gestió del motor.
  • El control de transmissió.
  • La unitat ABS/ESP.
El CAN Bus de confort és crucial per a les funcions de climatització, per exemple, com ho és el CAN d'infotainment per als senyals rebuts des de les ràdios de vehicles amb control del volum sensible a la velocitat.

Canonada interior

Conducte que transporta l'aigua des de l'entrada de l'habitatge fins als diferents punts d'ús.


Capital

Edificis, instal·lacions i maquinària necessaris en la producció industrial.


Carburador

Dispositiu encarregat de barrejar l'aire i la gasolina i introduir la mescla en els cilindres. Subministra una mescla d'aire i gasolina polvoritzada al motor.


Carda


1. Màquina emprada en la filatura mecànica del cotó, la llana, el jute, etc, que té per finalitat de desagregar i fer paral·leles les fibres i separar-les de les impureses de què van acompanyades.
2. Eina que s'utilitza per eliminar les restes de material que queden entre les estries del picat i que dificulten el treball de la llima.

Cargol

Peça composta per un cilindre roscat anomenat tija i una extremitat que permet de fer-la giravoltar anomenada cabota. La rosca consisteix en un sortint o solc, anomenat filet, que s'enrotlla sobre la superfície cilíndrica.


Cargol amb femella

Cargol en què la cabota es fa giravoltar perquè entri dins la femella.

Cargol autoroscant

Cargol de rosca d'hèlice cònica que produeix la rosca femella en el material a mesura que hi va penetrant, molt emprats en les unions de fustes.


Cargol d'anella o baga

Cargol amb la cabota en forma d'anella circular.


Cargol de banc

Eina que permet subjectar materials i peces per treballar-les.


Cargol de ganxo

Cargol amb cabota acabada en angle recte.

Cargolament

Tècnica emprada per fer les unions cargolades. Consisteix a endinsar el cargol en un forat prement-lo i fent-lo girar alhora, amb l'ajuda de les eines adients, de manera que el cargol penetri en el material o bé avanci sobre la femella.

Carpeta informàtica

És una zona de la memòria externa que pot contenir arxius o altres carpetes. Permet organitzar tots els arxius continguts en un disc.


Carreu

Construcció feta amb pedres tallades en blocs regulars de forma prismàtica que es col·loquen formant fileres horitzontals i que estan unides amb argila o morter.


Carrosseria

Part externa que envolta el vehicle i que l'aïlla de l'exterior.

Cel·la

En una taula d'una base de dades, és un requadre o intersecció entre una columna i una fila. És l'element bàsic de la taula on col·loquem una dada.


Cèl·lula fotovoltaica

Component principal d'una instal·lació solar fotovoltaica que produeix electricitat quan hi incideix la llum.


Cel·lulosa

Component principal de les fibres d'origen vegetal.


Central elèctrica


1. Instal·lació on es genera energia elèctrica a partir de la transformació d'una energia primària.
2. Instal·lació capaç de produir energia elèctrica en grans quantitats a partir d'una font d'energia primària que posteriorment és transportada a través de xarxes elèctriques fins als llocs de consum.


Central hidroelèctrica

Central elèctrica on es genera electricitat a partir de l'energia de l'aigua associada al seu moviment en els rius o en circular, forçadament, a través de canonades.


Central nuclear

Central termoelèctrica en què la font d'energia tèrmica s'obté d'una reacció nuclear provinent d'un material radioactiu, com ara l'urani o el plutoni.


Central tèrmica o termoelèctrica

Instal·lació que genera electricitat a partir de l'energia tèrmica produïda per una combustió, normalment, de fòssils derivats del petroli, del gas natural, del carbó, etc.

Ceràmica

Material fràgil però molt resistent a la compressió i a la intempèrie que s'obté a partir del material natural anomenat argila.


Cercador

Programa informàtic que ens permet trobar la informació que busquem a partir d'una llista d'adreces de pàgines Web que ens proporciona el buscador i que elabora en base a una paraula clau que li donem.


Cicle d'ona

Part d'ona que es va repetint periòdicament.


