Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68
  TOTES

W

Wattímetre

Aparell de mesura de la potència d'un circuit elèctric.

X

Xarxa d'aigua sanitària

Instal·lació interior que permet el subministrament d'aigua freda i d'aigua calenta a tos els punts de la casa on sigui necessària.

Xarxa d'ordinadors

Sistema d'interconnexió entre equips informàtics i perifèrics, que permet compartir i intercanviar informació, recursos i serveix.

Xarxa de distribució elèctrica

Xarxa que uneix les subestacions amb les instal·lacions dels usuaris. Està formada per cables que poden estar soterrats o fixats a les façanes dels edificis, des d'on es connecten a les instal·lacions de cada casa, edifici, etc.

Xarxa de sanejament

Instal·lació de desguassos encarregada de recollir i canalitzar aigües fecals, residuals i pluvials cap a les clavegueres.

Xarxa de transport elèctrica

Línies formades per cables suspesos de grans torres metàl·liques, que transporten electricitat en condicions adequades per recórrer llargues distàncies amb poques pèrdues d'energia.

Xassís

Estructura de suport que aporta rigidesa i resistència mecànica al vehicle i també serveix de suport a la resta d'elements.

Xat, IRC o grups de conversa

Programa informàtic que permet l'establiment de converses i debats en directe, que poden ser escrits o sonors, entre diversos usuaris de la xarxa.

Xec

Document mercantil que serveix per fer pagaments al comptat sense haver d'utilitzar monedes o bitllets. Pot ser nominatiu, si s'indica el nom del beneficiari, o portador, si hi figuren les paraules qui el porti.

Xerrac

Tipus de serra que s'utilitza amb una sola mà i que serveix per fer talls rectes i llargs a la fusta gruixuda. L'acabat de la peça obliga a polir-la després de serrar-la.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68
  TOTES