Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES

U

Unió engalzada

Unió entre fustes que consisteix a fer un rebaix a les peces de fusta perquè encaixin i poder-les acoblar i que sol reforçar-se amb cola blanca perquè la unió sigui més duradora i resistent.

Unió permanent

Tipus d'unió que té com a finalitat ajuntar dues peces de manera permanent.

Unió reblada

Unió fixa permanent de xapes o peces de poc gruix, generalment metàl·liques, que utilitza reblons com a elements d'unió.

Unió soldada

Unió fixa permanent, generalment de peces metàl·liques, mitjançant l'aplicació de calor.

V

Vidre

Material ceràmic obtingut a partir de primeres matèries d'origen mineral, com ara la sílice i la calcària, i productes químics com la sosa. El vidre és un material dur, resistent, fràgil, que resisteix l'atac de nombrosos productes químics, és un bon aïllant elèctric i tèrmic i té una densitat alta.

Vinclament

Deformació que sofreixen els cossos sotmesos a compressió quan són prims i llargs.

Visualitzador d'un automatisme

Aparell que dóna informació de l'estat d'alguna part del procés o de l'automatisme de manera que poden ser llegits per codi cromàtic, per valor numèric digital o per un indicador analògic.

Vitamines i sals minerals

Substàncies necessàries, en quantitats molt petites, per regular i estimular els processos de creixement i manteniment de l'organisme. La carn, el peix, la llet, la fruita, les verdures i els llegums són aliments rics en vitamines i minerals.

Volandera

Peça en forma d'anell, generalment d'acer, en les qual el diàmetre interior és lleugerament més gran que el del cargol i l'exterior sempre és més gran que el diàmetre de la femella o de la cabota del cargol. S'utilitzen per no malmetre la peça a l'hora de collar el cargol o la femella o bé per augmentar la superfície damunt de la qual es fa pressió i així fer la unió més forta.

Voltímetre

Aparell de mesura de la tensió d'un circuit elèctric.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES