Glossari de Tecnologia


Glossari de Tecnologia
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES

T

Trama

Fil o conjunts de fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit.

Transistor

Component electrònic format per material semiconductor que consta de tres parts ben diferenciades, anomenades emissor, base i col·lector.

Transmissió

Sistema encarregar de fer arribar la força i el moviment des del motor fins a les rodes.

Transportador d'angles

Instrument, normalment de plàstic, que serveix per mesurar i transportar angles. Té forma de semicercle, graduat en graus sexagesimals d'angle, des de 0º fins a 180º.

Treball

1. Factor de producció industrial aportat per les persones que treballen a la indústria, ja sigui en tasques que requereixen més esforç físic com en aquelles altres en què cal més esforç mental. També es coneix amb el nom de mà d'obra. 2. Causa capaç de produir o modificar el moviment dels cossos. Es mesura en joules (J)..

Tremp

Tractament tèrmic al qual se sotmet l'acer per augmentar-ne la duresa i l'elasticitat, encara que es perdi la seva tenacitat. S'utilitza per endurir eines com serres, ganivets, llimes, etc.

Trepant

Màquina eina destinada principalment a la realització de forats.

Trepant de mà

Màquina que s'utilitza per fer forats per un procés d'arrencament de material mitjançant unes eines que s'anomenen broques.

Trepant de sobretaula

Màquina que s'utilitza per fer forats per un procés d'arrencament de material mitjançant unes eines que s'anomenen broques i que baixen perpendiculars a la superfície on volem fer el forat. S'utilitza en combinació amb la mordassa.

Tricotosa

Màquina per teixir gèneres de punt de recollida, caracteritzada pel fet de treballar amb agulles de llengüeta col·locades en les ranures d'una fontura, per dintre de les quals poden lliscar successivament impulsades per unes lleves.


Pàgina: (Anterior)   1  ...  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  (Següent)
  TOTES