Cilindrada

És la suma dels volums de tots els cilindres d'un motor d'explosió. Està relacionada amb la potència del motor.


Cinta mètrica

Eina que s'utilitza per mesurar longituds. Pot ser d'acer, si té una llargària d'entre 2 i 5 m, o de roba plastificada, si té una llargària superior a 25 m.


Circuit elèctric

Conjunt d'elements enllaçats de tal manera que permeten el pas del corrent elèctric. Els components mínims necessaris per muntar un circuit elèctric simple són uns conductors, un generador i un receptor.


Clau

Peça de metall, de gruix i llargària variables, punxeguda en un extrem i amb una cabota a l'altre, i que feta entrar a cops de martell, serveix per unir dues peces.


Clau de pas

Vàlvula manual que permet obrir o tallar el pas de l'aigua a les canonades i poder manipular la instal·lació sense perill de fuites. Solen estar fetes de bronze o d'acer i s'intercalen, roscades o soldades, a les canonades.


Clavetejat

Tècnica emprada per fer les unions clavades.


Client

Persona o empresa que ens compra un producte o un servei i a qui, per tant, li cobrem.


Coberta

Element constructiu que separa horitzontalment l'edifici de l'exterior. La seva funció és protegir els habitatges de la pluja i la neu i evitar que hi penetri la humitat. Per exemple, les teulades, els terrats i les terrasses.


Codi

Conjunt de símbols que representen la informació.


Codi màquina

Llenguatge informàtic més proper al maquinari i que codifica les instruccions i les dades en agrupacions de 0 i 1.


Coixí de seguretat

Els coixí de seguretat es combinen amb els cinturons de seguretat per reduir el risc de lesions greus al cap i el tòrax en col·lisions de certa violència. Si els sensors de col·lisió detecten un impacte que supera el valor necessari per activar els coixí de seguretat, el sistema de control dels coixí de seguretat activa el generador de gas. En 30 a 40 mil·lisegons, aquest infla els coixí de seguretat situats al volant i en el quadre de comandament davant del passatger del seient davanter. Una vegada inflats, aquests coixí de seguretat protegeixen el cap i el tronc, i distribueixen les càrregues resultants sobre una àrea el més àmplia possible. En tan sols 120 mil·lisegons, el gas s'evacua i el coixí de seguretat es desinfla. La reducció del marge de moviment del cap i el coll ajuda a reduir el risc de lesions.

L'inflat acuradament definit dels coixí de seguretat en dues fases, depenent de la gravetat de l'impacte, està dissenyat per reduir la càrrega a què es veurien sotmesos el conductor i l'acompanyant en cas d'accident. Tanmateix, només es pot assolir una protecció òptima si els ocupants porten correctament cordats els seus cinturons de seguretat, ja que els coixí de seguretat i els pretensors dels cinturons formen conjuntament un sistema de seguretat acuradament ajustat.

A més dels coixí de seguretat davanters, també estan disponibles els coixí de seguretat laterals i un sistema de coixí de seguretat per al cap.

Col·lector

Canonada horitzontal enterrada al subsòl que, connectada als baixants, directament o a través d'arquetes, canalitza les aigües evacuades fins a l'arqueta sifonal.


Colada

Operació d'abocar metall fos dins d'un motlle.


Collita

Operació de recol·lecta dels fruits i les plantes que han arribat al seu estat òptim de maduració. Pot rebre altres noms, com la sega en el cas dels cereals, o la verema en el cas del raïm. Es pot fer manualment o amb l'ajut de màquines dissenyades especialment per a aquesta funció, com ara les segadores.


Colorant

Additiu que s'utilitza per donar color i embellir els aliments. El seu objectiu és simplement proporcionar-los un aspecte agradable a la vista, que cridi l'atenció i que n'estimuli la venda.


Comanda

Quantitat de productes que cal fabricar i la data en què aquests han d'estar disponibles per als clients.


Comercialització

Procés d'acostament d'un producte al consumidor final.

Conductor elèctric

Cable que enllaça els diferents elements el circuit per portar el corrent fins als receptors. Són de coure i estan aïllats amb un recobriment de material plàstic.


Connexió en paral·lel

Situació que es dóna quan en un circuit hi ha elements que es connecten de manera que a partir d'un punt de connexió el corrent es reparteix entre ells i es torna a unir a la sortida.

Connexió en sèrie

Situació que es dóna quan en un circuit els diferents elements estan connectats un darrere l'altre de manera que hi circula el mateix corrent elèctric.

Conservació

Procés de transformació que té com a finalitat la conservació dels aliments durant molt més temps.

Consigna d'un sistema automàtic

És el valor de referència que es desitja obtenir coma a resultat de l'acció del sistema automàtic.

Construcció o fabricació

És la segona de les tres fases d'un procés tecnològic. La construcció és el conjunt d'accions que es duen a terme per realitzar el projecte. Pot ser artesanal o industrial.


Consulta de la base de dades

Eina que permet seleccionar registres i camps de les taules per visualitzar-los i examinar-los o extreure i modificar informació d'una taula o més.

Consum

Acció de satisfer una necessitat mitjançant un producte.

Contrapunxó

Eina que s'utilitza amb el martell i serveix per marcar el centre d'un forat o el centre d'arcs i circumferències. La marca fa de guia a la broca o evita que el compàs rellisqui en el moment de foradar o marcar.

Controlador d'un automatisme

Dispositiu característic del sistema que determina i executa el control del procés per al qual està preparat. Solen ser circuits electrònics o ordinadors.

Corrent altern

Corrent elèctric que canvia contínuament de sentit.

Corrent continu

Corrent elèctric que es desplaça pel circuit sempre en el mateix sentit. El sentit convencional del corrent continu és del pol positiu al negatiu.

Corrent elèctric

Es el moviment d'electrons a través d'un material.

Corriola o politja fixa

Roda suspesa pel seu eix sobre el qual pot girar, amb la superfície lateral acanalada per on pot passar una corda els extrems de la quals pengen per cada costat i que serveix per elevar càrregues verticalment. No redueix la força que hem de fer per elevar un determinat pes, però si que fa que l'elevem.

Cost total d'un producte

Suma dels costos fixos i dels variables.


Costos d'un producte

Són els diners que l'empresa ha hagut de pagar per utilitzar tots i cadascun dels recursos necessaris per realitzar la producció. Els costos fixos no depenen de la quantitat de producte que elabori l'empresa, mentre que els costos variables són els que depenen de la quantitat de producte que elabori l'empresa.


Costura

Unió de les peces de roba amb màquines de cosir que porten un motor incorporat.


Cota

Línia auxiliar que es col·loca en un dibuix per tal d'indicar-ne les dimensions.


Cotó

Fibra natural d'origen vegetal. Procedeix de la planta del cotó i és suau, absorbeix bé la humitat (és higroscòpica), no irrita la pell, és fàcil de tenyir, dissipa l'electricitat estàtica, resisteix temperatures altes i és fresc perquè té una bona conductivitat tèrmica.


Coure

Metall de color vermellós, molt bon conductor de l'electricitat i de la calor, resistent a la corrosió, i molt dúctil i mal·leable. És més dens, més tou i menys resistent als esforços mecànics que els metalls fèrrics.


Crèdit

Quantitat de diners que ens han deixat i que hem de tornar en unes dates concretes.

Creditor

Persona o empresa a la qual devem diners.

Cremador

Conjunt de mecanismes que permeten barrejar el gas combustible amb l'aire (el comburent) per produir la combustió en condicions adequades.

Croquis

Dibuix fet a mà alçada seguint unes normes bàsiques.

Curtcircuit

És un accident que es produeix en un circuit elèctric que, per falta de resistència, es provoca un augment sobtat del a intensitat, que provoca un despreniment d'escalfor que pot resultar perillós.

Cúter

Eina que serveix per fer talls llargs i rectes en paper, cartró i làmines de materials tous. S'utilitza amb el regle metàl·lic, que li fa de guia.


Pàgina:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Següent)
  TOTES